Вие сте тук

В наредба ще бъдат регламентирани съдържанието, сроковете, начинът и редът за подаване и съхранение на данни за осигурените лица

В наредба ще бъдат регламентирани съдържанието, сроковете, начинът и редът за подаване и съхранение на данни за осигурените лица

За обществено обсъждане е публикуван проект на Наредба за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. 

В нормативния документ ще бъдат регламентирани според мотивите на авторите: 


1. Лицата, които следва да прилагат разпоредби на наредбата и това са: работодателите, осигурителите, техните клонове и поделения; самоосигуряващите се лица; лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване; осигурителните каси, лицата, на които се зачита осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски по чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване; лицата, които еднократно заплащат сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски за възстановяване на здравноосигурителните права по реда на чл. 40а, ал. 3 от ЗЗО, лицата, които подлежат на здравно осигуряване по реда на чл. 40 ал. 5 от ЗЗО, Националната агенция за приходите (НАП), Националния осигурителен институт (НОИ) и др.

2. Съдържанието на данните, които осигурителите, работодателите и осигурителните каси следва да подават в НАП за лицата подлежащи на осигуряване, включително осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, дните в осигуряване и облагаемия доход и данъка за доходи от трудови правоотношения по ЗДДФЛ;

3. Съдържанието на данните, които самоосигуряващите се лица следва да подават в НАП включително осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване;

4.  Съдържанието на данните за дължимите осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и дължимия данък за доходи от трудови правоотношения по ЗДДФЛ;

5. Редът и начинът за подаване на данните по точки 2 – 4 в НАП, както и начина и реда за коригиране и заличаване на подадените данни.


Текстът на проекта и мотивите към него могат да бъдат разгледани и тук:

Обществените консултации продължават до 24.11.2019 г.