Вие сте тук

Какви нови изисквания към електронните магазини се въвеждат с промените в Наредба Н-18

Какви нови изисквания към електронните магазини се въвеждат с промените в Наредба Н-18

В края на месец декември 2018 г. влизат в сила разпоредбите на новия чл.52м от Наредба Н-18, които регламентира редица изисквания към дейността на онлайн търговците. 

Електронните магазини ще трябва да предоставят в НАП информация съгласно специално приложение както при започване на дейността си, така и при промяна на декларираните обстоятелства или при прекратяване. Съгласно текста на въпросния новосъздаден чл.52м това ще трябва да се случва в 7-дневен срок. 

Друго задължение, което нормативният документ вменява на лицата, извършващи електронна търговия, е съхраняването в сроковете по чл.38, ал.1 от ДОПК на създаваната чрез софтуера на електронния магазин информация (текуща база данни и архивни копия на базата данни) и предоставянето ѝ при поискване от органите по приходите.

По-долу е цитиран текстът на Приложение № 33, в който подробно е разписано какви данни ще трябва да подават задължените лица, извършващи продажби на стоки или услуги онлайн, по електронен път с квалифициран електронен подпис чрез портала за е-услуги на НАП. (Актуализиран


Приложение № 33 към чл. 52м, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 80 от 2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.)

Информация, подавана от лицата по чл. 52м, ал. 1, извършващи продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин

1. Наименование на електронния магазин.

2. Наименование на домейна на електронния магазин.

3. Информация за лицето, извършващо продажби чрез електронния магазин:

а) (изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) за ЮЛ и ЕТ: ЕИК; наименование; седалище и адрес на управление; адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка;

б) (изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) за ФЛ: име, презиме, фамилия; постоянен адрес; адрес, на който се упражнява дейността; електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка.

4. Продажбите се извършват чрез:

4.1. Ползване на услуга за продажба на стоки/услуги в интернет (онлайн платформа):

- наименование на онлайн платформата;

- уеб адрес на онлайн платформата;

- (изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) оператор на онлайн платформата - наименование, ЕИК/идентификационен номер, държава на установяване, електронен адрес за кореспонденция;

- (нов - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) име/псевдоним/идентификатор, под които се предлагат стоките/услугите в платформата;

- (нов - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) уеб адрес (линк), водещ към магазин на лицето в платформата или към страница с всички предлагани чрез платформата стоки/услуги.

4.2. Собствен/нает електронен магазин:

4.2.1. Информация за собственика на домейна:

а) за лица, установени на територията на страната:

- (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) за ЮЛ и ЕТ: ЕИК; наименование;

- (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) за ФЛ: имена и адрес;

б) (доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) за чуждестранни лица: наименование, държава на установяване, адрес, номер от търговски и/или данъчен регистър, електронен адрес за кореспонденция.

4.2.2. Къде е хостван уеб сайтът на електронния магазин:

i. на собствена инфраструктура - местонахождение на оборудването;

ii. използва се външна хостинг услуга:

А) вид на използваната хостинг услуга - описание;

Б) информация за доставчика на хостинг услугата:

а) за лица, установени на територията на страната:

- (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) за ЮЛ и ЕТ: ЕИК; наименование;

- (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) за ФЛ: имена и адрес;

б) (доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) за чуждестранни лица: наименование, държава на установяване, адрес, номер от търговски и/или данъчен регистър, електронен адрес за кореспонденция.

4.2.3. Поддръжка на сайта на електронния магазин:

i. поддръжката се осъществява от собственика на електронния магазин;

ii. поддръжката е възложена на друго лице - данни за лицето: наименование/имена, ЕИК/ЕГН.

4.2.4. Наименование и версия на софтуера/ите на електронния магазин.

4.2.5. Къде се съхранява БД на софтуера на електронния магазин:

i. на собствена инфраструктура - местонахождение на оборудването;

ii. на наета инфраструктура - наименование (ЕИК, уеб адрес) на лицето, от което е наето оборудването;

iii. хостинг компания - наименование (ЕИК, уеб адрес) на хостинг компанията;

iv. ползване на "облачна услуга" - наименование (ЕИК, уеб адрес) на доставчика на услугата.

5. Вид на продаваните стоки/услуги - по номенклатура.

6. Начало на работа на електронния магазин - дата.

7. Прекратяване на работата на електронния магазин - дата.

8. Дата на подаване на информация в НАП.


Източник: Наредба Н-18