Вие сте тук

За обществено обсъждане: Проекти за промени в ЗДДС, ЗАДС и ЗКПО

Проекти за промени в три ключови данъчни закона публикува за обществено обсъждане МФ на 5 октомври 2021 г. Законопроектите за изменение и допълнение на ЗДДС, ЗАДС и ЗКПО транспонират в българското законодателство разпоредби на европейски директиви, срокът за въвеждането на които изтича в края на настоящата година.

Проекти за промени в ЗДДС, ЗАДС и ЗКПО

Министерство на финансите публикува проекти за изменение и допълнение на Закон за данък върху добавената стойност, Закон за акцизите и данъчните складове и Закон за корпоративното подоходно облагане, консултациите по тях ще продължат до 04.11.2021 г. Целта на законодателната инициатива е да изпълни в срок изискването за синхронизиране на данъчното ни законодателство с европейските регламенти в тази сфера.

Повече за промените, които се предлагат в текстовете на нормативните актове:

В Закона за данък върху добавената стойност се предвиждат редакции във връзка с необходимостта от въвеждане на европейски разпоредби по отношение на временните освобождавания при внос и някои доставки в отговор на пандемията от COVID-19 и на директивите относно общата система на данъка върху добавената стойност и общия режим на облагане с акциз по отношение на отбранителните дейности в рамките на ЕС. Корекции с цел прецизиране са предложени и в разпоредби, свързани с прилагането на режими извън Съюза, в Съюза и за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии.

С проекта се предлага  удължаване на срока прилагане на намалената ставка от 9 на сто на ДДС за някои стоки и услуги - до прекратяване на обявената извънредна епидемична обстановка, както и разширяване на обхвата на храните, подходящи за бебета или за малки деца, за които се прилага намалената ставка.

Като цел на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове е посочено: "засилване на борбата с данъчните измами, премахването на определени данъчни пречки при свободното движение на акцизни стоки между държавите членки, чрез:

  • Опростяване и осъвременяване на акцизните процедури с цел намаляване на задълженията на търговците, осъществяващи търговия с акцизни стоки между държавите членки;
  • Разширяване на функционалността на компютърната система, която се използва понастоящем за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, чрез възможност за обхващане и движението на акцизни стоки, които са освободени за потребление на територията на държава членка и се движат към територията на друга държава членка с цел да бъдат доставени там за търговски цели. Целта е да се опрости мониторинга на тези движения и да се осигури правилното функциониране на вътрешния пазар;
  • Специален режим на движение на акцизни стоки, които са освободени за потребление на територията на една държава членка и се движат към територията на друга членка за да бъдат доставени там с търговски цели

В Закона за корпоративното подоходно облагане предложените промени са във връзка с транспонирането на разпоредбата на чл. 9а от Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар. В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта са предвидени промени и в ЗДДФЛ.

Трите законопроекта могат да бъдат открити и коментирани в Портала за обществени консултации на на Министерски съвет. Текстовете са достъпни и като прикачени файлове по-долу.