Вие сте тук

Програмният продукт на НАП "Справка по чл.73 от ЗДДФЛ" е с обновена версия.

Програмният продукт на НАП "Справка по чл.73 от ЗДДФЛ" е с обновена версия.

Приходната агенция публикува обновена версия 5.1 на програмен продукт „Справка по чл.73 от ЗДДФЛ” за изплатени доходи на физически лица и актуализира ръководството на потребителя за работа с него.

Корекцията, направена във версия 5.1 от 2016 г., е добавянето в номенклатурата на държавите на GH - Гана и KN - Сейнт Китс и Невис. Актуализираната номенклатура на държавите може да бъде изтеглена тук:

Номенклатура на държавите

Програмният продукт на НАП и ръководството му за инсталация са достъпни за изтегляне тук:

Програмен продукт „Справка по чл.73 от ЗДДФЛ” и ръководство за инсталация, версия 5.1

Ето и кратка обобщена информация за справката по чл.73 от ЗДДФЛ:

  • Справката се изисква на основание чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Представя се от предприятия и от самоосигуряващи се лица - платци на доходи на физически лица през данъчната година. 
  • Доходите от дивиденти и ликвидационни дялове по чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ се включват в справката за годината, през която е взето решението за разпределяне на дивидента, съответно за данъчната година на начисляването на разхода в случаите на скрито разпределение на печалбата, или за данъчната година на начисляване на ликвидационния дял.
  • Доходите от продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на права или имущество по чл.33, ал.3 от ЗДДФЛ се включват в справката за данъчната година на прехвърлянето.
  • Справката се изготвя в два екземпляра, от които един за приходната администрация и един за платеца на доходите. При прехвърляне или преобразуване на предприятие справката се изготвя от правоприемника.
  • Справката се представя в Териториалната дирекция на НАП по мястото на регистрация на платеца в срок до 30 април следващата година. При прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност на предприятието справката се представя в сроковете и по реда за подаване на данъчната декларация по чл. 162 от ЗКПО. За непредставяне или несвоевременно  представяне на справката виновните лица се наказват с глоба или имуществена санкция по реда на чл. 82 от ЗДДФЛ.
  • Предприятията, изплатили доходи на повече от 5 физически лица, представят справките си само на електронен носител във формат и по ред, одобрен от изпълнителния директор на НАП.

Обобщенията са извадка от Ръководство на потребителя за работа с програмен продукт  „Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ”, което може да бъде изтеглено от линка по-долу.

Ръководство на потребителя за работа с програмен продукт „Справка по чл. 73, ал.1 от ЗДДФЛ”

Друг полезен документ е заповедта на Изпълнителния директор на НАП, утвърждаваща формата и реда за създаване и предаване на файл, съдържащ данни за „Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица” за 2015/2016 г. Може да бъде изтеглен от ТУК.


Източник: НАП