становища и указания от НАП

НАП публикува становище относно облагането с 9% ДДС ставка доставките на услуги за използване на спортни съоръжения

НАП публикува становище относно прилагането на намалената ставка на ДДС от 9% за доставка на услуга за използване на спортни съоръжения за периода от 1 август 2020 г. до 31 декември 2021 г...

НАП публикува становище във връзка с промените в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица

Приходната агенция публикува в интернет страницата си становище във връзка с измененията и допълненията, които са направени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се...

НАП разяснява в становище прилагането на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС

НАП публикува становище, в което разяснява прилагането на новата ал. 10 на чл. 96 от ЗДДС.  Съгласно разпоредбата от 01.01.2020 г. при “последователното извършване на еднородна дейност в...

НАП публикува разяснения по прилагането на новата Наредба Н-13

В първия брой на Държавен вестник за 2020 г. е обнародвана Наредба № Н-13, с която се регламентира декларирането на данни от осигурителите (и самоосигурявящите се лица) за осигурените лица...

Прилагане на осигурителното законодателство за 2020 г. - становище на НАП

Становище на приходната агенция по прилагането на осигурителното законодателство за 2020 г. е публикувано в рубриката Осигуряване » Становища, указания, инструкции. В документа са посочени...

НАП разяснява в становище промените в Наредба № Н-8

Приходната агенция публикува становище, в което обобщава новите моменти в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от...

НАП публикува становище на тема Осигуряване 2019

Приходната агенция публикува становище във връзка с новостите в осигурителното законодателство в сила от 1 януари 2019 г.  В документа е предоставено обобщение на промените при...

НАП публикува становище-анализ на промените в чл.19 на ДОПК относно отговорността на трето лице за непогасени данъчни и осигурителни задължения

Приходната агенция публикува подробен коментар относно разпоредбите на чл. 19 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, регламентиращи отговорността на трето лице за непогасени данъчни и...

НАП публикува становище относно ползване на данъчни облекчения

Приходната агенция публикува в интернет страницата си становище относно изискването за липса на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения при ползване на данъчни облекчения....

Становище на НАП относно прилагането на разпоредбите за регистрация по ЗДДС за неперсонифицирано дружество, създадено с договор, сключен под отлагателно условие

НАП публикува становище относно прилагането на на разпоредбата на чл. 132, ал. 5 и 6 от ЗДДС по отношение на договори за неперсонифицирано дружество, сключени под отлагателно условие....

НАП обощава в становище промените в Наредба № Н-8

Приходната агенция публикува становище, в което са обобщени и онагледени с примери промените в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и...

В становище на НАП са обобщени промените в осигурителното законодателство за 2017 г.

Приходната агенция публикува в интернет страницата си становище относно промени в законодателството, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания...

НАП: Продажбата на предплатени фонокарти следва да се третира като доставка на услуга по смисъла на ЗДДС

Приходната агенция публикува становище, в което уточнява, че продажбата на предплатени фонокарти следва да се третира като доставка на услуга по чл.9, ал.1 от ЗДДС, а не като доставка на...

НАП публикува становище относно измененията и допълненията на ДОПК

В рубриката Становища, указания, наръчници  в итернет страницата на НАП е публикувано становище на изпълнителния директор на приходната агенция относно Закон за изменение и допълнение на...

НАП публикува становища по прилагането на осигурителното законодателство за 2016 г.

В интернет страницата на приходната агенция, в рубриката Осигуряване » Становища, указания, инструкции са публикувани две становища по прилагането на осигурителното законодателство за 2016...

НАП публикува три становища по Закона за данък върху добавената стойност

В първия работен ден на 2016-та от приходната агенция публикуваха в интерент страницата си три становища относно прилагането на текстове от Закона за данък върху добавената стойност....

Становище относно промените в Наредба № Н-8 е публикувано в сайта на НАП

Приходната агенция публикува становище във връзка с измененията и допълненията в Наредба № Н-8, обнародвани официално в Държавен вестник, бр. 60 от 7 август 2015 г.  Промените в нормативния...

Актуализиран Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и ГВРС за 2015 г.

Утвърден е Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2015 г.. Актуализираният текст...

Становище на НАП по прилагане на осигурителното законодателство за 2015 г.

В сайта на НАП е публикувано Становище № 20-00-6 от 09.01.2015 г. относно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и НЗОК за 2015 г. и изменения и допълнения в КСО, влизащи в...

Становище относно измененията и допълненията в Наредба № Н-8 , влизащи в сила от 01.01.2015 г.

Становището на изпълнителния директор на НАП Бойко Атанасов относно измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и...

В сайта на НАП, в раздел Осигуряване/Становища и указания е публикуван актуализиран Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и...

Указание за прилагане на законодателство по Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада

В сайта на НАП на 28.03.2014 г., в рубрика Становища и указания е публикувано Указание и удостоверение относно определяне на приложимото законодателство по Спогодбата за социална сигурност...