Вие сте тук

Мерки за намалявене на административната тежест чрез промени в правната уредба на пазара на труда в България предлагат от МТСП

промени в трудовото законодателство
3

Предложения на Министерство на труда и социалната политика за промени в Закона за насърчаване на заетостта, Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа са пубикувани днес за обществено обсъждане.

Целта на инициативата е намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представянето на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. Мерките, които социалното министерство предлага да бъдат предприети в тази насока, са следните:

⇒ С изменения в текстовете на Закона за насърчаване на заетостта да отпадне изискването физическите и юридически лица, кандидатстващи за регистрация за извършване на дейност като предприятие, което осигурява временна работа да прилагат копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Формулярът на заявлението за регистрация също ще бъде приведен в съответствие с отмяна на чл.74ж, ал.2, т.1 от ЗНЗ, като отпада текстът за прилагане на копие от цитирания по-горе документ.  Няма да се изисква и хартиен вариант на документи, удостоверяващи настъпването на изменения в обстоятелствата, послужили като основание за регистрация, когато предприятията, осигуряващи временна работа, уведомяват агенцията по заетостта за тях. Необходимите проверки ще се извършват по служебен ред. 

Проектът може да бъде разгледан тук:

⇒ С предложените промени в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност ще отпадне съществуващото в момента изискване при кандидатстване за предоставяне на решение във връзка с разрешаване на достъп до пазара на труда на граждани на трети страни да се представя копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и/или регистрация в БТТП или друг документ, легитимиращ вносителя на искането, както и удостоверение за актуално състояние. 

Проектът е достъпен тук:

Редактираният текст на Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа предвижда да отпадне изискването кандидатите за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа да прилагат копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (отмяна на чл.8, ал.1, т.1 от наредбата). Приложение №1 към чл.7, представляващо формуляр на заявлението за регистрация, също ще бъде актуализирано.

С предложените за обществено обсъждане промени можете да се запознаете тук: 

Консултациите и по трите проекта приключват на 10 септември 2017 г.

Източник: МТСП