Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Промени в ЗДДФЛ от 1.01.2017 г. относно необлагаемите доходи на физическите лица

В пакета от промени в данъчното законодателство за 2017 г. попадат и някои от регламентите на ЗДДФЛ, в това число и текстове, свързани с освободените от облагане доходи на физическите лица...

 ЗКПО относно облагането на разходите по личното ползване на фирмени активи

Законът за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, регламентиращ въвеждането на нов данък в размер на 10 на сто върху разходите за лично ползване на фирмени...

Облагане на доходи на физически лица от игри, провеждани на територията на Република България

Поради бързо разрастващия се сегмент на Игрите на късмета и нарастващия брой печеливши, идва и въпросът: Облагат ли се тези доходи, придобити през годината? Групите, които са заинтерисовани...

Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2016 г.

В публикуваното в интернет страницата на НАП резюме на новостите в данъчното и осигурителното законодателство, влизащи в сила от 1 януари 2016 г., е са обобщени и на промените в ЗДДФЛ. По-...