Вие сте тук

Облагане на доходи на физически лица от игри, провеждани на територията на Република България

Облагане на доходи на физически лица от игри, провеждани на територията на Република България

Поради бързо разрастващия се сегмент на Игрите на късмета и нарастващия брой печеливши, идва и въпросът: Облагат ли се тези доходи, придобити през годината?

Групите, които са заинтерисовани от това, са самите печеливши и данъчно-счетоводните консултанти. Първата група иска да знае дали дължи данъци на държавната хазна и в какъв размер, дали трябва да подават данъчна декларация. И тук идва ролята на втората група, посочена по горе, която трябва да даде най-точния и безпристрастен отговор на късметлиите. 

Игрите трябва да се разделят на няколко групи – хазартни игри, организирани томболи и игри, в които участниците трябва да проявяват знания, сръчност и умения.

В Закона за данъците върху доходите на физическите лица/ЗДДФЛ/ е описано кои са доходите от източници в Република България. В конкретния случай, който разглеждаме, има точна разпоредба в Закона – чл. 8, ал. 6, т. 2:  

Чл. 8 Доходи от източници в Република България

(6) От източник в Република България са и следните доходи, начислени/изплатени от местни лица, от търговски представителства, както и от място на стопанска дейност или определена база в Република България:

т. 2. парични и предметни награди от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител 

Оттук следва, че всяка парична или предметна награда, независимо дали е изплатена сумата или не е изплатена сумата, дали е предадена предметната награда в притежание на печелившия или не е предадена наградата, е доход на физическото лице.

Важният момент е кога наградата се класифицира като облагаема и кога не. Това е заложено в разпоредбите на ЗДДФЛ – чл. 13, ал. 1, т. 20 и т. 21: 

Чл. 13. (1) Не са облагаеми:

т. 20. паричните и предметните печалби, получени от участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта;

т. 21. паричните и предметните печалби, получени от участие в игри, различни от тези по т. 20, при които печалбата се определя на случаен принцип

В чл. 13, ал. 1 т. 20 е посочено изрично, че става въпрос за игри по смисъла на Закона за хазарта /ЗХ/ и тук е моментът да разгледаме кои игри са хазартни и попадат в тази категория. Това са всички игри, които са получили лиценз от Държавната комисия по хазарта и изпълняват следното изискване - да е направен залог срещу очаквана насрещна печалба. Точното определение за хазартна игра е посочено в чл. 2, ал. 1 от ЗХ

Чл. 2. (1) Хазарт е всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби залогът.

В допълнителните наредби на ЗХ е посочено валидно определение за залог:

§ 1. По смисъла на този закон:

1. "Залог" е всяко плащане на пари, пряко или под друга форма, за участие в хазартна игра с цел получаване на печалба.

В момента на територията на страната, както започнахме статията, има разрастване на тези игри и популярните сред тях са Лото игрите (Еврошанс, Бинго Милиони и др.) както и игри с моментни печалби от талони за изтриване на маркировка, под която е заложена евентуална печалба (такава е игра е Печалба за цял живот, Лото + и др.). Всички тези игри се организират по Закона за хазарта и са получили необходимия лиценз. Също така игрите, организирани от Български спортен тотализатор, са организирани по ЗХ. Другата популярна игра е Еврофутбол – залози за определени спортни мероприятия. 

Следователно всички печалби от изброените и подобни на тях игри, които се организират по ЗХ, са необлагаеми доходи за физическите лица и не подлежат на деклариране от физическите лица в годишните данъчни декларации.

Другата хипотеза за необлагаеми доходи от игри, която е посочена в чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗДДФЛ, е също така бързо разрастващият се сегмент на томболите, организирани с цел промотиране на дадена търговска марка или продукт. Тук е необходимо да се обърне внимание на случайността - единственото нещо, което е направило физическото лице, е да изпрати SMS или да попълни необходимия талон с посочени единствено име и телефон за контакти. Томболите по супермаркетите, които предоставят предметна награда в следствие на направена покупка, също са в категорията на случай за необлагаем доход. Следователно всички игри на случайността, в които не се изисква да се проявяват умствени способности и физически умения, за да се достигне до определен жребии за избиране на печелившия, са необлагаеми доходи и също като печалбите от хазартни игри не подлежат на деклариране.

Тук е моментът да се отбележи, че ако има условие в промо игрите да се отговаря на въпроси или да се изпълняват някакви физически задачи, за да се участва в жребия за победител, избягваме от горната хипотеза и попадаме в хипотезата на Закона по общия ред за облагане на доходите.

Сега, след като сме разгледали кои са необлагаеми печалби, ще отбележим и кои са облагаемите печалби по ЗДДФЛ – това са всички игри, различни от разпоредбите на чл. 13, ал. 1, т. 21. Това са игри, изискващи знания и умения, викторини, състезания за сръчност и други. Най–популярни от този вид са Стани богат, Сделка или не, Биг Брадър. Това са игри, в които се изискват уменията на самите участници. Доходите от тях са облагаеми по чл. 35, т. 2 от ЗДДФЛ:

Чл. 35. Облагаемият доход е брутната сума на облагаемите доходи, придобити през данъчната година от:

т. 2. парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител; 

Тези доходи се облагат с данък и се декларират с годишната данъчна декларация. При тях няма нормативно признати разходи и се облагат с 10% данък върху брутната сума. 

Пример: Ако имам печалба от Стани богат – трябва да поискам служебна бележка по образец, че съм получил дохода, след това до 30.04. на година, следваща годината на придобиване на дохода, си попълвам данъчна декларация, в която посочвам спечелената сума 3000.00 лв. и данъкът ми е 300.00 лв. 

След като показахме основните хипотези, можем да обобщим, че е важно да се разглеждат по детайлно условията на игрите, за да може да се уточни в коя от групите доходи попадат печалбите от тях.