Вие сте тук

Специална комисия в Еврпарламента ще изследва данъчните постановления в страните от ЕС

Специална комисия в Еврпарламента ще изследва данъчните постановления в страните от ЕС

ЕП иска да знае помагат ли страните в Европейския съюз на компании да плащат по-ниски данъци. Новосъздадената специална комисия в Европейския парламент, която ще разглежда и оценява данъчните постановления в страните-членки на Евросъюза, е с председател Ален Ламасур (ЕНП, Франция). 

В речта си г-н Ламасур отбелязва важността на това да се гарантира прозрачност и справедливост при проверка на практиките, свързани с прилагането на правото на ЕС относно държавната помощ и данъчното облагане. Той подчертава, че задачата, която стои пред членовете на комисията, не е свързана нито с политическата им ориентация, нито със страните, които представляват. 

Решението на Европейския парламент от 12 февруари 2015 г., с което се сформира Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие, предвижда следните правомощия, с които тази комисия ще разполага:

  • да анализира и да провери практиката във връзка с прилагането на член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) по отношение на данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие, издадени от държавите членки от 1 януари 1991 г. насам;
  • да анализира и да извърши оценка на практиката на Комисията да държи под постоянно наблюдение съгласно член 108 от ДФЕС всички системи за предоставяне на помощ, съществуващи в държавите членки, да предлага на държавите членки подходящи мерки, които са необходими за последователно развитие или за функционирането на вътрешния пазар, да проверява дали помощта, предоставена от дадена държава или чрез ресурси на държавата, е съвместима с вътрешния пазар и дали е била използвана по предназначение, да вземе решение, че съответната държава е задължена да отмени или измени тази помощ в определен срок, и да отнесе въпроса до Съда на Европейския съюз в случай на неспазване на решението от съответната държава, което предполагаемо е довело до голям брой данъчни постановления, несъвместими с правилата на ЕС за държавна помощ;
  • да анализира и да провери спазването от страна на държавите членки от 1 януари 1991 г. насам на задълженията, посочени в Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 г. за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз(1) , във връзка със задължението да сътрудничат и предоставят всички необходими документи;
  • да анализира и да провери спазването на задълженията, посочени в Директива 77/799/ЕИО на Съвета от 19 декември 1977 г. относно взаимопомощта между компетентните органи на държавите членки в областта на прякото данъчно облагане и облагане на застрахователните премии (2) и Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО(3) , що се отнася до съобщаването от страна на държавите членки на други държави членки, считано от 1 януари 1991 г. насам, чрез спонтанен обмен на информация, свързана с данъчните постановления;
  • да анализира и да направи оценка на практиката на Комисията във връзка с правилното прилагане на директиви 77/799/EИО и 2011/16/ЕС по отношение на съобщаването от страна на държавите членки на други държави членки чрез спонтанен обмен на информация, свързана с данъчните постановления;
  • да анализира и да направи оценка на спазването от страна на държавите членки на принципа за лоялно сътрудничество, залегнал в член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, като изпълнението на задълженията за съдействие при изпълнението на задачите на Съюза и за въздържане от всякакви мерки, които биха могли да застрашат постигането на целите на Съюза, като се има предвид предполагаемият голям размер на агресивно данъчно планиране, улеснено от държави членки, и вероятните значителни последици, които това е породило за публичните финанси на ЕС и в рамките на Съюза;
  • да анализира и да направи оценка на измерението, свързано с трети държави, на агресивното данъчно планиране, извършено от дружества, установени или регистрирани в държавите членки, както и обмена на информация с трети държави в това отношение;
  • да внесе всякакви препоръки, които счита за необходими във връзка с този въпрос.

Специалната комисия ще се състои от 45 членове и срокът и на действие ще бъде 6 месеца от датата на приемане на решението за нейното създаване. Създаването на парламентарната комисия идва след стартирането на разследвания от Европейската комисия за данъчните постановления за мултинационални компании в Люксембург (засягащи компаниите Fiat и Amazon), Ирландия (Apple), Белгия и Холандия (Starbucks). Опасенията на Европарламента са, че някои страни използват данъчните постановления,  за да облекчат данъчното бреме на отделни корпорации, като им позволяват да платят по-ниски данъци. Ако това се прави избирателно (например, в полза на мултинационални компании, но не и на местни фирми), тази практика може да бъде определена като държавна помощ, а тя е забранена по принцип.

От Европейската комисия отчитат, че ежегодно се губят до 1 трлн. евро данъчни приходи заради различни схеми на законно или незаконно избягване на данъци, включително чрез използване на различията в две или повече системи на облагане.


Източник: Европейски парламент