Вие сте тук

Проект за промени в ЗАДС е публикуван за общестевно обсъждане

На 5-ти септември стартира общественото обсъждане на проекта за промени в Закона за акцизите и данъчните складове. Сокът за коментари по предложените изменения в нормативния акт е един месец.

Сканиране на баркод на акцизни стоки

Законодателна инициатива за изменения в текстовете на ЗАДС е достъпна в портала за обществени консултации на МС. Като основната цел на законопроекта е посочено намаляване на административната тежест и създаване на облекчени условия за икономическите оператори, включетелно премахване на потенциални пречки пред данъчно задължените лица, при прилагането на новите режими в ЗАДС, които предстои да влязат в сила от 13 февруари 2023 г. Като част от промените е предвидено лицата със статут на сертифицирани получатели да подават месечна акцизна декларация за получените акцизни стоки, освободени за потребление на територията на друга държава членка.

В мотивите към проекта е посочено още:

С цел отстраняване на неясноти и улесняване на практическото приложение на закона са предложени следните нормативни промени:

В чл. 3, ал. 1 от проекта се създава нова т. 11 свързана с отстраняване на пропуск в закона, тъй като към момента лицата, които получават на територията на страната акцизни стоки, които в държавата членка на изпращане не се облагат с акциз не са изрично дефинирани като данъчно задължени лица. От 13 февруари 2023 г. влизат в сила новите режими за получаване на акцизни стоки от и до територията на страната, които в държавата членка на изпращане или получаване не се облагат с акцизи . 

 

Предлага се в случаите на внасяне или въвеждане на територията на страната на продукти с кодове по КН посочени в чл. 13, ал. 1, т. 1, 4 и 8 от закона (масла от растителни мазнини, метанол и т.н.), лицата които внасят или въвеждат тези стоки да декларират пред митническите органи, предназначението на стоката (дали ще се използва и/или предлага за продажба като моторно гориво и гориво за отопление). В действащото законодателство липсва разпоредба обхващаща случаите, когато тези продукти не са предназначени за употреба като гориво за отопление или за моторно гориво, поради което липсата на тези хипотези води до затруднения при осъществяването на ефективен контрол, тъй като начисляването, декларирането и заплащането на дължимия акциз за тази категория стоки е по преценка на лицата. За тази цел е допълнена разпоредбата на чл. 13 от ЗАДС, като е създадена нова ал. 4, която урежда описаната хипотеза.

 

С цел облекчаване на дейността на сертифицираните получатели е направено допълнение в чл. 44, ал. 1, т. 3, както и промяна в чл. 87 от проекта относно декларирането и внасянето на дължимия акциз. По този начин се създава правна рамка, при която сертифицираните получатели ще подават месечна акцизна декларация за данъчния период, а не както до сега, лицата да декларират и заплащат акциза за всяко получаване на акцизни стоки, освободени за потребление на територията на друга държава членка.

 

С допълнението в чл. 48, ал. 2 се синхронизират разпоредбите на ЗАДС с разпоредбите на чл. 2 от Закона за електронното управление и чл. 36, ал. 4 – 6 от Административнопроцесуалния кодекс. 

 

С предложеното допълнение в чл. 53, ал. 6 от проекта се създава нормативна възможност, като се въвежда основание за заплащане освен на дължимия акциз и на законната лихва, за да могат лицата, които са собственици на стоката, и са вложители в данъчния склад, при прекратяване действието на лиценза за управление на данъчен склад да изведат стоките от данъчния склад.

 

Направено е допълнение в чл. 57, ал. 3, т. 7, свързано с въведените нови определения за „независим малък винопроизводител“ и „обект за винопроизводство на независим малък винопроизводител“ и задължението им да подават декларация, че отговарят на изискванията на чл. 4, т. 8, 8а и 9 от ЗАДС. 

 

Предложението за изменение на чл. 57б, ал. 3, т. 2 е за прецизиране на разпоредбата и синхронизирането й с чл. 57а, ал. 1, т. 4, съгласно която регистрираните лица за целите на ДДС в друга държава членка, които въвеждат акцизни стоки на територията на страната за извършване на доставки при условията на дистанционна продажба по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност, се регистрират чрез данъчен представител.

 

Предложено е създаването на нова ал. 7 в чл. 59 , което е в съответствие с разпоредбата на чл. 21, параграф 6, буква „б“ от Директива 2003/96/EО на Съвета от 27 октомври 2003 година относно преструктурирането на правната рамката на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията. Целта е отстраняване на пропуск при транспониране на директивата като изрично се урежда, че не се смятат за производство на енергийни продукти дейности, при които потребителят на даден енергиен продукт прави възможна повторната му употреба в неговото предприятие, при условие че вече платеният акциз за този продукт не е по-малък от размера на акциза, който би бил дължим, ако върху повторно използвания продукт трябва да се наложи повторен акциз. 

 

Предложеното е прецизиране на разпоредбата на чл. 74, т. 5 с цел включване на хипотезата и при движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз в случаите по чл. 73а, ал. 1, т. 3а от закона. 

 

Направено е предложение за отмяна на ал. 7, 9 и 10 от чл. 76в, с цел избягване на дублиращи норми при прилагане на акцизното законодателство, в случаите на получаване на освободени за потребление нехармонизирани акцизни стоки. В разпоредбите на чл. 76л, в сила от 13 февруари 2023 г., са определени задълженията на лицата, които получават на територията на страната нехармонизирани акцизни стоки и в тази връзка е направено предложението за отмяна на дублиращите се норми и е въведен преходен период до 12 февруари 2023 г. за уведомленията подадени по реда на чл. 76в, ал. 4 от ЗАДС.

 

С нормата на чл. 76е се допълва разпоредбата, като се включва движението на акцизни стоки от територията на друга държава членка до територията на страната, които са освободени за потребление на територията на другата държава членка и на лицето, което получава акцизни стоки на територията на страната, които в държавата членка на изпращане не се облагат с акциз.

 

Изменението на чл. 76ж, ал. 2 от проекта е прецизиращо, с оглед на необходимостта от отстраняване на създаденото нееднозначно тълкуване на разпоредбата.

 

С допълнението на разпоредбата на чл. 76ц, ал. 2 се пояснява, че връчването на удостоверението за регистрация възниква от дата на представяне на обезпечението, както и от датата, на която за лицето възниква правото да извършва дейността си, като временно сертифициран получател. 

 

Разпоредбите на чл. 83е са допълнени за да се обхванат новите случаи на движение, които са аналогични на движението по чл. 76в от действащия ЗАДС. 

 

Във връзка с необходимостта от създаване на административна процедура при издаването на годишен сертификат за удостоверяване на общото годишно производство на акцизни стоки, произведени от независима малка пивоварна или независим малък винопроизводител е допълнена разпоредбата на чл. 89а с нова ал. 5, съгласно която Агенция „Митници“ води регистър на издадените годишни сертификати.

 

Предложено е изменение в чл. 90а, ал. 2, т. 7, като се разширява обхвата на нормата, по отношение на изискуемите документи необходими за издаване на разрешенията за търговия с тютюневи изделия за обектите, в т. ч. и станциите за зареждане на моторни превозни средства. Целта е да се улеснят лицата, тъй като се обхващат случаите на франчайз, когато помещенията се отдават чрез договор за управление.

 

С цел създаване на облекчени условия за икономическите оператори е предложено изменение в нормата на чл. 92, ал. 2 от закона, като се увеличава от 10m3 на 25m3 обема на съдовете за съхранение на втечнени въглеродни газове в случаите на зареждане на газови инсталации и съоръжения за отопление в общественообслужващи, административни, жилищни и офис сгради.

Проектът е отворен за обществено обсъждане до 5-ти октомври. Текстът на нормативния акт и мотивите към него са достъпни и като прикачени файлове по-долу.

Източник: МС