Вие сте тук

В становище на НАП са обобщени промените в осигурителното законодателство за 2017 г.

В становище на НАП са обобщени промените в осигурителното законодателство за 2017 г.

Приходната агенция публикува в интернет страницата си становище относно промени в законодателството, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите". 

В документа са обобщени регламентираните в ЗБДОО за 2017 г. размери на месечния осигурителен доход, като е направено уточннение, че минималният осигурителен доход за работниците и служителите в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия. Минималният МОД не се прилага за общинските съветници, работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост, уточняват още от приходната агенция.

Относно промените в КСО, в становището е отбелязано добавянето на управителите на клоновете на чуждестранните юридически лица към осигурените лица по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО (лицата по тази точка подлежат на задължително осигуряване за всички осигурени социални рискове). Обърнато е внимание и на изменението в чл. 4, ал. 1, т. 10 от КСО, във връзка с промени в Закона за съдебната власт и с оглед уреждане правното положение на кандидатите за младши следователи за целите на държавното обществено осигуряване. Към лицата по тази точка са включени кандидатите за младши следователи.

От НАП поясняват още, че с допълнението на т.1 от ал.1 на чл.4 от Кодекса за социално осигуряване от обхвата на задължително осигурените за всички социални рискове лица отпадат изрично тези, назначени по чл.114а, ал.1 от Кодекса на труда, които трябва да бъдат осигурявани само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест във фонд "Пенсии" и във фонд "Трудова злополука и професионална болест" на ДОО.

В документа са отбелязани и увеличенията, които са направени в размерите на осигурителната вноска за фонд “Пенсии“ от 1 януари 2017 г. Обърнато е внимание и на разпоредбите относно определянето на осигурителния доход, като са цитирани помените в чл. 6, ал. 11, т. 1 на КСО (изрично е определено, че по отношение на тази точка доходите от дейности на лицата участват при формиране на поредността съгласно последователността, посочена в чл. 4, ал. 1 и 10 от КСО) и новосъздадената т. 2 от същия член , в която са включени доходите от обезщетения, изплащани по Кодекса на труда или по специални закони, върху които се дължат осигурителни вноски. Отбелязана е и промяната в чл.6, ал.12, в резултат от която върху средствата за социални разходи, давани постоянно или периодично пряко на лицата по чл. 4, ал. 1 от кодекса в пари или в натура, се внасят осигурителни вноски в размерите за всички осигурени социални рискове. 

Обобщени са и регламентите относно случаите на сумирано отчитане на работното време, разписани в текстовете на прецизираната ал.16 от чл.6 на КСО и новата ал.17 на същия член, според която минималният осигурителен доход за лицата, работещи при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец е равен е на сбора от минималния месечен размер на осигурителния доход за календарната година по основни икономически дейности и групи професии за месеците от периода, за който е установено сумираното отчитане на работното време.

В становището са разгледани още ключовите моменти в здравното осигуряване за 2017 г. в контекста на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г. и Закона за здравното осигуряване.

От приходната агенция дават разяснения и относно утвърденият образец на Справката за окончателния размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 9 от КСО към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. За разлика от предходните години, сега облагаемият доход на самоосигуряващото се лице, включително за дейности на различни основания в това качество, се отнася само в една колона (колона 5) на Таблица 1 и Таблица 2 от Справката.

От НАП коментират също така и промените в санкциите за установени административни нарушения.

Пълният текст на документа може да бъде видян тук:

Към становището е приложена и таблица за размера и разпределението за 2017 г. на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, здравно осигуряване и Учителския пенсионен фонд по осигурени лица. Ще я намерите по-долу.


Източник: НАП.