Вие сте тук

Репутацията на предприятието като счетоводен обект

Репутацията на предприятието като счетоводен обект

Към момента приложимите счетоводни стандарти (СС 22 Отчитане на бизнескомбинации и МСФО 3 Бизнескомбинации) признават единствено външно създадената търговска репутация, възникнала в резултат на бизнескомбинация.

Съгласно МСФО 3 Бизнескомбинации, придобиващият в бизнес комбинация признава репутацията като превишението на сбора на прехвърленото възнаграждение, размера на всяко неконтролиращо участие в придобиваното предприятие и в бизнескомбинация, постигната на етапи, справедливата стойност към датата на придобиване на държаното преди капиталово участие на придобиващия в придобиваното предприятие над нетната сума на разграничимите придобити активи и поети пасиви.

СС 22, т.6.1 дава определение за положителната репутация - всяко превишение на първоначалната стойност на придобиването над дела на придобиващото предприятие в справедливата стойност на придобитите нетни активи (разграничимите активи, намалени с разграничимите пасив).

СС 22, т.7.1 дефинира отрицателната репутация като всяко превишение на дела на придобиващото предприятие в справедливата стойност на придобитите нетни активи (разграничимите активи, намалени с разграничимите пасиви) над първоначалната стойност на придобиването към датата на придобиването.

Репутацията, възникнала в резултат на бизнес комбинация, не е данъчен амортизируем актив (чл.49, ал.1 от ЗКПО). Съгласно чл.49, ал.2 от ЗКПО загубите от обезценка и при отписване на репутация също не се признават за данъчни цели. Международните стандарти предвиждат забрана за признаване на пасиви по отсрочени данъци в резултат на възникналите временни облагаеми разлики, свързани с репутацията. Причината да бъде забранено признаването на пасив по отсрочени данъци, свързан с репутацията, се състои в това, че тъй като тя се измерва като остатъчна величина, признаването на отсрочен данъчен пасив би увеличило балансовата ѝ стойност. Тъй като СС 12 не предвижда изключения относно признаването на пасив по отсрочени данъци при възникнали облагаеми временни разлики, може да се направи извод, че според НСФОМСП признаването на пасив по отсрочени данъци свързан с положителната търговска репутация не е забранено.

До въвеждането на МСФО 3 при отчитането на репутацията бе възприет подход за амортизирането на репутацията. В новия стандарт този подход се заменя с ежегодна проверка за обезценка. Според изискванията на МСС 36 един актив е обезценен, когато балансовата му сума надвишава възстановимата му стойност (пар.8). Загуба от обезценка, призната по отношение на репутацията, не се възстановява в последващ период (пар.124). Всяко увеличение на възстановимата стойност на репутацията в периоди след признаването на загуба от обезценката на тази репутация вероятно би довело до увеличение на вътрешно генерираната репутация, а не до възстановяване на загубата от обезценка, призната за придобитата репутация.


Източници: МСФО 3, НСС 22 и ЗКПО