Вие сте тук

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия

До средата на декември ще се приемат становища по публикувания в средата на миналата седмица проект за Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. 

Необходимостта от изменения в нормативния акт е свързана с въвеждане в националното счетоводно законодателство на разпоредбите на Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета, ОВ L 182, 29/06/2013.

В доклада на финансовия министър относно текста на проектопостановлението е посочено, че не е необходимо да се изменят всички счетоводни стандарти, тъй като промените засягат само Счетоводен стандарт 1 – Представяне на финансови отчети и Счетоводен стандарт 27 – Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия.

Измененията и допълненията в Счетоводен стандарт 1-Представяне на финансови отчети са свързани изцяло с транспониране на европейските разпоредби. Те засягат формата и структурата на отчета за приходите и разходите и оповестяванията, които предприятията трябва да представят в писмени бележки към годишния финансов отчет.

С промените, които се предлагат в Счетоводен стандарт 27 – Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия, значително се разширява обхвата на стандарта, като в него се въвеждат изискванията на Директива 2013/34/ЕС за определянето на предприятията, които съставят или не съставят консолидирани финансови отчети. 

Нов, несъществуващ до сега счетоводен стандарт - 42 за преминаване за първи път към национални счетоводни стандарти е добавен към останалите. Необходимостта от изготвянето му произтича от разпоредбите на новия Закон за счетоводството, приет от 43-ото Народно събрание на 24 ноември 2015 г. , предвиждащи възможността редица предприятия да преминат от прилагането на Международните счетоводни стандарти към Националните счетоводни стандарти.

В проекта но постановлението е отразена възможността големите предприятия, които до момента задължително прилагат Международните счетоводни стандарти, да прилагат Националните счетоводни стандарти. В текста на доклада е посочено:


В тази връзка се налага въвеждането на промени в наименованието на стандартите, доколкото същите ще се прилагат вече не само от малките и средните предприятия. Чрез Националните счетоводни стандарти се постигат:

а) съответствие с изискванията на нормативните актове на Европейския съюз в областта на счетоводството и на Международните счетоводни стандарти;

б) унифицирано прилагане на възприетата международна счетоводна терминология;

в) пълно обхващане на счетоводните обекти;

г) законосъобразност при мотивирането, разработването и осъществяването на възприетата от ръководството на предприятието счетоводна политика;

д) единна концепция за капитала на предприятието и за неговото поддържане.

Общите разпоредби, даващи основни насоки за съставяне на финансовите отчети на предприятията, са значително разширени, като в тях са включени основните изисквания към отчетите, дадена е по-подробна информация и определения на елементите на финансовите отчети, признаването и оценяването им.


Пълният текст на Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия може да бъде разгледан в интернет страницата на МФ, рубрика "Проекти на нормативни актове", както и да бъде изтеглен от прикачения по-долу файл.

В бр. 95 от 08.12.2015 г. на "Държавен вестник" ще бъде публикуван новият Закон за счетоводството. Текстът му ще намерите в рубриката Закони, кодекси и наредби след обнародването му в ДВ.

Източник: Министерство на финансите