Вие сте тук

Европейски фонд за стратегически инвестиции ще гарантира изпълнението на инвестиционния план на ЕК

Европейски фонд за стратегически инвестиции ще гарантира изпълнението на инвестиционния план на ЕК

По-малко от два месеца след обявяването на амбициозния си План за инвестиции за Европа за насърчаване на създаването на работни места и постигането на растеж, Европейската комисия прие законодателно предложение за Европейски фонд за стратегически инвестиции. Фондът е в основата на инвестиционната офанзива на председателя Юнкер.

Законодателното предложение е прието от ЕК на 13 януари. Фондът ще работи в тясно сътрудничество с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и дейността му ще е фокусирана върху навременното изпълнение на планиранираните частни и публични инвестиции в размер на поне 315 милиарда евро в целия Европейски съюз. Чрез него ще се подпомогнат стратегически инвестиции и ще бъдат подкрепени по-малките предприятия, които имат до 3000 работници. 

„Комисията държи на думата си. С днешното предложение за Европейски фонд за стратегически инвестиции ние изпълняваме заедно с партньорите си от ЕИБ обещанието, дадено през ноември в пленарната зала на Европейския парламент. Предприемаме важна стъпка към създаването наново на работни места за европейците и за рестартиране на икономиката на Съюза. Сега разчитаме на политическото ръководство на съзаконодателите — Европейския парламент и Съвета — за да може предложението да бъде прието в кратки срокове, така че фондът да започне да действа от месец юни и да се даде ход на нови инвестиции. Точно такива са очакванията на европейските граждани и нямаме време за губене." - заяви в изказването си председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. 

Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) ще финансира проекти с по-изразен рисков профил, като по този начин се увеличи максимално въздействието на публичните разходи и се отключат частни инвестиции. Фондът ще бъде създаден в рамките на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), с която Комисията ще работи като стратегически партньор. ЕФСИ ще мобилизира допълнителни инвестиции в реалната икономика в различни области, включително инфраструктурата, образованието, научни изследвания, иновации, възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност. Ще бъдат подкрепяни проекти, които насърчават създаването на работни места, дългосрочен растеж и конкурентоспособност. Ръководството на Европейския фонд за стратегически инвестиции ще бъде поверено на управителен съвет, който ще определя насоките на работа и ще пренасочва фондовете, и инвестиционен комитет, който ще избира проектите. Докато ЕИБ и ЕК са единствените участници в ЕФСИ, броят на членовете и гласовете ще бъде разпределен въз основа на вноските им и всички решения ще се вземат с консенсус. Когато към фонда се присъединят други участници, броят на членовете и на гласовете ще остане пропорционален на вноските и решенията ще бъдат вземани с обикновено мнозинство, ако не може да бъде постигнат консенсус. Инвестиционният комитет ще бъде подотчетен на Управителния съвет. Той ще одобрява конкретните проекти и ще решава кои от тях ще получат подкрепа по ЕФСИ, като не се съобразява с географски или секторни квоти. Комитетът ще се състои от шест независими пазарни експерти и управляващ директор, който ще отговаря за текущото управление на ЕФСИ. 

Държавите членки на ЕС ще могат да участват във фонда, като участието в ЕФСИ е отворено и за трети страни - националните насърчителни банки или публичните агенции например, притежавани или контролирани от държавите членки, както и частни дружества и субекти, намиращи се извън Съюза, при условие че се получи съгласието на съществуващите вносители.

В рамките на инвестиционния план за Европа се предвижда и изграждането на Европейски консултантски център по въпросите на инвестициите (ЕКЦВИ), който да бъде eдинично звено за контакт в целия ЕС с цел да спомогне за идентифицирането, подготовката, разработването и финансирането на проектите. Чрез консултантския център също така ще се предоставят съвети как да се използват новаторски финансови инструменти и публично-частни партньорства.

Одобреното от Европейската комисия предложение включва също така създаването на Гаранционен фонд на ЕС, който ще осигурява ликвиден резерв за бюджета на Съюза в случай на загуби, претърпени от ЕФСИ при подкрепата на проекти. Предвижда се до 2020 г. той постепенно да достигне 8 милиарда евро чрез плащания от бюджета на Европейския съюз. 

Преговорите по инвестиционния план в Съвета на ЕС ще започнат в понеделник  на 19 януари 2015 г. и ще бъде представен официално по време на среща на финансовите министри в края на месеца. Съгласие относно общата позиция на Съвета се очаква до април, така че новите инвестиции да могат да бъдат активирани още от средата на 2015 г.


Източник: European Commission/Press releases database