Вие сте тук

Проект за промени в Кодекса на труда регламентира еднодневните трудови договори

Проект за промени в Кодекса на труда регламентира еднодневните трудови договори

Проектът за новата законова разпоредба, която да регламентира одобрените от правителството в средата на седмицата промени в Кодекса на труда, беше внесен днес в Народното събрание. 

Възможността за сключване на еднодневни трудови договори за наемане на сезонни работници в сектора на земеделието е нормативно уредена с новия чл.114а, чийто текст е цитиран по-долу:


Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа

Чл. 114а. (1) Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа може да се сключва между работник и регистриран земеделски стопанин за работа за един ден, като това време не се признава за трудов стаж. мб-ЦД 502-01-38.RTF

(2) С един работник може да се сключват трудови договори общо за не повече от 90 работни дни в една календарна година.

(3) Трудов договор може да се сключва за професии, неизискващи специална квалификация в основна икономическа дейност „Растениевъдство“ – само за прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци и розов цвят.

(4) Трудовият договор по ал. 1 съдържа данни за страните, място на работа, наименование на длъжността, размер на трудовото възнаграждение, дата на изпълнение на работата, продължителност, начало и край на работния ден. Продължителността на работното време е равна на пълната законоустановена продължителност.

(5) Трудовото възнаграждение се изплаща лично на работника срещу разписка в края на работния ден.

(6) При сключване и при прекратяване на трудовия договор не се прилагат чл. 62, ал. 3 и 4, чл. 127, ал. 1, т. 4 и чл. 128а, ал. 3.

(7) Условията и редът за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори пред инспекцията по труда се определят с наредба на министъра на труда и социалната политика, съгласувана с управителя на Националния осигурителен институт и с изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. С наредбата се утвърждава и образец на трудов договор по ал. 1.

(8) Работниците, които полагат труд по ал. 1, се осигуряват при условия и по ред, установени в Кодекса за социално осигуряване и в Закона за здравното осигуряване.


Заключителните разпоредби на проекта предвиждат промени в КСО, регламентиращи осигуряването на наетите на еднодневни трудови договори лица. Предвижда се тези работници да се осигуряват само във фонд „Пенсии” и фонд „Трудова злополука и професионална болест”, а паричните обезщетения при настъпила трудова злополука и професионална болест да се изплащат за срока на неработоспособността, но за не повече от 90 календарни дни. С промени в Закона за здравното осигуряване се създава възможност за времето, през което ще бъдат наемани, лицата да бъдат здравно осигурявани, като здравноосигурителните вноски да се внасят авансово от работодателите, заедно с вноските за социално осигуряване. 

В мотивите към законопроекта е уточнено, че се предвижда разпоредбата на чл. 114а да се прилага до 31 декември 2015 г. Удължаване на нейното действие и разширяване на обхвата за други дейности може да бъде направено след анализ на резултатите и при доказана ефективност, посочват още вносителите.

Законопроектът предвижда и създаването на правна възможност да се сключват споразумения между представителните организации на работниците и служителите и работодателите за приемане на нормативни актове, когато споразумението е сключено по тяхно искане след преценка на държавата или държавата е предложила сключване на споразумението.

Проектът за изменение и допълнение на Кодекса на труда включва и предложение за нов текст - чл. 128б, уреждащ изрично задължението на работодателя да води трудово досие на работника или служителя, както и правото на последния да получава заверени копия от съхраняваните в досието документи.

Други изменения и допълнения, които са включени в законопроекта, са във връзка с установяването на работно време с променливи граници с цел съвместяване на трудовите и семейните задължения на работника или служителя. Промените в чл.139 от КТ предвиждат в предприятията, в които организацията на труда позволява да се установява работно време с променливи граници, извън времето на задължително присъствие работникът или служителят да може да отработва неотработеното дневно работно време в следващия или в други дни от същата работната седмица. Начинът на отчитането на работното време ще се урежда с правилника за вътрешния трудов ред на предприятието.

Нова ал.2 в чл. 161 ще регламентира зачитането на времето на неплатен служебен или творчески отпуск по ал. 1 за трудов стаж. 

В мотивите на вносителите е посочено още, че с предложените промени в чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда се предвижда след използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката да има право на допълнителен отпуск за отглеждането му до навършване на 2-годишна възраст. Целта е осигуряване на равнопоставеност при отглеждането на децата в семейството, независимо от техния брой.

Предлага се и нова административна мярка – контролните органи на инспекцията по труда да могат да поставят специален знак в случаите, когато спират дейността на предприятия, производства и обекти, тъй като нарушенията на правилата за здравословни и безопасни условия на труда застрашават живота и здравето на хората.

Пълният текст на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда от 22.05.2015 г. можете да намерите в интернет страницата на НС.