Вие сте тук

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове - 16.09.2015 г.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове - 16.09.2015 г.

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

Дата на постъпване: 16.09.2015 г.

Вносители: Министерски съвет

Проектът за промени в ЗАДС ще прецизира разпоредбите на нормативния акт с цел улесняване на практическото му прилагане и ще регламентира мерки, ограничаващи възможностите за злоупотреби и отклонение от акцизно облагане чрез неправомерно използване на тежки и маркирани горива не по предназначение. Това е посочено в мотивите на вносителите, цитирани по-долу.


М  О  Т  И  В  И 

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове 

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) е изготвен във връзка с усъвършенстване на данъчното законодателство и прецизиране на разпоредбите на закона с цел отстраняване на неясноти и улесняване на практическото му прилагане, както и съобразяване със съдебната практика на Съда на Европейския съюз.  

Едновременно с това със законопроекта се въвеждат мерки за предотвратяване на възможностите за злоупотреби и отклонение от акцизно облагане чрез неправомерно използване на тежки и маркирани горива не по предназначение, както и за усъвършенстване на контрола, осъществяван от митническите органи за ефективна превенция и борба с нерегламентираните продажби на тютюневи изделия. С цел намаляване на административната тежест и разходите за икономическите оператори са предложени множество промени, свързани с административни задължения на лицата към Агенция „Митници“.

Основните промени в законопроекта са:

Предвидено е облекчаване на регулационния режим по отношение на смазочните масла, като за същите е предвидено освобождаване от облагане с акциз за опаковки до 5 литра. Съгласно действащия режим освобождаването от акцизно облагане се прилага за опаковки до 3 литра. Също така се предлага и опростена процедура за уведомяване по чл. 76в от ЗАДС в случаите на получаване на смазочни масла от друга държава членка в количества над 5 литра до 210 литра. Тези масла са в разфасовки и имат нулева акцизна ставка, а административната процедура отнема сериозен ресурс, както на икономическите оператори, така и на митническата администрация без пряк и непряк фискален ефект.  

За данъчнозадължените лица, които използват в своята дейност денатуриран по специален метод етилов алкохол за производство на стоки, които не са предназначени за човешка употреба, се предвижда директно освобождаване от облагане с акциз, а не освобождаване чрез възстановяване на акциза. Мярката, от една страна, ще доведе до намаляване на административната тежест и разходите на лицата, а от друга страна - до повишаване на конкурентоспособността на българските производители и подобряване на ликвидността на икономическите оператори, каквато е практиката на други държави - членки на ЕС. Във връзка с предложената разпоредба в правилника за прилагане на закона ще бъдат определени конкретните денатуриращи вещества в определени количества, съобразени със спецификата на произвежданите стоки, които не са за човешка консумация (парфюми, тоалетни води и др.).   

Предложена е и промяна в определението за „енергиен продукт за отопление”, като промяната е съобразена с практиката на Съда на Европейския съюз. 

Предложената промяна е наложена и от нееднозначното тълкуване на понятието „енергиен продукт за отопление” при издаване на удостоверения за освободен от акциз краен потребител, т.е. нееднозначното тълкуване на това понятие може да доведе до издаването на удостоверения за освободен от акциз краен потребител на лица, които използват енергийните продукти като гориво за отопление. 

Предвидено е движението от един данъчен склад до друг данъчен склад на един и същ лицензиран складодържател на територията на страната на акцизни стоки, облепени с бандерол, да не се счита за освобождаване за потребление, а същите да са под режим отложено плащане на акциз след получено разрешение от директора на Агенция „Митници“. Съгласно действащия режим възможността за движение на акцизните стоки, облепени с бандерол, от един данъчен склад до друг данъчен склад на същия лицензиран складодържател е уредена единствено в случаите, когато предстои прекратяване на действието на лиценза за управление на данъчния склад. С предложението се изравнява режимът за движение на акцизни стоки, облепени с акцизен бандерол, за всички лицензирани складодържатели.

Предложена е промяна, с която се предотвратява възможността лице вложител, което има неуредени публични задължения, събирани от НАП и Агенция „Митници“, да прехвърля собствеността върху акцизните стоки на друго лице вложител с цел избягване плащане на дължими публични задължения.

С цел предотвратяване на възможностите за злоупотреби и отклонение от акцизно облагане чрез неправомерно използване на тежки и маркирани горива не по предназначение като гориво за отопление, а като моторно гориво, е предложено увеличаване на акцизните ставки за енергийните продукти, използвани като гориво за отопление, каквато е практиката на значителна част от държавите - членки на ЕС. Очакваният положителен ефект за бюджета е в размер на 71 млн. лева.

Предлага се включването на изричен текст, даващ право пълненето на втечнен нефтен газ (за който акцизът е заплатен) в бутилки, предназначени за използване като гориво за отопление, да не се извършва в данъчен склад и във връзка с това се премахва забраната за пълнене на втечнен нефтен газ в бутилки, различни от бутилките за газови уредби за автомобили, в станции за зареждане на моторни превозни средства. 

Предлага се да бъде прекратена практиката  недобросъвестни лица, които имат задължения към Агенция „Митници“, да заобикалят заплащането на дължимите публични вземания чрез прехвърляне на дружеството длъжник на безимотни лица и създаване на нови дружества, които да осъществяват дейност по закона. Въвежда се изискване да не се издават лицензи и удостоверения на лице, чиито собственици, управители, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с  неуредени публични задължения, събирани от митническите органи.

С цел намаляване на административната тежест е предложено намаляване на сроковете за възстановяване на платения акциз за електрическата енергия от 3 месеца на 2 месеца, както и отпадане на изискването отчетът за бандеролите да се подава от лицензираните складодържатели. 

За хармонизиране на закона с действащото законодателство в областта на производството на енергия от възобновяеми източници се предлага в обхвата на закона да бъдат включени етери, произведени от биоетанол и втечнен биогаз.

Предлага се прецизиране на разпоредбите, свързани с комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия, съобразно съществуващата практика на Съда на ЕС и на разпоредбите, свързани с регистрацията на лицата, които са производители на електрическа енергия. 

Предлага се въвеждане на нова хипотеза за отнемане на разрешения, удостоверения и лицензи в случаите, когато лицето е представило неверни данни и същите са послужили за издаването на съответния документ.

С цел намаляване на възможностите за нерегламентирана продажба на тютюневи изделия е предложено разрешенията за търговия с тютюневи изделия да бъдат издавани и за съхранението на тези стоки. Също така се забранява държането, пренасянето и превозването на ръчно свити цигари или цигари, изработени от заготовки с филтър, в количество над 40 къса.

Предлага се промяна в съотношението между специфичния и пропорционалния акциз за цигарите.  Съгласно изискванията на Директива 2011/64/ЕС на Съвета от 21 юни 2011 г. относно структурата и ставките на акциза върху обработен тютюн от 1 януари 2014 г. общият акциз върху цигарите трябва да представлява най-малко 60 на сто от средно претеглената продажна цена на дребно на освободените за потребление цигари. Този акциз не може да е по-нисък от 90 евро за 1000 къса независимо от средно претеглената продажна цена на дребно.

Независимо от горните изисквания в Директива 2011/64/ЕС на Съвета е посочено, че на България, Естония, Гърция, Латвия, Литва, Унгария, Полша и Румъния се разрешава да прилагат преходен период до 31 декември 2017 г. за достигане на минималния размер на акциза за цигарите, като се препоръчва държавите членки постепенно да увеличават размера на акциза.

За целите на достигане на минималния акциз от 90 евро за 1000 къса към 1 януари 2018 г. акцизът следва да се увеличава плавно на възможно най-малки стъпки, като се направи и съответният график за увеличаване акциза на цигарите за достигане на определените с директивата минимални нива на облагане – 90 евро за 1000 къса (177 лв. за 1000 къса).

По отношение на начина на разпределение на тежестта и размера на отделните компоненти на смесената структура на акциза за цигарите следва да се има предвид следното:

Съгласно разпоредбата на член 8, параграф 4 от Директива 2011/64/ЕС на Съвета от 1 януари 2014 г. специфичният компонент на акциза върху цигарите не може да е по-малък от 7,5 на сто и по-голям от 76,5 на сто от размера на общата данъчна тежест в резултат на натрупването на:

  • специфичния акциз;
  • пропорционалния (ad valoren) акциз и ДДС, определени върху среднопретеглената продажна цена на дребно.

По данни на Европейската комисия, публикувани на интернет страницата на DG TAXUD към 1 юли 2015 г., 16 държави членки са с по-висок пропорционален акциз за цигарите в сравнение с България – Австрия, Белгия, Кипър, Чехия, Естония, Испания, Финландия, Франция, Хърватия, Унгария, Италия, Литва, Латвия, Люксембург, Малта и Полша. Едновременно с това при сега действащото съотношение на специфичен и пропорционален акциз по показател обща данъчна тежест (специфичен акциз, пропорционален акциз и ДДС) като процент от среднопретеглената продажна цена България е на шесто място след Обединеното кралство, Малта, Гърция, Финландия и Ирландия, а по показател минимален общ акциз (специфичен и пропорционален акциз) като процент от средно претеглената продажна цена България е на трето място след Малта и Обединеното кралство.    

Предлага се специфичният акциз да бъде намален от 101 лв. на 70 лв. за 1000 къса, като едновременно с това пропорционалният акциз се изменя поетапно до достигане на минималните нива на облагане за ЕС до 1 януари 2018 г. (38 на сто от продажната цена за 2016 г., 40 на сто от продажната цена за 2017 г. и 42 на сто от продажната цена за 2018 г.)

Предлаганата мярка, от една страна, ще доведе до увеличаване на бюджетните приходи, а от друга страна - до намаляване дела на потреблението на контрабандни цигари. 

При сравнителен анализ между предложеното със законопроекта съотношение на специфичен и пропорционален акциз и действащото съотношение, включително поетапното увеличение на акциза, очакваният  максимален положителен ефект за бюджета за периода 2016-2018 г. е в размер 119 322 783 лв. при допускания за запазване на нивата на потребление на цигари по отделните видове ценови категории, както следва:

  • 2016 г. – 21 307 452 лв.;
  • 2017 г. – 42 210 068 лв.;
  • 2018 г. – 55 805 263 лв.    

С предложеното в законопроекта съотношение между специфичен и пропорционален акциз се постига баланс между приходите за държавния бюджет и минималното увеличение на цените на цигарите от най-ниските ценови категории.  

С проекта на закон се урежда да не се налага административна санкция за лицата в случаите, когато митническите органи констатират, че средството за измерване и контрол не е пломбирано, липсват знаци или пломбите или знаците за удостоверяване на резултатите от метрологичен контрол върху средството за измерване и контрол са с нарушена цялост и/или с изтекъл срок на валидност, но лицето предварително е подало уведомление за това.

Предложените промени в закона няма да доведат до необходимост от допълнителни финансови средства от бюджета.

Проектът ще доведе до допълнителни приходи за държавния бюджет и ще окаже финансово въздействие върху задължените лица по Закона за акцизите и данъчните складове и потребителите на акцизни стоки.  

С проекта не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.


Пълният текст на законопроекта може да бъде видян в интернет страницата на НС, както и да бъде изтеглен от прикачения по-долу файл. 

*Форматиранията в цитирания текст са на редактора на материала и не присъстват в оригиналния документ.

Източник: НС