Вие сте тук

Още една оперативна програма с бюджет от 102 млн. евро ще подпомага малкия и среден бизнес в България

Още една оперативна програма с бюджет от 102 млн. евро ще подпомага малкия и среден бизнес в България

Със 102 млн. евро ще бъде подкрепен капацитетът на МСП за растеж в рамките на регионалните, националните и международните пазари и участие в процеса на иновации. Това предвижда проектът на новата оперативна програма "Инициатива за МСП", който е публикуван в портала за обществени консултации на МС. 

Средствата по програмата ще са предназначени за подобряване на достъпа до дългово финансиране за малките и средните предприятия в България.

В прооекта е посочено, че решението за включване на България в Инициативата за МСП е взето в началото на юни 2015 г. на заседание на Съвета за координация при управлението на средствата от ЕС, като се прехвърлят средствата от ОП „Иновации и конкурентоспособност", предвидени за изпълнение на дългов инструмент "Гаранции върху портфейл от дългове" по инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП‖, приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП". Изпълнението на Инициативата за МСП в България е обсъдено между заинтересованите страни, участващи в изпълнението и монитопринга на ОП „Иновации и конкурентоспособност" на заседанията на Комитета за наблюдение на програмата на 11.06.2015 г. и 22.06.2015 г. На второто заседание Комитетът за наблюдение е приел изменение на ОПИК, свързано с намаляване на финансовите средства от ЕФРР за ОПИК с 102 млн. евро, заделени за финансиране на ОП „Инициатива за МСП".

В обосновката за определянето на приоритетната ос на ОП "Инициатива за МСП" е посочено, че въз основа на опита, придобит чрез прилагането на Инициативата JEREMIE в България през програмен период 2007-2013, оперативната програма ще улесни достъпа до финансиране на МСП чрез предоставяне на гаранции посредством съвместен инструмент, комбиниращ средства от Хоризонт 2020, COSME и ЕФРР, в сътрудничество с ЕИБ / ЕИФ, с цел генериране на допълнително кредитиране за малкия и среден бизнес. 

Данните от предварителната оценка за прилагането на Инициативата за МСП сочат, че в резултат на икономическата криза през 2009 г. около 37% от МСП в България са намалили броя на служителите си, а 22% са намалили трудовите възнаграждения. Също така, 22% от българските малки и средни предприятия са отложили инвестиционните си планове. През 2009 г. приблизително 18% от МСП в България са изпитали затруднения в обслужването на задълженията си, докато в периода 2010-2011 г. около 45% от МСП са имали затруднен достъп до външно финансиране, а цели 86% от тях са отчели недостатъчно финансиране за пълно осъществяване на необходимите им инвестиции. Прилагането на гаранционния инструмент без таван на загубите в портфейла от кредити ще бъде основно средство за улесняване на достъпа до външно финансиране за всички предприятия с цел увеличаване на производителността, иновациите, конкурентосособността на нови пазари, подчертават създателите на проекта.

Управляващ орган по оперативна програма "Инициатива за МСП" ще бъдат Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност", а одитът ще се извършва от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС". Очаква се програмата да бъде одобрена до края на септември, през следващите два месеца да бъдат подписани договорите между България, ЕК и ЕИБ/ЕИФ, след което през 2016 г. да се сключат гаранционни споразумения с българските банки и да стартира кредитирането на малки и средни предприятия.

Пълният текст на проекта на ОП "Инициатива за МСП" може да бъде изтеглен от тук


Източник: МС/Портал за обществени консултации

Сваляне на прикачените файлове: