Вие сте тук

Европейски програми за финансиране наемането на служители

Европейски програми за финансиране наемането на служители

През 2014 година Агенцията по заетостта стартира своите оперативни програми за Развитие на човешките ресурси, част от които, казано просто, са за субсидиране  наемането на служители.

Идеята на този проект е да бъдат облагодетелствани както работниците, така и работодателите. Проектът е разделен на две системи - „Младежка заетост“ и „Обучение и заетост“, като между тях има разлики в изискванията и изпълнението им. Тези програми са насочени към възрастовите групи, които имат проблеми с намирането на работа защото по една или друга причина не са привлекателни кадри за работодателите. Схемата „Младежка заетост“ цели да подпомогне изграждането на опит съобразно работното място и избраната професията. Това става чрез използването на наставници и обучения. Програмата „Обучение и заетост“ се насочва към наемането и стажуването на служители с вече реализиран опит в някаква професионална сфера.

Целта на програмите е да се осигурят и запълнят работни места за безработни във фирмите, отговарящи на нормативите, поставени от Агенцията по заетостта. Този проект също дава възможност на служителите да останат на работното място за постоянно, като докажат възможностите си. Ако това не се случи, поне ще имат начислен стаж.

Как да разберете за стартирането на програмите?

Началото и новините около етапите на програмите се обявяват на уеб страницата на Агенция по заетостта.

Кой може да се възползва от ОП РЧР?

Заявки за набиране на персонал по оперативната програма  могат да подават представителите на малкия и среден бизнес в България. Важното условие, с което трябва да се съобразяват те, е ограничението на режима "минимална помощ" (de minimis) в размер на левовата равностойност на 200 000 евро. С други думи, компаниите могат да подават заявки за набиране на персонал чрез програмата  само ако не са превишили размера на de minimis.

Участието в програмите се декларира с подаването на заявление за съответната програма („Младежка заетост“ или „Обучение и заетост“) в териториалното Бюро по труда. 

От гледна точка на служителите, изискванията за включване в програмата „Младежка заетост“ за набиране на персонал са няколко:

 • да бъдат регистрирани в Бюро по труда за съответния регион;
 • да бъдат на възраст до 29 години включително;
 • да не участват в никакви форми на образование или обучение;
 • да не участват в никаква форма на заетост, независимо дали е трудова или стопанска.

Програмата  „оОбучение и заетост“ предоставя възможност за работа и на по-възрастните безработни лица, като главно е насочена към:

 • хора с основно или по-ниско образование;
 • продължително безработни, с регистрация в дирекции „Бюро по труда” от 12 и повече месеца;
 • безработни лица на възраст над 54 г.

Като прилика с програмата „Младежка заетост“ са изискванията:

 • да не участват в никакви форми на образование или обучение;
 • да не участват в никаква форма на заетост, независимо дали е трудова или стопанска.

Ползите за работодателя са, че Агенцията по заетостта плаща възнаграждението и осигуровките на работника според минималния осигурителен доход за съответната длъжност на наетото лице по проекта.

Ползите за работника са, че оперативната програма му осигурява работно място, както и обучение по съответната длъжност ( при схемата „Младежка заетост“ ), без да се изисква опит за нея.

При кандидатура за откриване на работни места чрез оперативната програма работодателят подава заявка към Агенцията по заетостта, в която трябва да  се посочат:

 • длъжности за работните места;
 • код по НКПД;
 • брой работни места;
 • място на работа (точен адрес на работното място: град, улица/булевард);
 • изисквано образование за въпросната длъжност (степен, професия или специалност) - важно е да се подчертае, че изискваното образование за конкретната длъжност е обвързано с кода по НКПД;
 • обучение по време на работа (професия, специалност или друг вид и наименование на обучението);
 • допълнителни умения;
 • основно месечно трудово възнаграждение;
 • продължителност на обучението в месеци;
 • кратко описание на дейностите при изпълнение на длъжността.

Ако заявката бъде одобрена, работодателят следва да направи подбор измежду насочените от съответната дирекция „Бюро по труда“ безработни лица за заявеното работно място в срок от един месец. Ако в дирекцията няма достатъчен брой подходящи безработни лица, които да бъдат насочени по подадената заявка за работно място, работодателят бива  информиран от страна на институцията. При такъв случай съществуват няколко варианта пред работодателя:

 1. да промени изискваното от кандидата образование за съответното работното място;
 2. да разшири териториалния обхват на търсенето, с цел насочване на безработни лица, регистрирани в съседни дирекции;
 3. да удължи срока за подбор на кадри на 2 месеца.

При вече избран кандидат за откритото работно място работодателят сключва договор за заетост с Агенцията по заетостта за осигуряване на работно място на одобреното от него и от агенцията безработно лице, за период не повече от 6 месеца. След това работодателят сключва трудов договор с одобреното от Агенцията по заетостта лице в срок от 5 работни дни след сключване на договор за заетост с Агенцията по заетостта.

Като стимул за откриване на работни места по програмата за набиране на персонал работодателите получават средства за всяко наето по проекта лице в размер на:

 • при трудов договор с условие за обучение по време на работа, през времето на обучението обучаемият получава трудово възнаграждение според извършената работа, но не по-малко от 90 % от минималната работна заплата, установена за страната (чл. 230, ал. 4 от КТ), до 6 месеца.
 • при трудов договор с условие за стажуване възнаграждението е в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, към които се отнася разкритото стажантско място, за не повече от 6 месеца.

При условие че наетото лице ще бъде обучавано, работодателят трябва да определи наставник за работника, като наставникът ще провежда обучения с продължителност не по-малко от 36 часа месечно. За провеждането на тези обучения наставникът получава месечно възнаграждение в размер на 50% от минималната работна заплата, установена за страната за съответната година. За наставник може да бъде определен всеки служител на фирмата работодател, но е важно да се отбележи, че ако наставник е управител или, той не получава възнаграждение за провежданите от него обучения.

При схемата „Младежка заетост“ след изтичане на 6-те месеца, в случай че фирмата работодател задържи наетото по програмата лице за още поне 6 месеца, Бюрото по труда изплаща средства за осигурителните вноски, които са за сметка на работодателя, базирани върху минималния осигурителен доход. 

Различното при схемата „Обучение и заетост“ е, че при подаването на заявката към бюрото по труда, работодателят може да обяви допълнителни условия, свързани със заетостта на наетите служители след изтичането на шестмесечния период, които от своя страна носят допълнителни точки при оценяването  и евентуалното одобрение на заявката.