Вие сте тук

Статистически справки за дейността на бюджетните предприятия и банките за 2015 г.

Статистически справки за дейността на бюджетните предприятия и банките за 2015 г.

Всички бюджетни предприятия и банките трябва да представят статистическа справка за дейността си през 2015 г. Освен статистически справки, банките попълват и годишен финансов отчет съгласно Закона за счетоводството и Международните счетоводни стандарти. 

Срокът, в който трябва да бъдат подадени отчетите за дейността през предходната година и ГФО на банките, е 31 март 2016 г. Отделни справки се подават и за притежаваните от бюджетните предприятия и банките поделения, клонове, дейности, звена и мероприятия, включително и на територията на друга община, съгласно указанията към всеки формуляр.

Задължението за представяне на отчети за дейността си през 2015 г. бюджетните предприятия и банките могат да изпълнят по един от следните начини:

  • По електронен път чрез ИС “Бизнес статистика” на адрес https://isbs.nsi.bg

Изисква се ползването на квалифициран електронен подпис (КЕП) за достъп до системата. Полученият след успешната обработка входящ номер на отчета се записва в годишната данъчна декларация. Уникалният идентификатор служи за извършване на за наличието и статуса на въведения отчет.

  • Чрез формуляри на хартиен носител

Попълнени хартиени формуляри се подават само в съответните териториални структури на НАП, по пощата с обратна разписка или в пощенската станция. Те се представят заедно с годишната данъчна декларация на хартиен носител. Приетата годишна данъчна декларация получава уникален входящ номер, който задължително се записва като входящ номер и на комплекта статистически справки за дейността на бюджетните предприятия и банките за 2015 година.

Статистическите справки можете да изтеглите и разпечатате в PDF формат от линка по-долу:


Изтоник: НСИ