Вие сте тук

Кой и за какви дейности заплаща патентен данък според ЗМДТ

Кой и за какви дейности заплаща патентен данък според ЗМДТ

Доходите на физически лица, включително и на еднолични търговци, придобити от патентни дейности, се облагат с годишен данък при определени условия, регламентирани в чл. 61з-61п от Закона за местните данъци и такси.

Списъкът на дейностите, подлежащи на облагане с годишен патентен данък, е уточнен в Приложение №4 от ЗМДТ. В него попадат:

 • Места за настаняване с не повече от 20 стаи - данъкът се определя за стая според местонахождението на обекта;
 • Заведения за хранене и развлечения - данъкът се определя за място за консумация, включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта;
 • Търговия на дребно до 100 кв.м нетна търговска площ на обекта - данъкът се определя за 1 кв.м нетна търговска площ според местонахождението на обекта;
 • Платени паркинги - данъкът се определя за място за паркиране според местонахождението на обекта;
 • Услуги (дърводелски, шивашки, обущарски, фризьорски, машинописни, козметични, часовникарски, тапицерски, авторемонтни, ремонт на техника, стъкларски, фотографски, брокерски и други) - данъкът се определя според местонахождението на обекта;
 • Продажба на вестници, списания и други - данъкът се определя според местонахождението на обекта;
 • Игри с развлекателен характер (минифутбол, тенис на маса и други) - данъкът се определя за брой съоръжения според местонахождението на обекта;
 • Заложни къщи;
 • Услуги с атрактивен характер (корабчета, влакчета, въртележки);
 • Обучение на водачи на моторни превозни средства - данъкът се определя за брой моторно превозно средство;
 • Услуги "Пътна помощ" на пътни превозни средства - от 2000 до 4000 лв. за брой моторно превозно средство;
 • Услуги със земеделска и горска техника - данъкът се определя за брой техника.

Данъчно задължени лица

Физическите лица и едноличните търговци се облагат с годишен патентен данък за доходите от извършваните от тях дейности, попадащи в списъка по-горе, при условие, че:

 • оборотът на всяко лице за предходната година не превишава 50 000 лв. и
 • лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от ЗДДС.

Размерът на дължимия патентен данък се определя от общинския съвет, като той може да варира в границите, посочени в Приложение №4 от Закона за местните данъци и такси.

Декларирането на обстоятелствата, свързани с определянето на годишния патентен данък, става чрез подаване на данъчна декларация по образецдо 31 януари на текущата година. Ако дейността започне след тази дата, данъчната декларация се подава непосредствено преди започване на дейността. Данъчната декларация се подава в общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност.  Когато такава дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място, декларацията се подава в общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец.

Срокове за внасяне на данъка

Патентният данък се внася на четири равни вноски:

 • за първото тримесечие - до 31 януари;
 • за второто тримесечие - до 30 април;
 • за третото тримесечие - до 31 юли;
 • за четвъртото тримесечие - до 31 октомври.

5 % отстъпка от дължимата сума могат да ползват лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък.

Данъчните облекчения, които могат да ползват лицата, подлежащи на облагане с патентен данък, са приложими в следната последователност:

 1. физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 % намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер на 50 %, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година;
 2. физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата година два или три вида патентна дейност от посочените в т.1-36 от приложение № 4, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък е с най-висок размер, за извършването на повече от три дейности облекчението не се прилага;
 3. физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и извършват патентна дейност, посочена в т.5, 6, 8-15, 18-20, 25, 27-29 и 31 на приложение № 4, заплащат 50 % от определения патентен данък за съответната дейност, ако извършват дейността лично и не наемат работници през цялата година;
 4. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т.10, 12 и 13 на приложение № 4, заплащат 50 % от определения патентен данък за съответното работно място.  

Санкциите за неподаване на декларация или ненавременното деклариране на доходи от патентни дейности, както и за невярно посочени данни, са регламентирани с текстове на чл.126а, ал1 и ал.2 от ЗМДТ и са в размер съответно до 500 лв и до 1000 лв.

*Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък може да бъде изтеглена от прикачения по-долу файл.


Източник: МФ