Вие сте тук

Нови регламенти относно годишните финансови отчети на предприятията в сила от 1 януари 2018 г.

Нови регламенти относно годишните финансови отчети на предприятията в сила от 1 януари 2018 г.

В края на ноември и началото на декември 2017 г. с няколко промени в текстовете на Закона за счетоводството са регламентирани нови правила относно годишните финансови отчети на предприятията и тяхното публикуване в Търговския регистър.

  • ГФО на микропредприятията и малките предприятия

Съгласно текста на чл.29, ал.4 (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) годишният финансов отчет на микропредприятията може да се състои само от съкратен баланс по раздели и съкратен отчет за приходите и разходите. Важно е да се отбележи, че със следващата ал.5 от това правило се изключват инвестиционните дружества и финансовите холдингови дружества, категоризирани като микропредприятия.

Малките предприятия изготвят ГФО, който може да се състои от съкратен баланс по раздели и групи, съкратен отчет за приходите и разходите и приложение (чл.29, ал.6 - Изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.). 

  • Публикуване на годишния финансов отчет 

С промени в текста на ЗСч, направени още през 2016 г., но влизащи в сила от 1 януари 2018 г., юридическите лица с нестопанска цел със статут в обществена полза трябва да публикуват отчетите и докладите си в регистър на ЮЛНЦ, воден от Агенцията по вписванията при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в срок до 30 юни (чл.38, ал.1, т.2 - изм. ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.).

Новост в сила от началото на 2018 г. е и облекчението, въведено с променения текст на чл.38, ал.9 от ЗСч, според който изискванията за публикуване на годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади по глава седма не важат за:  

  1. бюджетни предприятия и еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит; и
  2. предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период; 

Предприятията обаче трябва да заявят това обстоятелство с декларация, която се публикува в Търговския регистър в срок до 31 март на следващата година. Такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за публикуване на декларацията не се дължат, гласи още текстът на цитираната по-горе алинея, т.2.

В прессъобщение на Агенция по вписванията от 21.02.2018 г. е посочено, че декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч) може да се представи за обявяване със заявление по образец съгласно приложение  Г2 или  Г1 от Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Друго важно уточнение е, че с оглед липсата на представен годишен финансов отчет, заявител не може да бъде лице по чл.15, ал.3 от ЗТРРЮЛНЦ - съставител на финансов отчет, а представляващият или упълномощен от него адвокат съгласно Закона за адвокатурата. 

При подаване на заявлението по електронен път информационната система позволява да бъде подписано, независимо от уведомителното съобщение за дължима държавна такса, информират от агенцията.

  • Консолидиран финансов отчет на предприятие майка, което едновременно е и дъщерно предприятие

Изменен и допълнен е и текстът на чл.38, ал.10 (ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.). Според регламента му предприятие майка, което едновременно е и дъщерно предприятие (междинна майка) и съгласно приложимите счетоводни стандарти не е задължено да съставя консолидиран финансов отчет, публикува на български език консолидирания финансов отчет на първото предприятие майка, в което междинната майка е консолидиран. Срокът е тримесечен от крайния задължителен срок за публикуването му от консолидиращото предприятие майка (в предишния вариант трябваше да бъдат спазени сроковете по ал.1, т.е. до 30 юни на следващата година). Задно с него се публикуват консолидираните годишни доклади по глава седма и одиторският доклад.

В разглежданата алинея е посочено още, че когато предприятието майка е регулирано от законодателството на трета държава, консолидираният финансов отчет се заверява от одитори или одиторски дружества, които извършват одит съгласно законодателството на държавата, приложимо към предприятието майка.


Източник: Закон за счетоводството