Закон за търговския регистър

Обнародвани са промените в Закона за Търговския регистър, с които от 2022 г. отпадат таксите за подаване на финансовите отчети

В бр. 38 на Държавен вестник от 24 април са обнародвани промените в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, с които от 2022 г. подаването на ГФО, ...

ЗИД на Закона за търговския регистър 054-01-18/27.02.2020 г. е внесен за гласуване в НС

Проект за промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел 054-01-18/27.02.2020 г. е внесен за гласуване в НС. В мотивите към законодателната...

Промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица

Обнародван е Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, приет на 25 април 2019 г. Измененията в нормативния акт са...

Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър

В брой 54 на Държавен вестник от дата 17 юли 2015 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър.  Пълният текст на нормативния акт е цитиран по-долу:...

Промени в Закона за търговския регистър приеха днес депутатите

Парламентът прие на второ четене днес промени в Закона за търговския регистър. С приемането на законопроекта се транспонира в българското законодателство изискванията на Директива 2012/17/...

Проект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър - 22.12.2014 г.

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър Дата на постъпване: 22.12.2014 г. Вносители: Министерски съвет Законопоректът за изменение и...

Този закон урежда търговската регистрация, воденето, съхраняването и достъпа до търговския регистър, както и действието на вписванията, заличаванията и обявяванията в него. ЗАКОН ЗА...