Данъци в Латвия

През 2013 година приходите на Латвия от данъци възлизат приблизително на 28 % от Брутния Вътрешен Продукт на страната.

Най-важните източници на приходи за страната включват данък добавена стойност, данък общ доход, корпоративен данък и обществено осигуряване, като всички се прилагат на национално ниво.

Данък добавена стойност

Стандартната ставка за ДДС в Латвия е 21 %, с която се облагат всички стоки и услуги, които не попадат в категорията за редуцирана или нулева ставка.

Редуцирана ставка – 12 %, като в тази категория влизат хранителни продукти за бебета, фармацевтични продукти, медицински продукти за инвалиди, вътрешен пътнически транспорт, книги (с изключение на електронните книги), вестници и периодични издания, настанявания в хотел, централно отопление.

Нулева ставка – включват се услугите, свързани с вътрешен и международен транспорт.

* Регистрация по ДДС в Латвия

Съществуват различни ситуации, които правят регистрацията по ДДС в Латвия задължителна.

Най-често срещаните са : 

  • внос на стоки в Латвия от страни извън Европейския съюз;
  • търговия със стоки на територията на Латвия;
  • продажба на стоки от Латвия към клиенти извън територията на страната;
  • придобиване на стоки на територията на страната от друга страна в Европейския съюз (вътрешнообщностни придобивки);
  • съхранение на инвентар в Латвия с цел продажба, дистрибуция или пратка;
  • електронна търговия със стоки ( предмет на индивидуален праг в нормативите за регистрация по ДДС );
  • организация на събития на територията на Латвия където от присъстващите се изисква сума за допускане.

Стандартният праг за регистрация по ДДС в Латвия възлиза на 50 000 евро, като изключение прави само електронната търговия със стоки – при тази дейност ДДС регистрация е задължителна при надхвърляне на 35 000 евро годишен приход.

Данък общ доход

Латвия прилага плоска ставка от 23 % върху доходите. 

Съществуват специални тарифи за конкретни видове доходи:

  • 10% върху капиталовия доход, като дивиденти, лихви, доходи от частни пенсионни фондове и договори за животозастраховане с натрупване на средства.
  • 15% от капиталовите печалби (акции, недвижими имоти, интелектуална собственост).

Корпоративен данък

На дружествата от Латвия се налага корпоративен данък в размер на 15%, но корпоративната ставка важи и за чужди компании, извършващи дейности в страната. Разликата е, че местните фирми се таксуват на база всички приходи от дейността, докато международните се таксуват на базата на приходите, получени чрез дейността им на територията на Латвия.

Микропредприятията, (с други думи малък бизнес) също са обект на таксуване чрез корпоративен данък в Латвия. Корпоративният данък за микропредприятията е създаден, за да замести социалните вноски и държавната такса за бизнес риск. Размерът на ставката на този данък е редуциран до 9 %.

Обществено осигуряване

Вноските за социално осигуряване се начисляват върху всички приходи от работа и са задължителни за повечето работници. Плаща се от осигурените лица и техните работодатели. Общата ставка е 35,09%, което варира за различните категории осигурени лица. При общественото осигуряване в Латвия служителят заплаща 11%, а работодателя – 24,09 %. През 2013 година не съществуваше таван на осигуряването заради тогавашната икономическа криза, но през 2014 година беше въведен горен праг в размер на 46,600 евро на база годишен приход.

Двойно данъчно облагане в Латвия

С цел избягване на двойното данъчно облагане, Латвия има сключени споразумения с близо 50 държави, включително и с България.