Вие сте тук

Проект за изменение на Наредба № Н-18 предвижда продажбите на билети да се отчитат с касов бон

 Наредба № Н-18 предвижда продажбите на билети да се отчитат с касов бон

Проект за изменение на Наредба № Н-18 предвижда продажбите на билети за културни дейности (концерти, театър, кино, опера, балет), спортни мероприятия, увеселителни паркове и атракционни съоръжения, изложби и панаири, паркиране и други да се отчитат с касов бон.

Предложенията на финансовото министерство за промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства е публикуван днес в интернет страницата на институцията. Това е поредната мярка за борба с укриването на приходи и данъци, отбелязват авторите на проекта. Предложените промени предвиждат от обхвата на освобождаването от използване на фискални устройства по реда на Наредба № Н-18 да бъдат изключени почти всички дейности и лица, които по досегашния ред са отчитали продажбите на предоставените от тях услуги с билети или други удостоверителни знаци, издадени по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа. В Мотивите на МФ е посочено, че се запазва изключението само при продажби на билети и карти за превоз на пътници по смисъла на чл. 36 от Закона за автомобилните превози, които съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност и най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата. Това важи и за бланковите билети, издавани на химизирана хартия в минимум два екземпляра. Продажбите на такива билети ще трябва да бъдат вписвани в специален регистър. Във всички останали случаи ще бъде задължително регистрирането и отчитането на продажбите чрез фискална касова бележка за издаваните билети или удостоверителни знаци за услуги.

От 1 септември 2015 г., лицата, които по досегашния ред са освободени от задължението да регистрират и отчитат продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства, трябва да започнат да отчитат продажбите на услуги по общия ред на наредбата.

По-долу са цитирани текстът на проекта и мотивите към него. Мнения могат да бъдат изпращани на адрес: taxpolicy@minfin.bg до 08.06.2015 г. включително.


Проект!

НАРЕДБА

за допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

(обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; доп., бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 79 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г., бр. 7, 27 и 54 от 2012 г.; доп., бр. 78 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2012 г., бр. 40 от 2013 г.; изм. с Решение № 5079 от 2013 г. на ВАС - бр. 93 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2013 г.; доп. бр.14 от 2015г.)

§ 1. В чл. 4 т. 3 се изменя така:

„3. продажби на билети/карти за превоз на пътници по чл. 36, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози, които съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност и най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата и са отпечатани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г.; изм., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2008 г., бр. 22 от 2011 г.); изискването за трайно вписана при отпечатването номинална стойност не се отнася за бланкови билети, които се издават на химизирана хартия най-малко в два екземпляра - един за клиента и втори за лицето по чл. 3;”.

§ 2. В чл. 39а, изречение първо на ал. 1 се изменя така:

„Лицата, извършващи продажби на билети/карти съгласно чл. 4, т. 3, водят книга (регистър) за дневните продажби на билетите.“

Преходна разпоредба

§ 3. Лицата, които не са били задължени да регистрират и отчитат извършените от тях продажби в търговски обекти чрез ФУ/ИАСУТД до влизането в сила на тази наредба, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата в срок до 31 август 2015 г.

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ:

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 

МОТИВИ

към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба № Н-18) е изготвен с цел предприемане на ефективни мерки за защита на фискалната позиция и предотвратяване укриването на данъци и отклонението от данъчно облагане.

Предложените промени ще доведат до по-ефективен контрол върху документирането и отчитането на продажбите в търговските обекти, за които се използват билети или други удостоверителни знаци за предоставените услуги – културни дейности (концерти, театър, кино, опера, балет), спортни мероприятия, увеселителни паркове и атракционни съоръжения, изложби и панаири, паркиране и други.

С предложените промени от обхвата на освобождаването от използване на фискални устройства по реда на Наредба № Н-18 се изключват почти всички дейности и лица, които по досегашния ред са отчитали продажбите на предоставените от тях услуги с билети или други удостоверителни знаци, издадени по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.

Запазва се изключението само при продажби на билети и карти за превоз на пътници по смисъла на чл. 36 от Закона за автомобилните превози, които съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност и най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата, и са отпечатани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, включително и за бланковите билети, издавани на химизирана хартия най-малко в два екземпляра. Във всички останали случаи се въвежда задължение за регистриране и отчитане на продажбите чрез фискална касова бележка за издаваните билети или удостоверителни знаци за услуги.

Практиката показва, че при извършван контрол от страна на органите по приходите на Националната агенция за приходите нееднократно са установявани случаи, при които се използват билети, издадени без нормативно основание или с подправена номинална стойност, които не са ценни книжа по смисъла на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.

С предложените промени от една страна ще се премахне възможността за укриване на приходи и данъци, чрез извършване на продажби с нерегламентирани документи, а от друга страна ще се създаде единен режим за документиране и отчетност на продажбите в търговските обекти. Анализът показва, че за периода 2012-2014 г. средногодишно с над 25 млн. билети и други удостоверителни знаци са отчитани продажби на услуги в търговски обекти, освободени от задължението за издаване на фискални касови бележки, което представлява значителен риск за държавния бюджет.

Предвиден е преходен период за привеждане в съответствие с изискванията на Наредба № Н-18. Лицата, които по досегашния ред са освободени от задължението да регистрират и отчитат продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства, считано от 1 септември 2015 г. трябва да отчитат продажбите на услуги по общия ред на наредбата.

Предложените промени в наредбата няма да доведат до необходимост от допълнителни финансови средства за бюджета.

С проекта не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.


Източник: Министерство на финансите