Вие сте тук

COSME. Европейската програма за малки и средни предприятия

COSME. Европейската програма за малки и средни предприятия

COSME е програма за изпълнение на Законодателния акт за малкия бизнес (Small Business Act). Тази програма на ЕС  за конкурентоспособност на малкия и среден бизнес се осъществява в периода 2014 - 2020 г. и разполага с бюджет от 2,3 млрд. евро.

COSME има за цел да улесни малките и средни предприятия (МСП) при получаването на достъп до финансиране във всички фази на жизнения им цикъл - създаване, разширяване или бизнес трансфер. Благодарение на подкрепата на ЕС предприятията имат по-лесен достъп до гаранции, заеми и собствен капитал. 

  • Механизми на COSME за осигуряване на по-добър достъп до финансиране за МСП

Механизъм за гарантиране на заеми - чрез него програмата ще осигурява гаранции и насрещни гаранции на финансовите институции (напр. на гаранционни дружества, банки, лизингови компании), така че те да могат да предоставят повече заеми и лизингово финансиране на малките и средни предприятия. Очаква се, че COSME ще даде възможност на 220 000 — 330 000 фирми да получат финансиране в общ размер от 14 до 21 млрд. евро.

Капиталов механизъм за растеж, посредством който ще бъде предоставен рисков капитал на фондове за дялово участие, инвестиращи в МСП с най-голям потенциал основно през етапите на разширяване и растеж. Благодарение на този механизъм между 360 и 560 предприятия ще имат възможност да получат капиталови инвестиции с общ размер от 2,6 до 4 млрд. евро.

Достъпът до финансовите инструменти на COSME е възможен чрез одобрените финансови посредници, списък и подробна информация за които може да бъде намерен за всяка от държавите в ЕС тук: Достъп до финансиране по линия на ЕС

  • COSME за подпомагане на интернационализацията и достъпа до пазари

Програмата финансира мрежата „Enterprise Europe“ (EEN), която се състои от над 600 бюра в повече от 50 държави и оказва подкрепа на представителите на малкия и среден бизнес при намиране на партньори, при запознаване със законодателството на ЕС и при получаване на достъп до финансиране от ЕС.

Със средства от COSME се финансира и разработването на информационни сайтове и портали, целящи подпомагане на развитието на предприятията чрез предоставяне на информация и повишаване на осведомеността. Пример за такива уебинстсрументи са бизнес порталът „Вашата Европа“ или порталът за интернационализация на МСП. Първият предоставя практическа онлайн информация за предприемачи, които искат да започнат дейност в друга държава членка. Вторият е насочен към мерките за подкрепа на предприятия, които искат да развиват стопанска дейност извън Европа. 

Програмата осигурява финансирането и на бюрата в помощ на МСП, осигуряващи съвети и подкрепа по въпросите за правата върху интелектуалната собственост в страни извън ЕС.

С финанси на COSME се подпомага и Център за промишлено сътрудничество между ЕС и Япония.  Целта е насърчаване на всички форми на промишлено, търговско и инвестиционно сътрудничество чрез разпространяване на информация относно достъпа до японския пазар и улесняване на обмена на опит и ноу-хау между предприятията от ЕС и Япония.

  • Създаване на благоприятна среда за развитие на конкурентоспособността на МСП

Програмата COSME осигурява финансова подкрепа за подобряването на на рамковите условия, в които оперират малките и средни предприятия в ЕС. Целта е намаляването на административната и регулаторната тежест чрез измерване на въздействието на приложимото европейско законодателство и разработване на интелигентна и благоприятна за бизнеса нормативна уредба и засилено прилагане на принципа „Мисли първо за малките!“ при изготвянето на политики на национално и регионално равнище.

COSME подпомага възникването на конкурентоспособни отрасли с пазарен потенциал чрез подкрепа на МСП за въвеждането на нови бизнес модели и интегрирането им в нови вериги на добавената стойност. С програмата се допълват действията на държавите членки в областите с висок потенциал за растеж като туристическия сектор.

Клъстерите в Европейския съюз също могат да се възползват от възможностите, които предоставя COSME. Специално внимание е отделено на междуотрасловото сътрудничество и най-вече на подкрепата за нововъзникващите отрасли, както и на цифровизацията на стопанската сфера и насърчаване на електронните умения и електронното лидерство. 

  • Насърчаване на предприемаческата култура 

Програмата се включва с редица дейности в изпълнението на плана „Предприемачество 2020 г.“  Част от тях са обмен в рамките на програми за мобилност, научни изследвания, разпространяване на най-добри практики и пилотни проекти в области като обучение за предприемачи, настойничество или разработване на указания и услуги за подпомагане на нови и потенциални предприемачи, включително на такива в младежка и в по-напреднала възраст, както и на жени предприемачи. Пример е "Еразъм за млади предприемачи“, която подпомага нови и бъдещи предприемачи да придобият необходимите умения, за да управляват и развиват предприятия, посредством съвместна работа с опитен предприемач в друга държава за период от един до шест месеца.

COSME е специално насочена към цифровото предприемачество, което да използва оптимално възможностите на цифровите технологии, като с това гарантира своята конкурентоспособност и растеж.

Бенефициенти на програма COSME: 

  • действащи малки и средни фирми, на които се дава възможност за по-лесен достъп до финансиране, консолидация и растеж за техния бизнес
  • бъдещи предприемачи (включително млади хора) – оказване на помощ при устройване на собствен бизнес
  • национални, регионални и местни власти – предоставяне на инструменти за ефективни реформи в прилаганите политики.
Източник: ЕК