Вие сте тук

НАП: Ново в рубриката Е-регистър и справки-декларации

НАП: Ново в рубриката Е-регистър и справки-декларации

От Национална агенция за приходите информират, че са утвърдени структуриран формат на информацията от е-регистър от ЗДДС и формат за подаване на справка-декларация за прилагане на специалния режим в Съюза по чл.159б, ал. 4 от ЗДДС. 

Данъчно задължените лица, регистрирани в Република България на основание чл. 154 или чл. 156 от Закона за данък върху добавената стойност за прилагане на специалния режим извън Съюза или в Съюза, са длъжни да водят електронен регистър по чл. 120, ал. 3 от същия закон за извършените от тях доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица. В регистъра се посочва следната информация за всяка извършена доставка:

 • държава членка по потребление;
 • вид и количество на предоставяната услуга;
 • датата, на която е възникнало данъчното събитие на доставката;
 • номер и дата на фактурата, ако такава е издадена за доставката, както и друга информация, съдържаща се в нея;
 • данъчната основа, като се посочва използваната валута;
 • всяко последващо увеличение или намаление на данъчната основа;
 • приложимата ставка на данъка;
 • размерът на данъка, като се посочва използваната валута;
 • датата и размерът на получените плащания и начинът на плащане;
 • всички авансови плащания;
 • име, пощенски адрес и електронни адреси на клиента, когато са известни на данъчно задълженото лице;
 • информация, използвана за определяне на мястото, където е установен клиентът или където е постоянният му адрес или обичайното му пребиваване. Съгласно чл. 159г, ал. 2 от ЗДДС информацията в този регистър се записва по начин, по който може да се предостави незабавно по електронен път в структуриран формат при поискване от орган по приходите. 

В тази връзка в рубриката Е-регистър и справки-декларации в интернет страницата на приходната агенция са публикувани заповедите на изпълнителния директор на НАП Бойко Атанасов относно структурирания формат от електронния регистър от ЗДДС и формата, структурата и валидационната схема на файла, с който се подава справка-декларация за прилагане на специалния режим в Съюза по чл.159б, ал. 4 от ЗДДС. Публикувани са още и спецификациите на XML схема на стандартизирания одитен файл (SAF) за съкратено обслужване на едно гише (MOSS) и на XML схемата на файла за подаване на справка-декларация за прилагане на специалния режим.

Документите могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на НАП и от прикачените по-долу файлове.


Източник: НАП