Вие сте тук

НАП разяснява в становище прилагането на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС

НАП разяснява в становище прилагането на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС

НАП публикува становище, в което разяснява прилагането на новата ал. 10 на чл. 96 от ЗДДС

Съгласно разпоредбата от 01.01.2020 г. при “последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано, в облагаемия оборот на всяко следващо лице се включва оборотът, реализиран в обекта от всички лица, извършвали последователно дейността в съответния обект преди него, за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца, включително текущия месец, и се счита за оборот, реализиран от съответното лице през първия ден на започване на еднородната дейност в обекта от това лице. Дейността се приема, че е еднородна, когато е налице значителна идентичност по отношение на две или повече от следните характеристики: предлаганите стоки или услуги, ползваните активи, персонала, търговската марка/наименованието на обекта, доставчиците/клиентите.

Това е вторият документ, с който приходната агенция отговаря на въпроси във връзка с новата задължителна регистрация по ДДС при еднородна дейност в един обект през две или повече свързани фирми.

В Становище 20-00-22/03.02.2020 г. НАП в няколко последователни точки коментира:

  • » съдържанието на чл. 96 от ЗДДС, и в частност на новата ал. 10;
  • » условията за задължителна регистрация по отношение на мястото на извършване на дейност, характера на дейността, условия по отношение на лицата, за които е приложима нормата; 
  • » определяне на облагаемия оборот за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 10 във връзка с ал. 1 и срок за подаване на заявление за регистрация;
  • » преходната разпоредба по отношение на срока за подаване на заявление за регистрация от лице, което към 01.01.2020. г. отговаря на условията за регистрация по чл. 96, ал. 1 във връзка с ал.10 от ЗДДС.

Пълният текст на становището е достъпен в интернет страницата на нап, както и по-долу:

Становище за приложението на разпоредбата на чл. 96, ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.01.2020 г.

Източник: НАП