Вие сте тук

Ново удължаване на срокове по Наредба Н-18 предвижда проект за промени в нормативния акт

касови бележки

Публикуван за обществено обсъждане е проект за промени в Наредба Н-18. Според предложените изменения в нормативния акт крайният срок, в който лицата, използващи СУПТО, трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата, ще бъде отложен до 31 януари 2020 г. 

Това ще е поредното удължаване на срокове след като веднъж вече беше дадена отсрочка до 30 септември. По-долу са цитирани мотивите към законодателната инициатива. От тях става ясно, че тя е провокирана от поредицата разговри между институциите и представителите на бизнеса, в които категорично са заявени опасенията на задължените лица, че спазването на така заложените нормативни изисквания към отчитането на продажбите в търговските обекти е неосъществимо на практика. 

МОТИВИ

към проекта на Наредба за допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

Направените предложения за промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18 от 2006 г.) са във връзка с проведени срещи в Националната агенция за приходите и Министерството на финансите с представители на бизнеса и посочените от тяхна страна затруднения, свързани с доработки на софтуера за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО) с оглед осигуряване на съответствие с изискванията в Приложение №29 на Наредба № Н-18 от 2006 г. В голяма степен тези затруднения произтичат както от специфични особености, свързани с организацията на бизнес процесите в средните и големи предприятия от една страна, така и от комплексността на използваните към момента софтуерни решения от друга. Изразени са и опасения относно недостатъчност на регламентираните срокове за привеждане на дейността на лицата в съответствие с изискванията на наредбата.

В тази връзка се правят предложения за промени на Наредба № Н-18 от 2006 г. в няколко насоки:

1. Удължаване на срока за привеждане в съответствие с изискванията на наредбата за лица, които използват СУПТО

В хода на доработване на съществуващите и разработване на нови системи за управление на дейността, се установява, че с оглед съществуването на множество специфики на организацията на лицата, използващи СУПТО, които от своя страна налагат допълнителни технически решения, предвидените срокове са недостатъчни по отношение изпълняване изискванията на наредбата за СУПТО. В тази връзка, с оглед комплексния характер на процесите по привеждане в съответствие с изискванията и степента на готовност на бизнеса, се предлага да се удължи срока за привеждане в съответствие с изискванията на наредбата, както за регистрираните, така и за нерегистрираните по ЗДДС лица до 31 януари 2020 г. В тази връзка срокът за подаване на информацията относно използвания от тях софтуер в търговските обекти се предлага да бъде удължен до 31 март 2020 г.

2. Алтернативна възможност за използване на софтуер за управление на продажбите със стандартизиран одиторски файл от лица, които отговарят на определени изисквания

Предвид спецификите в организацията на дейността на средните и големи предприятия, на които основният дял от постъпили плащания от дейността е по банков път, , както и с оглед особеностите и комплексността на използваните от тях софтуери, се предлага алтернативна възможност за използване на софтуер за управление на продажбите, генериращ стандартизиран одиторски файл. Предлага се тази възможност да бъде предоставена на предприятия с изключително нисък дял на получавани плащания, за които се изисква издаване на фискален бон, с оглед наличието на минимален риск от укриване на приходи поради нерегистрирането им чрез фискално устройство.

Предприятията следва да отговарят и на критериите за средни и големи предприятия, заложени в Закона за счетоводството, защото се счита, че при тази категория лица съществува относително нисък риск от неотчетени приходи, тъй като това са предприятия, които обичайно разполагат с достатъчно сигурни системи за вътрешен контрол, които позволяват проследяване на извършваните продажби. Предвид заложеното изискване за нисък дял на получени плащания в брой, в проекта се предлага да се промени изискването по отношение на момента на блокиране на СУПТО при регистрирането на данни за продажба. Промяната се изразява в замяна на изискването за блокиране на операцията по откриване и приключване на продажба с изискване за блокиране при отразяване на плащане по продажба, за което е налице задължение за издаване на фискален бон, когато статусът на устройството не позволява издаването на фискален бон.

Едновременно с това за лицата, избрали да използват горната възможност, се въвежда изискване към софтуера за генериране на стандартизиран одиторски файл за продажбите веднъж годишно. Файлът трябва да съдържа информация за всички регистрирани в него продажби за периода, с формат и параметри на записа съгласно приложение към наредбата.

Предвижда се стандартизирания одиторски файл да се подава в Националната агенция за приходите за всяка календарна година в срок до края на месец януари на следващата година.

Предлага се за лицата, избрали отчитане на извършваните продажби чрез СУПТО със стандартизиран одиторски файл, срокът за привеждане в съответствие с изискванията на наредбата да бъде до 31 март 2020 г. В тази връзка срокът за подаването на информацията по Приложение № 32 на наредбата се продължава до 31 май 2020 г.

Предвижда се за направения избор лицата, избрали алтернативната възможност за отчитане на извършваните продажби чрез СУПТО със стандартизиран одиторски файл да уведомят НАП по електронен път до 31 януари 2020 г.

3. Удължаване на срока за привеждане в съответствие с изискванията на наредбата на лицата, извършващи продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин, и които не използват друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин

С предложения проект за промяна на Наредба № Н-18 от 2006 г. се предлага удължаване на срока, в който лицата, извършващи продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и неизползващи друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин да приведат тази си дейност в съответствие с всички изисквания на наредбата. Новият предложен срок е 31 март 2020 г. Предлага се тези лица да подадат информацията за използвания от тях софтуер в срок до 31 май 2020 г. Удължаването се налага поради огромното разнообразие на използваните софтуери и техническите предизвикателства за осъществяване на връзка с фискалните устройства.

Въвеждането на нови срокове е с важно обществено значение, доколкото са налице обективни обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на нормативните изисквания от тези лица в първоначално предвидения срок. Така предложеното удължаване на срока е изцяло в интерес на заинтересованите лица, като целта е да разполагат с необходимото технологично време за организиране на дейността си.

Промените ще имат въздействие върху задължените лица в следните аспекти:

А) За определен кръг задължени лица, покриващи критериите на прилагане на

алтернативния режим, изискващ предоставяне на одиторски файл за продажбите.

По данни на НАП към момента критериите се покриват от 921 задължени лица – средни и големи предприятия по смисъла на Закона за счетоводството, с нисък дял на плащанията, за които се изисква издаване на фискален бон. Не се очаква увеличение на разходите им при избор на алтернативния режим, като се предполага дори намаляване на тези разходи, предвид отпадане на необходимостта от извършване на значителни промени във вградената бизнес-логика в използваните ERP-системи.

Б) За задължени лица, извършващи продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и използват за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, единствено софтуера на електронния магазин.

Към момента в НАП е подадена информация за над 15 000 електронни магазина. Не може да се даде точна оценка колко от тези лица използват за управление на продажбите си, извършвани чрез електронния магазин, единствено софтуера на електронния магазин. Предлаганите промени са свързани с удължаване на срока за привеждане в съответствие с изискванията на наредбата и няма да доведат до допълнителни разходи за тази група лица.

Предложеният проект на наредба не въвежда изисквания, произтичащи от правото на Европейския съюз. Не се транспонират норми от европейското законодателство и не се приемат мерки по прилагането на регламенти.

Предложените промени в наредбата няма да доведат до допълнителни разходи за бюджета на Национална агенция за приходите.

Предложеният проект на акт няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет.


Предложеният за обществено обсъждане текст на наредбата можеда бъде разгледан и тук:

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

Срокът за коментари изтича на 15 септември 2019 г.

Източник: МФ