Вие сте тук

Проект за промените в Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър

Проект за промените в Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър

Министерство на правосъдието предложи за обществено обсъждане проект за промени в Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър.

Целта е намаляване на административната тежест при регистрация и пререгистрация на ЮЛНЦ, както и синхронизиране на нормативния акт с последните промени в Търговския закон относно ограничаване на кражбите на фирми. С новите регламенти на подзаконово ниво се урежда задължението за нотариална заверка на подписите на протоколите от общите събрания на съдружниците, договорите за прехвърляне на дружествени дялове и договорите за прехвърляне на търговско предприятие.

По-долу е цитиран текстът на доклада към проекта на правосъдното министерство, в който са обобщени предложените изменения и допълнения в наредбата:


Предлаганите промени могат да се обобщят в следните основни насоки:

1. Изменения и допълнения във връзка с осигуряване практическото приложение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (Обн., ДВ, бр. 81 от 2000 г., посл. доп., ДВ, бр.103 от 2016 г.).

С предложенията за промени в Наредба № 1/14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър (НВСДТР) се доразвиват на подзаконово ниво основните принципи, залегнали в регистърната реформа, с която регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) се извежда като правоохранителна дейност от съдебната система и се включва в Единния регистрационен център на юридическите лица, изграждан като основна част от стратегията за развитие, изпълнявана от Агенция по вписванията.

На следващо място една от основните поставени цели на изменението е и намаляването на административната тежест за ЮЛНЦ, свързвана с изискванията за регистрацията им, респективно с процеса на пререгистрация, който ще започне след влизането в сила на ЗИД на ЗЮЛНЦ от 01.01.2018 г. След провеждането на реформата ЮЛНЦ ще могат да подават заявления на хартиен носител във всички служби по регистрация на Агенция по вписванията, независимо от обстоятелството къде е тяхното седалище, като ще бъде създадена и възможността заявленията за вписване да се подават и посредством интернет. Последващото задължение за всички ЮЛНЦ, което е  понастоящем регистрацията в регистър БУЛСТАТ, ще отпадне, като между двата регистъра ще бъде създадена автоматична двустранна интеграция за обмен на данни. Интеграция ще бъде създадена и с оглед на приемането на данните при пререгистрация и на ЮЛНЦ, определени за извършване на общественополезна  дейност от Централния регистър на ЮЛНЦ за обществено полезна дейност.

С приложението на разпоредбите на Наредбата ще се подобри достъпът до информация относно статута на ЮЛНЦ, като информацията ще е достъпна посредством интернет по всяко време. 

Въвеждането на възможност за ползването на електронни услуги в процеса на регистрация и отчитане на ЮЛНЦ отговаря на изискванията на Закона за електронното управление и съдейства за намаляване на административната тежест и спестяване на значителен организационен и финансов ресурс при изпълнение на законовите процедури. 

2. Изменения и допълнения на подзаконовата регламентация на режима на търговската регистрация в Република България във връзка с осигуряване практическото приложение на Закона за изменение и допълнение на Търговския закон (Обн.., ДВ, бр.105 от 2016 г.).

С цитираните промени на Търговския закон (ТЗ), с оглед необходимостта от противодействие на неправомерните действия, свързани с представяне на неистински документи в производствата, развиващи се пред Търговския регистър, е предвидена квалифицирана форма за действителност на множество документи. С настоящите предложения в текстовете на Наредба № 1/14.02.2007 г. са изменени изискванията към формата на представяни в Търговския регистър документи, удостоверяващи валидното възникване на заявени за вписване в регистъра обстоятелства, което е отразено на съответното систематично място в текстовете на Наредбата.

С изменението на ТЗ, в отговор на препоръките на Европейската комисия от 12.03.2014 г. за нов подход към фалита и несъстоятелността на предприятията, е създадена част пета в Търговския закон с наименование  „Производство по стабилизация на търговец”. Производството по стабилизация цели да се избегне неплатежоспособността на търговеца и предшества производството по несъстоятелност. С оглед постигане на бързина и публичност на производството, в текстовете на част пета се предвижда обявяване на голяма част от съдебните актове, постановени в производството по стабилизация в Търговския регистър, както и вписването на съответно регламентирани в Закона обстоятелства в същия.

3. Изменения и допълнения във връзка с осигуряване практическото приложение на Закона за изменение и допълнение на Закона за особените залози (Обн., ДВ, бр.105 от 2016 г.).

С приетите изменения и допълнения в глава пета „Централен регистър на особените залози“ и глава шеста  „Вписвания“ нормативно се обезпечава както преминаването на дейността на съществуващата като самостоятелно юридическо лице към министъра на правосъдието администрация на Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ към МП) към Агенцията по вписванията, така и цялостната електронизация на регистъра на особените залози, с цел предоставяне на електронни услуги в съответствие с изискванията на Закона за електронното управление и превръщането на регистъра в публично достъпна база данни за вписаните обстоятелства по Закона за особените залози.

По отношение на Търговския регистър, който се явява „първичен регистър“ по смисъла на Закона, за залога на дружествен дял от дружество с ограничена отговорност и залога на търговско предприятие, измененията на ЗОЗ налагат и съществени изменения в регламентацията на подлежащите на вписване обстоятелства и на обявяване актове в подзаконовия акт, регламентиращ вписването им в регистъра.

Изменените и предвидените нови текстове на Наредба № 1/14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър осигуряват законосъобразното изграждане и функциониране на Информационната система на Търговския регистър във връзка с пререгистрацията, регистрацията, вписване на промени и обявяване на актове по партидите на ЮЛНЦ, вписването на обстоятелства относно производството по стабилизация, както и по отношения на необходимите вписвания и обявявания относно подлежащи на вписване в регистъра особени залози.

Конкретните предлагани изменения в структурата и текстовете на Наредба № 1/14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър, които се предлагат, са както следва:

І. Осигуряване приложението на Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел:

1. С разпоредбите на § 1 - 5 и § 7 – 12, § 14 - 16 се въвеждат законовите изменения относно наименованието на Наредбата и регистъра, като се правят и отделни терминологични бележки в съдържанието на текстовете от общите положения в Наредбата и глава втора “Заявления“.

2. С разпоредбата на § 6 се посочват заявленията, въз основа на които ще се извършват вписванията и заличаванията на обстоятелства и обявяването на актове относно юридическите лица с нестопанска цел.

3. С разпоредбата на § 20 от предложението се създават нови раздели  ІХж, ІХз, ІХи и ІХк в глава втора на наредбата, с които се предвижда вписването на основни обстоятелства относно различните видове ЮЛНЦ, както следва:

- Заявление по образец А 15, в което се посочват подлежащите на вписване обстоятелства относно сдружение, както и необходимите документи за удостоверяване валидното възникване на заявените за вписване обстоятелства;

- Заявление по образец А 16, в което се посочват подлежащите на вписване обстоятелства относно фондация, както и необходимите документи за удостоверяване валидното възникване на заявените за вписване обстоятелства;

- Заявление по образец А 17, в което се посочват подлежащите на вписване обстоятелства относно народно читалище, както и необходимите документи за удостоверяване валидното възникване на заявените за вписване обстоятелства;

- Заявление по образец А 18, в което се посочват подлежащите на вписване обстоятелства относно клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел, както и необходимите документи за удостоверяване валидното възникване на заявените за вписване обстоятелства.

4. С разпоредбата на § 31 от предложението се създава раздел XIX „б“ в глава втора относно вписването на преобразуване на юридическите лица с нестопанска цел, както и необходимите документи за удостоверяване валидното възникване на заявените за вписване обстоятелства.

5. С текстове от § 32 се предвижда обявяването на предвидените в Закона актове относно юридическите лица с нестопанска цел.

6. С § 33 са въведени и изискванията относно обявяването на съставните части на годишните финансови отчети на ЮЛНЦ.

7. С разпоредбите на § 38 и 39 се изменят разпоредбите на чл. 66 и 67, регламентиращи разделите, групите и полетата в Информационната система на Търговския регистър, в които ще се извършва вписването и чрез които ще се осигурява визуализацията на вписаните обстоятелства относно юридическите лица с нестопанска цел.

8. С разпоредбите на § 40 - § 60 от проекта на промени в Наредбата се въвеждат изменения в терминологията, предвид изменението на наименованията на наредбата и регистъра в действащите законови разпоредби, относно техническите изисквания към Информационната система на Търговския регистър и производствата, които се развиват в същия, с оглед особеностите на новите подлежащи на регистрация субекти/неперсонифицирани образувания.

9. С разпоредбите на § 61 - § 82 се регламентира достъпа до регистъра, издаването на справки и удостоверения и предоставяне на достъп до базата на регистъра относно юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни такива, както и формирането на единния им идентификационен код в специфични хипотези и формирането на електронни връзки между тях.

10. С разпоредбите на § 84 и 85 от преходните и заключителни разпоредби на Наредбата се регламентира процедурата по пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел в законоопределения срок, изтичащ на 31.12.2020 г.

4. Осигуряване приложението на Закона за изменение и допълнение на Търговския закон: 

1. С разпоредбата на § 13 се предвижда изменение в текста на чл. 21 от действащата наредба относно формата на изискуемите документи за вписване на промени по партидата на дружество с ограничена отговорност.

2. С разпоредбата на § 30 се предвижда изменение в текста на чл. 51 от действащата наредба относно формата на договора за прехвърляне на търговско предприятие.

3. С текстове от § 32 се предвижда обявяването на предвидените в Закона актове относно производството по стабилизация на търговец.

4. С разпоредбите на § 38 и 39 се изменят разпоредбите на чл. 66 и 67, регламентиращи разделите, групите и полетата в Информационната система на Търговския регистър, в които ще се извършва вписването и чрез които ще се осигурява визуализацията на вписаните обстоятелства относно производството по стабилизация на търговец.

5. Осигуряване приложението на Закона за изменение и допълнение на Закона за особените залози:

1. С § 23 се актуализират документите, удостоверяващи валидното възникване на заявените за вписване обстоятелства относно първоначално вписване на особен залог на дружествен дял, съобразно изменението на Закона.

2. С § 24 се актуализират документите, удостоверяващи валидното възникване на заявените за вписване обстоятелства относно вписването на промени по особен залог на дружествен дял, съобразно изменението на Закона. 

3. С § 25 се актуализират документите, удостоверяващи валидното възникване на заявените за вписване обстоятелства относно първоначално вписване на особен залог на търговско предприятие, съобразно изменението на Закона.

4. С § 26 се актуализират документите, удостоверяващи валидното възникване на заявените за вписване обстоятелства относно вписването на промени по особен залог на търговско предприятие, съобразно изменението на Закона.

5. С текстове от § 32 се предвижда обявяването на предвидените в Закона актове относно вписването на особени залози.

6. С разпоредбите на § 38 и § 39 се изменят разпоредбите на чл. 66 и 67, регламентиращи разделите, групите и полетата в Информационната система на Търговския регистър, в които ще се извършва вписването и чрез които ще се осигурява визуализацията на вписаните обстоятелства относно особените залози.

6. Изменения и допълнения на подзаконовата регламентация на режима на търговската регистрация в Република България вследствие изменения на други приложими към нея кодекси и закони (Закона за кредитните институции, Закона за пазарите на финансови инструменти, Кодекса на застраховането и др.), както и редакционни уточнения и изменения на настоящи текстове от наредбата - § 7, § 10 и § 29 за изменение на чл. 67, ал.1, т. 2 и 3 и чл. 67, ал. 8. Предложени са и изменения относно изискуемите документи към заявления за вписване и заличаване на обстоятелства и за обявяване на актове, вследствие изменения на нормативна уредба и съдебната практика - § 17, 18 и 19. Предвид осигурената възможност за изпращане на дадените в изпълнение на чл. 22, ал. 5 от ЗТР указания на електронен адрес, посочен от заявителя, се предлага промяна в наименованието на секцията за обратна връзка във всички заявления.

Предвид обстоятелството, че ЗИД на ЗЮЛНЦ влиза в сила на 01.01.2018 г. се предлага Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1/14.02.2014 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър да влезе в сила от същата дата, като изключенията са изрично посочени в § 86 от проекта.


Текстът на проекта е достъпен в интернет страницата на Министерство на правосъдието, както и тук:

Източник: МП