Вие сте тук

Становище относно промените в Наредба № Н-8 е публикувано в сайта на НАП

Становище относно промените в Наредба № Н-8 е публикувано в сайта на НАП

Приходната агенция публикува становище във връзка с измененията и допълненията в Наредба № Н-8, обнародвани официално в Държавен вестник, бр. 60 от 7 август 2015 г. 

Промените в нормативния акт са направени с оглед синхронизиране на разпоредбите му с измененията в трудовото и осигурителното законодателство през последните месеци. Текстът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица може да бъде изтеглен от тук.

В становището на НАП са разяснени особеностите при подаване на данни за лицата, работили в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи. Дадени са инструкции относно подаването на декларации образци № 1 и 5 за минали периодите преди и след 2005 г. Уточнен е кодът за вид осигурено лице, който се попълва в зависимост от периода на осигуряване. 

Специално внимание е обърнато особеностите при подаване на данни от осигурителите за лицата по чл.4, ал.10 от Кодекса за социално осигуряване - наетите на трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа (чл.114а от КТ). Работодателите трябва да осигуряват наетите на еднодневен трудов договор лица за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест. От НАП уточняват, че предвид направеното допълнение в ЗЗО лицата по чл.4, ал.10 от КСО, когато отговарят на условията по чл.33, ал.1 от Закона за здравното осигуряване, подлежат и на здравно осигуряване по чл.40, ал1, т.1 от ЗЗО. В становището са отбелязани кодовете за вид осигурен, които се попълват в Декларация образец №1, която трябва да бъде подадена от осигурителите в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните. Направени са и пояснения относно размера на осигурителните вноски, които се дължат за лица, назначени на трудов договор по чл.114а от КТ. 

Текстът на Становище относно изменения и допълнения на Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и самоосигуряващите се лица може да бъде видян в интернет страницата на НАП, рубрика Становища, указания, инструкции, както и в прикачения по-долу файл.

Във връзка с подаването на данни от осигурителите (работодателите) за лицата, сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа по чл. 114а от КТ е обновена и версията на програмния продукти за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6 и генериране на данни за плащания от осигурителните каси


Източник: НАП