Вие сте тук

Декларация по образец вместо документи за провеждане на общото събрание и приемане на ГФО предвижда проект за промени в Наредба №1

Декларация по образец вместо документи за провеждане на общото събрание и приемане на ГФО предвижда проект за промени в Наредба №1

За обществено обсъждане е предложен проект за промени в Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, в който като мярка за намаляване на административната тежест за МСП и микропредприятията е предвидено отпадане на задължението за подаване заедно с ГФО на документите, които доказват изпълнение на изисквания относно приемането на подлежащия на обявяване годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността (покани за общи събрания, протоколи, доказателства за връщане на покани и др. документи) и замяната им с декларация по образец.

Облекчението ще е валидно за микро, малки и средни предприятия. 

По-долу е цитиран текстът на доклада към законодателната инициатива, в който са обобщени предложените изменения в Наредбата и мотивите за тях.


Д О К Л А Д

ОТ

ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА – ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр. 18 от 2007 г., попр. бр. 20 от 2007 г., изм. и доп., бр. 111 от 2007 г., бр. 6 и 7 от 2009 г., бр. 101 и 102 от 2011 г., бр. 25 и 53 от 2014 г., бр. 12 и 70 от 2016 г., бр. 77 и 78 от 2017 г. и бр. 88 от 2018 г.)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Предлагам на Вашето внимание проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр. 18 от 2007 г., попр. бр. 20 от 2007 г., изм. и доп., бр. 111 от 2007 г., бр. 6 и 7 от 2009 г., бр. 101 и 102 от 2011 г., бр. 25 и 53 от 2014 г., бр. 12 и 70 от 2016 г., бр. 77 и 78 от 2017 г. и бр. 88 от 2018 г.) (Наредба № 1). Причината, която налага приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, е необходимостта от намаляване на административната тежест и облекчаване на микро, малките и средни предприятия.

Подаването на годишните финансови отчети е сред най-често използваните административни услуги в държавата. Съгласно чл. 62а, ал. 1 от Наредба № 1 подлежащите на обявяване годишни финансови отчети и доклади за дейността се представят за обявяване пред Агенцията по вписванията със заявление по образец съгласно приложение № Г2, като видът на акта, представен за обявяване, се отбелязва в група „Обявени актове“ с единствено поле № 1001 „Описание на обявения акт“, в което се отбелязва „Годишен финансов отчет“ и „Годишен доклад за дейността“. Разпоредбата на чл. 62а, ал. 2 изисква към заявлението да се прилагат: 1. подлежащият на обявяване годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността в оригинал, нотариално удостоверен препис или заверен от заявителя препис; 2. документите, които доказват изпълнение на изисквания относно приемането на подлежащия на обявяване годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността. Такива документи могат да бъдат покани за общи събрания, протоколи, доказателства за връщане на покани и др. документи. Съгласно действащата нормативна уредба тези документи подлежат на проверка и верифициране от страна на Агенцията по вписванията, въпреки, че по същество нямат отношение към финансовата информация в годишните финансови отчети на предприятията. Това на практика затруднява ненужно бизнеса, особено микро, малките и средните предприятия, като същевременно увеличава и обема на работа на Агенцията по вписванията с проверката и публикуването на документите, което води до забавяне на обработването на документите като цяло.

Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (Директива 2013/34/ЕС) изисква от предприятията да публикуват надлежно одобрените годишни финансови отчети и доклада за дейността, заедно с мнението на задължителния одитор или на одиторското дружество, т.е. годишните финансови отчети и доклада за дейността, приети от общото събрание на предприятието или от друг негов орган с аналогични функции, а не да бъде публикуван самият документ на приемане (протокол, решение или друг документ). Поради това предлаганите изменения са в съответствие с разпоредбите на Директива 2013/34/ЕС и по-специално с чл. 30 от директивата.

С оглед на гореизложеното с настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 се предвижда отпадане на изискването заедно с годишния финансов отчет да се подават и многобройни допълнителни документи, доказващи свикването и провеждането на общо събрание и приетите от него решения, от следните категории предприятия:

» Микропредприятията, които отговарят на условията по чл. 19, ал. 2 от Закона за счетоводството – това са предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя:

1. балансова стойност на активите - 700 000 лв.;

2. нетни приходи от продажби - 1 400 000 лв.;

3. средна численост на персонала за отчетния период - 10 души.

» Малките предприятия, които отговарят на условията по чл. 19, ал. 3 от Закона за счетоводството – това са предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя:

1. балансова стойност на активите - 8 000 000 лв.;

2. нетни приходи от продажби - 16 000 000 лв.;

3. средна численост на персонала за отчетния период - 50 души.

» Средните предприятия, които отговарят на условията по чл. 19, ал. 4 от Закона за счетоводството – това са предприятията, които не са малки предприятия и които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя:

1. балансова стойност на активите - 38 000 000 лв.;

2. нетни приходи от продажби - 76 000 000 лв.;

3. средна численост на персонала за отчетния период - 250 души.

Предвижда се вместо досега подаваните допълнителни документи, доказващи свикването и провеждането на общото събрание и приетите от него решения, да се представя декларация по образец, която се въвежда с настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1. Декларацията се попълва от законния представител на търговеца или на юридическото лице с нестопанска цел, т.е. от лицето, вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел като негов представляващ.

Същевременно с оглед защита на правната сигурност е предвидено запазване на изискването за представянето на документи, доказващи редовността и законността на свикването и провеждането на общото събрание и решението му за приемане на годишен финансов отчет и доклад за дейността, от големите предприятия и предприятията от

обществен интерес по смисъла на чл. 19, ал. 5 и § 1, т. 22 от Допълнителните разпоредби от Закона за счетоводството, доколкото дейността им е с голям обществен интерес и те разполагат с голям административен и финансов капацитет. Големи предприятия са предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават най-малко два от следните показателя:

1. балансова стойност на активите - 38 000 000 лв.;

2. нетни приходи от продажби - 76 000 000 лв.;

3. средна численост на персонала за отчетния период - 250 души.

Съгласно § 1, т. 22 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, "Предприятия от обществен интерес" са:

а) предприятия, чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати до търговия на регулирания пазар в държава - членка на Европейския съюз;

б) кредитни институции;

в) застрахователи и презастрахователи;

г) пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове;

д) инвестиционни посредници, които са големи предприятия по този закон;

е) колективни инвестиционни схеми и управляващи дружества по смисъла на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, които са големи предприятия по този закон;

ж) финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции, които са големи предприятия по този закон;

з) „Холдинг Български държавни железници“ - ЕАД, и дъщерните му предприятия; Национална компания „Железопътна инфраструктура“;

и) търговски дружества, чиято основна дейност е да произвеждат и/или да пренасят, и/или да продават електроенергия и/или топлоенергия и които са големи предприятия по този закон;

к) търговски дружества, чиято основна дейност е да внасят и/или пренасят, и/или разпределят и/или транзитират природен газ и които са големи предприятия по този закон;

л) ВиК оператори по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, които са средни и големи предприятия.”

Във връзка с предложеното изменение на чл. 62а, ал. 2 от Наредба № 1 е направено и съответно допълнение на заявлението по образец приложение № Г2.

Предвидено е Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 да влезе в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“, т.е. нормите ще се прилагат както за предстоящата кампания за подаване на годишни финансови отчети през 2020 г., така и след стартирането на единната входна точка за обмен на машинночетими данни от годишните финансови отчети между Агенцията по вписванията, Националния статистически институт и Националната агенция по приходите.

С предложения проект на Наредба се поставят следните цели:

» Намаляване на административната тежест за микро, малките и средните предприятия във връзка с окомплектоване на заявлението за обявяване на годишен финансов отчет и доклад за дейността.

» Намаляване на обема на проверката, която извършват длъжностните лица по регистрацията при разглеждането на посочените заявления и съответно оптимизиране на сроковете и бързината на разглеждане от страна на длъжностните лица по регистрацията на подадените заявления за обявяване на годишните финансови отчети и доклади за дейността.

» Преодоляване на забавата при разглеждане на заявленията за обявяване на годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността и предотвратяване на такава за в бъдеще.

» Минимизиране на изразходваните време и средства по обжалването на евентуални откази, които биха могли да бъдат постановени в резултат на пропуск от страна на заявителя да приложи един или повече от многобройните документи или при наличие на пороци в представените такива.

За прилагане на предложения проект на Наредба не са необходими финансови и други средства. Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.

Очакваните резултати от прилагането на новата уредба са постигане на публичен резултат в полза на всички участници в този процес, състоящ се от намаляване на административната тежест за микро, малките и средните предприятия, облекчаването на бизнеса по отношение на разходи на средства и време и едновременно с това подобряване и ускоряване на работата на администрацията на Агенцията по вписванията. В заключение, следва да се отбележи, че проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел е основополагащ и ще

спомогне в значителна степен за срочното и успешно реализиране на проекта за изграждане на централизираната автоматизирана информационна система „Единна входна точка“ за подаване на годишни финансови отчети и статистика в машинночетим формат и интеграция с Националната агенция по приходите, Националния статистически институт и Агенцията по вписванията (Търговски регистър), чийто бенефициент съгласно актуализираната Пътна карта към актуализираната Стратегия за развитие на електронното управление в Република България (2019-2023 г.) е Агенцията по вписванията.

На основание 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове предлагам проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел да бъде публикуван на интернет страницата на Министерството на правосъдието и на Портала за обществени консултации, като на заинтересованите лица се предостави 30-дневен срок за предложения и становища по проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.


Проектът е достъпен в портала за обществени консултации, като срокът за обсъждането му изтича на 5 март 2020 г. Текстът може да бъде видян и ТУК.