Проект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър - 22.12.2014 г.

Проект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър - 22.12.2014 г.

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър

Дата на постъпване: 22.12.2014 г.

Вносители: Министерски съвет

Законопоректът за изменение и допълнение на Закона за Търговския регистър цели синхронизирането на българското законодателство с изискванията на Директива 2012/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. за изменение на Директива 89/666/ЕИО и директиви 2005/56/ЕО и 2009/101/ЕО по отношение на взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри. Предвижда се създаването на европейска централна платформа, чрез която да се предава информация от всеки един от регистрите на всяка държава членка до компетентните регистри на друга държава членка в стандартен формат за съобщения и на съответната езикова версия.

В мотивите към проекта се посочва, че чрез улеснения достъп до информация относно дружествата, съдържаща се в мрежата на търговските регистри, се повишава прозрачността на единния пазар, засилва се защитата на притежателите на акции и дялове и на третите лица и се допринася за възстановяването на доверието в пазарите. Наред с това се подобрява сътрудничеството между органите, водещи регистрите, при презгранични вътреобщностни процедури - сливания, преместване на седалище от една държава членка в друга, или при производства по несъстоятелност.

Друга предвидена промяна в ЗТР е „Единен идентификационен код“ (ЕИК) да се замени с „Идентификационен код“. Начинът за формиране на ЕИК се определя с акт за изпълнение, който Европейската комисия приема съгласно чл. 4в, буква „з“ от Директива 2009/101/ЕО от 16 септември 2009 г. . Агенцията определя персонален идентификационен код (ПИК), задължителен за други лица, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване в търговския регистър.

В заключителните разпоредби на законопроекта са предвидени и минимални промени в Търговския закон относно клоновете на чуждестранни търговци и презграничните преобразувания (сливания). Те са във връзка с предвиденото в Директивата вписване относно заличаване на клон на чуждестранен търговец в хипотезата на получено чрез системата уведомление за заличаването на самия търговец в регистъра на страната му на произход. Това поражда необходимостта от синхронизирането на уредбата на това вписване в Закона за търговския регистър (ЗТР) и Търговския закон (ТЗ) чрез посочването на хипотезата като изключение от общите правила на Кодекса за социално осигуряване за предварително уведомяване, приложими към подлежащите на заличаване търговци (чл. 5, ал. 10 от КСО).

Предлага се и изменение и допълнение на взаимосвързани текстове на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Според предложените промени в търговския регистър, освен обстоятелствата по чл. 4, ще се вписват и:

1. данни за дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, включително фирма, номер в национален регистър, правна форма според национално законодателство, седалище и адрес на управление, представляващи лица (включително тяхното гражданство и дата на раждане);

2. идентифициращите данни за действителните собственици – физически лица, съгласно нотариално заверена декларация по образец, утвърден от министъра на правосъдието.

Промени са предвидени и в Закона за българското гражданство, където чл. 14а, ал. 1 т. 1 се изменя така:

1. преди не по-малко от една година е получило разрешение за постоянно пребиваване в Република България на основание чл. 25, ал. 1, т. 6 или 7 от Закона за чужденците в Република България и:

а) е увеличило инвестицията си при същите условия на закона до стойност най-малко 2 млн. лв., или 

б) е вложило в капитала на българско търговско дружество не по-малко от 1 млн. лв. за осъществен от дружеството приоритетен инвестиционен проект, сертифициран по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.

 

Източник: http://parliament.bg