Вие сте тук

Промени в Закона за данък върху добавената стойност за 2016 г.

Промени в Закона за данък върху добавената стойност за 2016 г.

От 1 януари 2016 г. са в сила редица промени в данъчното и осигурителното законодателство. По-долу са цитирани обобщенията на НАП относно измененията в Закона за данък върху добавената стойност за 2016 г.


В ЗДДС са направени допълнения на нормите, които са свързани с безвъзмездното използване на стока или услуга за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на неговите работници и служители или на трети лица или за цели, различни от независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице (чл. 6, ал. 4, нова т. 3; чл. 9, ал. 4, нова т. 5; чл. 25, ал. 3, нова т. 7 и чл. 27 от ЗДДС). Направените допълнения по своята същност не внасят изменения в данъчното третиране на тези хипотези. Същите внасят по-голяма яснота относно определянето на датата на данъчното събитие и определянето на данъчната основа в тези случаи.   

Прецизират се условията за определяне на мястото на изпълнение на дистанционни продажби на стоки (чл. 20, ал. 1, нова т. 3 и ал. 2, нова т. 3 и чл. 114 от ЗДДС). В тази връзка е отменена ал. 2 на чл. 114 от ЗДДС, като се премахват задължителните реквизити в издадена фактура за дистанционна продажба на стоки с място на изпълнение извън територията на страната. 

Разширен е обхватът на освободените доставки ( чл. 39, нова т. 8 и чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗДДС). В чл. 39 се създава т. 8, съгласно която предоставянето на медицинска помощ от лице, упражняващо медицинска професия съгласно Закона за здравето е освободена доставка. С изменението на разпоредбата на чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗДДС  е уточнено, че услугата по изработката на законни платежни средства е освободена доставка за целите на облагането с ДДС. 

Направена е промяна в правилото за закръгляване на коефициента за частичния данъчен кредит (чл. 73, ал. 2 от ЗДДС). С промяната отпадат думите „с точност“, в резултат на което закръгляването на коефициента ще става винаги към по-голямата цифра, но без да надхвърля следващото цяло число. 

Промяна на режима за регистриране и отчитане на доставки/продажби на течни горива от/за доставчик/получател - петролна база (отмяна на чл. 118, ал. 7 от ЗДДС и т. 68 на § 1 от ДР на закона). В тази връзка тези лица ще прилагат общия режим за регистриране и отчитане на доставките/ продажбите на течни горива. С § 21 от ЗИДЗКПО е предвиден шестмесечен преходен период за лицата, прилагащи режима, да приведат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 118 от ЗДДС.

Въвежда се 30-дневен срок за възстановяване на данък, деклариран по справка-декларацията като данък за възстановяване за съответния данъчен период за лице, което осигурява достъп до железопътната инфраструктура и е усвоило средства по проекти, финансирани по Оперативна програма „Транспорт 2007-2013“, Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“, Европейска програма „Механизъм Свързана Европа“ и Трансевропейска транспортна мрежа ТЕН-Т, до приключване им (чл. 92, ал. 3, нова т. 4 от ЗДДС).

Намаляване на административнонаказателните санкции за данъчно задължените лица в случаите, в които са начислили данък след законоустановения срок, като размерът на санкцията/глобата е поставен в зависимост от закъснението за начисляване на данъка (чл. 180 от ЗДДС).

Срокът за прилагане на механизма за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури е удължен до 31 декември 2018 г. - в максимално допустимия времеви обхват съгласно разпоредбата на член 199а от ДДС Директивата (§ 9 от ПЗР на ЗИД на ДОПК, обн., ДВ, бр. 98 от 2013 г.; изм., бр. 104 и 109 от 2013 г.).


*Форматиранията в текста са запазени без промяна и са на авторите на публикацията в интернет страницата на приходната агенция.

Източник: НАП