Вие сте тук

Проект за промени в ЗМДТ предвижда отпадане на декларациите за новопостроени сгради

Проект за промени в ЗМДТ

С внесения за гласуване в НС Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси се предлагат промени в текстовете на нормативния акт в посока намаляване на административната тежест чрез отпадане на задължението за подаване на данъчни декларации за новопостроени сгради, които подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията. Съгласно проекта декларации няма да се подават и за новопридобити по възмезден или безвъзмезден начин имоти и ограничени вещни права. 

Данъците за новите сгради щe се дължат след завършването им. Годишният данък за новопостроените сгради според законодателната инициатива ще се определя на база информацията, подадена служебно от органа, издал удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване. Според авторите на проекта ефектът ще е намаляване на административната тежест поради отпадане на задължението да се предоставя информация, която вече е налична при компетентния орган, тъй като се съдържа в одобрения инвестиционен проект.

С цел стимулиране завършването на строителни обекти и ограничаване на нерегламентираното ползване на сгради преди въвеждането им в експлоатация законопроектът предлага данъкът да е дължим ако в срок от две години след съставянето на акт за приемане на конструкцията и констативен протокол по чл.181, ал.2 от ЗУТ, съответно в едногодишен срок от съставяне на констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ сградата не е въведена в експлоатацията или не е издадено разрешение за ползване.

Законопроектът предвижда облекчение за собствениците на имоти, придобити като наследство. Остава задължението за подаване на декларация за определяне на данъка върху наследствата, но се предлага освобождаване на наследниците или заветниците от последващо подаване на декларация за имота във връзка с определяне на дължимия годишен данък, тъй като необходимата информация вече е налична в съответната община и е на разположение администрацията.

Данъчна декларация за определяне на годишен данък няма да се подава според проекта и за имотите или ограничените вещни права върху тях, придобити по възмезден или безвъзмезден начин. Намаляването на административната тежест за гражданите и бизнеса ще бъде възможно поради факта, че всички необходими данни вече са предоставени на общинските власти във връзка с дължимия еднократен местен данък по реда на Глава втора, Раздел трети от ЗМДТ. Авторите на законопроекта предлагат след получаване на уведомлението от службата по вписванията за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижимите имоти да се определя и годишният данък за съответните имоти и да се уведомяват данъчно задължените лица.

Според текста на законопроекта (можете да се запознаете с него на в интернет страницата на НС, както и на линка по-долу) той трябва да влезе в сила от 1 януари 2019 г.

Източник: НС