Вие сте тук

Промени в данъчни закони в ЗИД на Закона за банковата несъстоятелност, бр. 33/19.04.2019 г. на ДВ

Промени в данъчни закони в ЗИД

Промени в Закона за банковата несъстоятелност са обнародвани в бр. 33/19.04.2019 г. на Държавен вестник. Последната версия на приетия нормативен акт обединява два законопроекта, внесени в НС в края на февруари. В окончателния вариант непосредствено преди второ четене са добавени текстове в преходните и заключителни разпоредби, с които се правят редакции в Закона за акцизите и данъчните складове и Закона за ДДС.

Изменението в Търговския закон е част от текста на първоначално гласувания обединен законопроект. 

Промените в данъчното законодателство, които се предвиждат в цитирания по-долу Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, нямат пряка връзка с полето на регулация на съответния нормативен документ.

В ЗАДС е регламентирано воденето от Агенция "Митници" на електронни регистри на регистрираните и на временно регистрираните получатели. Също така изискването към лицензиран складодържател на нефт и/или продукти от нефтен произход по смисъла на закона за горивата да разполага с трайно прикрепени към земята собствени или наети съдове за съхранение няма да важи за смазочните масла и добавки, както и за лицензираните складодържатели, които осъществяват дейности с енергийни продукти с кодове по КН 2707 10 00, 2707 20 00, 2707 30 00, 2707 50 00, 2710 12 21, 2710 12 25, 2901 и 2902 (бензол, тулуол, минерален терпентин и др.) и местата за директна доставка на лицензираните складодържатели. Регламентирано е, че за пури и пурети продажната цена е изписаната върху бандерола, по която тютюневите изделия се продават на дребно на краен потребител, и в нея са включени разходите за производство и реализация на производителя (вносителя), дължимите мита, вноски, такси, акциз и ДДС. Промените влизат в сила от 20 май 2019 г.

В ЗДДС се създава нова алинея 4 в чл. 80, касаеща разпоредбите за неприлагане на корекциите за данъчен кредит по чл. 79, 79а и 79б. Съгласно текста на въпросната ал.4 „За целите на ал. 1, т. 3 при определянето на 20-годишния срок за недвижими имоти, съответно за целите на ал. 1, т. 4 при определяне на 5-годишния срок за стоки или услуги, които са или биха били дълготрайни активи, не се включват календарните години, за които срокът спира да тече на основание чл. 79а, ал. 8 и чл. 79б, ал. 7.“ В сила е от датата на обнародване в ДВ, тоест 19.04.2019 г.


ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 92 от 2002 г.; изм., бр. 67 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 31 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 59 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 22, 41, 50, 61, 62 и 94 от 2015 г., бр. 33 и 95 от 2016 г., бр. 20, 91 и 103 от 2017 г. и бр. 22 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 12а се правят следните изменения:

1. В ал. 2, т. 11 думите „чл. 60 и 60а“ се заменят с „чл. 60, 60а и 60б“.

2. В ал. 4 думите „и чл. 60, ал. 4“ се заменят с „чл. 60, ал. 4, чл. 60а и 60б“.

§ 2. В чл. 39, ал. 1, т. 13 думите „и чл. 60а“ се заменят с „чл. 60а и чл. 60б“.

§ 3. В чл. 46, ал. 1, т. 7 думите „и чл. 60а“ се заменят с „чл. 60а и чл. 60б“.

§ 4. В чл. 57, ал. 6 думите „както и по производството по ал. 5“ се заменят с „и ал. 5, както и по исковете по чл. 26 и чл. 135 от Закона за задълженията и договорите“ и накрая се добавя „от синдика“.

§ 5. В чл. 59, ал. 7 изречение първо се изменя така: „По исковете по ал. 3 и 5 и в производствата по обжалване не се събира предварително държавна такса от лицата по чл. 62, ал. 1.“

§ 6. В чл. 60 се правят следните изменения:

1. В ал. 3 думите „синдика, както и от фонда при бездействие на синдика“ се заменят с „временния синдик или синдика, както и от фонда при бездействие на временния синдик или синдика“.

2. В ал. 4 изречение първо се изменя така: „По исковете по ал. 1, 2 и 3 и в производство по обжалване не се събира предварително държавна такса от лицата по чл. 62, ал. 1.“

§ 7. В чл. 60а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думата „връщане“ се добавя „в масата на несъстоятелността“.

2. В ал. 2 изречение първо се изменя така: „По иск по ал. 1 и в производство по обжалване не се събира предварително държавна такса от лицата по чл. 62, ал. 1.“

§ 8. В чл. 60б, ал. 4 изречение първо се изменя така: „По иска по ал. 3 и в производството по обжалване не се събира предварително държавна такса от синдика, временния синдик или фонда.“

§ 9. В чл. 62 се правят следните допълнения:

1. В ал. 2 в изречение първо след думите „и по тях“ се добавя „както и в производство по обжалване“, а накрая се добавя „от лицата по ал. 1“.

2. Създава се ал. 3:

„(3) В случаите по ал. 1 процесуалното представителство на банката се осъществява от временния синдик или синдика.“

§ 10. В чл. 62а се създава ал. 3:

„(3) В случаите, в които по образувани от лицата по чл. 62, ал. 1 дела съдът назначава особен представител на разноски на ищеца, възнаграждението на особения представител се определя по реда на чл. 37 от Закона за правната помощ.“

§ 11. В чл. 78 се създават ал. 10 и 11:

„(10) Вещите и правата по ал. 4, т. 4 се включват в програмата за осребряване допълнително, ако заложният кредитор в тригодишен срок от одобряване на списъка на приетите вземания не е поискал продължаване на изпълнението по реда на чл. 21, ал. 4.

(11) При продажбата на вещите и правата по ал. 4, т. 4 се прилага чл. 101.“

§ 12. В чл. 83, ал. 7 думите „в един централен ежедневник“ се заменят с „на интернет страницата на банката“.

§ 13. В чл. 85 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 7:

„(7) Разрешението по ал. 6, т. 2 се издава, когато вещите и правата, включени в програмата за осребряване, не са продадени, след като поне три пъти са предлагани на публична продан по реда на ал. 6, т. 1. Продажбата чрез пряко договаряне или чрез посредник се извършва с първоначална продажна цена не по-ниска от 30 на сто от оценката, посочена в описа, като цената се намалява съответно до реализиране на вещта или правото съгласно изготвени от синдика въз основа на методически указания от фонда правила за извършване на продажба чрез пряко договаряне, оповестени на интернет страницата на банката. Съобщение за започване на процедура по продажба чрез пряко договаряне или чрез посредник се публикува на интернет страницата на банката.“

2. Досегашната ал. 7 става ал. 8.

3. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея думите „ал. 1 – 7“ се заменят с „ал. 1 – 6.“

§ 14. В чл. 94 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 4а накрая се поставя запетая и се добавя „както и вземания по влогове на физически лица или микро-, малки и средни предприятия, които биха били отговарящи на условията влогове, ако не бяха направени в намиращи се извън Европейския съюз клонове на банката в несъстоятелност“;

б) в т. 4в накрая се поставя запетая и се добавя „които не отговарят на условията по т. 11 – 15“;

в) в т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „които не отговарят на условията по т. 11 – 15“;

г) в т. 8 накрая се поставя запетая и се добавя „които не отговарят на условията по т. 11 – 15“;

д) създават се т. 11 – 15:

„11. вземания, произтичащи от дългови инструменти, които отговарят на следните условия:

а) първоначалният договорен падеж на дълговите инструменти е поне една година;

б) дълговите инструменти не съдържат вградени деривати и самите те не са деривати;

в) в съответната договорна документация и, когато е приложимо, в проспекта във връзка с емитирането изрично е посочен по-ниският ред по тази точка;

12. вземания, произтичащи от подчинени инструменти или подчинени заеми, които не са част от допълнителния капитал от първи ред или от капитала от втори ред;

13. вземания, произтичащи от инструменти на капитала от втори ред съобразно правата по тях;

14. вземания, произтичащи от инструменти на допълнителния капитал от първи ред съобразно правата по тях;

15. вземания, произтичащи от инструменти на базовия собствен капитал от първи ред съобразно правата по тях.“

2. В ал. 2 думите „по ал. 1, т. 3 – 10“ се заменят с „по ал. 1, т. 3 – 15“.

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) За целите на ал. 1, т. 11, буква „б“ дълговите инструменти с променлива лихва, определена въз основа на широко използван референтен лихвен процент, и дълговите инструменти, които не са деноминирани в местната валута на емитента, при положение че главницата, изплащанията и лихвите са деноминирани в същата валута, не се считат за дългови инструменти, съдържащи вградени деривати, единствено поради тези свои характеристики.“

§ 15. В чл. 99 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 4:

„(4) Синдикът изпълнява одобрената от фонда и неоспорена част от сметката за разпределение и при постъпили жалби по ал. 3, в случай че в масата на несъстоятелността са събрани достатъчно допълнителни парични средства, от които се заделят суми за обезпечаване на претенциите по жалбите до произнасяне на съда по тях с влязъл в сила съдебен акт.“

2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

§ 16. В допълнителните разпоредби се правят следните допълнения:

1. В § 1 се създават т. 10 – 15:

„10. „Дългови инструменти“ са облигации и други форми на прехвърляем дълг и инструменти, с които се създава или признава дълг.

11. „Деривати“ е понятие по смисъла на член 2, т. 5 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (OB, L 201/1 от 27 юли 2012 г.).

12. „Инструменти на базовия собствен капитал от първи ред“ са капиталови инструменти, които отговарят на условията, определени в чл. 28, параграфи 1 – 4, чл. 29, параграфи 1 – 5 или чл. 31, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (OB, L 176/1 от 27 юни 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 575/2013“.

13. „Инструменти на допълнителния капитал от първи ред“ са капиталови инструменти, които отговарят на условията, определени в чл. 52, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

14. „Инструменти на капитала от втори ред“ са капиталови инструменти или подчинени заеми, които отговарят на условията, определени в чл. 63 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

15. „Отговарящи на условията влогове“ са влогове по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за гарантиране на влоговете в банките.“

2. Създава се § 2а:

„§ 2а. Този закон въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2017/2399 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за изменение на Директива 2014/59/ЕС във връзка с реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти при несъстоятелност (OB, L 345/96 от 27 декември 2017 г.).“

§ 17. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (ДВ, бр. 22 от 2018 г.) в § 8 накрая се добавя „като кредиторите се вписват служебно в списъка по чл. 64, ал. 1“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 18. По отношение на необезпечените вземания, произтичащи от дългови инструменти, емитирани от длъжника преди влизането в сила на този закон, се прилага редът на вземанията по чл. 94 в сила към 31 декември 2016 г.

§ 19. За висящите производства по одобрение на частичната сметка за разпределение до влизането в сила на този закон се прилага чл. 99, ал. 4.

§ 20. В Търговския закон (обн., ДВ, бр. 48 от 1991 г.; изм., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100 и 124 от 1997 г., бр. 21, 39, 52 и 70 от 1998 г., бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от 1999 г., бр. 84 от 2000 г., бр. 28, 61 и 96 от 2002 г., бр. 19, 31 и 58 от 2003 г., бр. 31, 39, 42, 43, 66, 103 и 105 от 2005 г., бр. 38, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 59, 92 и 104 от 2007 г., бр. 50, 67, 70, 100 и 108 от 2008 г., бр. 12, 23, 32, 47 и 82 от 2009 г., бр. 41 и 101 от 2010 г., бр. 14, 18 и 34 от 2011 г., бр. 53 и 60 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 22 и 95 от 2015 г., бр. 13 и 105 от 2016 г., бр. 62 и 102 от 2017 г. и бр. 15, 27 и 88 от 2018 г.) се създава чл. 722а:

„Особени правила относно реда на вземанията

Чл. 722а. Когато длъжникът е инвестиционен посредник по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти, финансова институция, финансов холдинг със смесена дейност или холдинг със смесена дейност по смисъла на Закона за кредитните институции, при разпределение на осребреното имущество всички вземания с ред след този по чл. 722, ал. 1, т. 7 се удовлетворяват по реда на чл. 94, ал. 1, т. 8 – 15 от Закона за банковата несъстоятелност.“

§ 21. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 101 и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 30, 92 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58, 95 и 97 от 2016 г., бр. 9, 58, 63, 92, 97 и 103 от 2017 г., бр. 24, 62, 65, 98 и 103 от 2018 г. и бр. 7 и 17 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 4, т. 6 се създава изречение второ: „За пури и пурети продажната цена е цената, изписана върху бандерола, по която тютюневите изделия се продават на дребно на краен потребител, в която са включени разходите за производство и реализация на производителя (вносителя), дължимите мита, вноски, такси, акциз и данък върху добавената стойност.“

2. В чл. 47:

а) в ал. 5 се създават т. 4 и 5:

„4. производство на смазочни масла;

5. производството на добавки за моторни горива и/или за смазочни масла.“;

б) създава се ал. 6:

„(6) Изискванията на ал. 4 не се прилагат по отношение на:

1. лицензираните складодържатели, които осъществяват дейности с енергийни продукти с кодове по КН 2707 10 00, 2707 20 00, 2707 30 00, 2707 50 00, 2710 12 21, 2710 12 25, 2901 и 2902;

2. местата за директна доставка на лицензираните складодържатели.“

3. В чл. 57г се създават ал. 5 – 7:

„(5) В Агенция „Митници“ се води електронен регистър на регистрираните получатели, който съдържа:

1. идентификационен номер на регистрирания получател;

2. наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код на регистрирания получател;

3. адрес на обекта, в който се получават и разтоварват стоките;

4. видовете акцизни стоки, които могат да бъдат получавани в обекта;

5. дата на връчване на удостоверението за регистрация на регистрирания получател;

6. дата на прекратяване на удостоверението за регистрация на регистрирания получател.

(6) На вписване в регистъра подлежат и всички настъпили последващи промени в обстоятелствата по ал. 5.

(7) Информацията по ал. 5, т. 2 – 6 е публична.“

4. В чл. 58б се създават ал. 3 – 5:

„(3) В Агенция „Митници“ се води електронен регистър на временно регистрираните получатели, който съдържа:

1. идентификационен номер на временно регистрирания получател;

2. наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код на временно регистрирания получател;

3. адрес на обекта, в който се получават и разтоварват стоките;

4. видовете акцизни стоки, които могат да бъдат получавани в обекта;

5. дата на връчване на удостоверението за регистрация на временно регистрирания получател;

6. дата на прекратяване на удостоверението за регистрация на временно регистрирания получател.

(4) На вписване в регистъра подлежат и всички настъпили последващи промени в обстоятелствата по ал. 3.

(5) Информацията по ал. 3, т. 2 – 6 е публична.“

5. В чл. 64:

а) в ал. 5 се създава ново изречение второ: „Върху бандерола на пури и пурети се обозначава и продажната цена.“, а досегашното изречение второ става трето и в него накрая се добавя „и цената на единична бройка“;

б) в ал. 20 накрая се добавя „а за пури и пурети – и продажната цена“;

в) създава се ал. 25:

„(25) Бандеролите за пури и пурети се заявяват по последната регистрирана цена.“

6. В чл. 99, ал. 2, т. 1 накрая се добавя „или върху бандерола – за пури и пурети“.

§ 22. Лицензираните складодържатели могат да освобождават за потребление акцизни стоки – пури и пурети, облепени с бандерол по отменения образец, след датата на въвеждане на новия образец на бандерола не по-късно от 31 декември 2019 г.

§ 23. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37 от 2007 г.; изм. бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 г., бр. 23, 30, 68, 98, 101, 104 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 41, 79, 94 и 95 от 2015 г., бр. 58, 60, 74, 88, 95 и 97 от 2016 г., бр. 85, 92, 96, 97 от 2017 г., бр. 24, 65 и 98 от 2018 г. и бр. 24 от 2019 г.) в чл. 80 се създава ал. 4:

„(4) За целите на ал. 1, т. 3 при определянето на 20-годишния срок за недвижими имоти, съответно за целите на ал. 1, т. 4 при определяне на 5-годишния срок за стоки или услуги, които са или биха били дълготрайни активи, не се включват календарните години, за които срокът спира да тече на основание чл. 79а, ал. 8 и чл. 79б, ал. 7.“

§ 24. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 21, т. 1, 3, 4, 5 и 6 и § 22, които влизат в сила от 20 май 2019 г.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 5 април 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание. 


Източник: ДВ