Вие сте тук

Прогресивно облагане на доходите предвижда проект за промени в ЗДДФЛ

Прогресивно облагане на доходите предвижда проект за промени в ЗДДФЛ

Прогресивното подоходно облагане отново ще бъде подложено на обсъждане с внесения днес в НС Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. 

Законодателната инициатива е на група народни представители от БСП, които предлагат комплекс от промени в облагането на доходите на физическите лица, включително замяната на плоския данък с прогресивно-подоходен данък, нарастващ по определена схема. Подобно предложение левицата внесе за разглеждане и в края на април 2015 г. 

Освен диференцираната данъчна тежест за различните групи данъкоплатци в зависимост от размера на техните доходи, в законопроекта се предвижда и данъчно облекчение за минимални доходи от трудови правоотношения. Предлага се създаването на нов чл.18а в ЗДДФЛ, със следния текст:

"Чл.18а (1) При определяне на месечната данъчна основа по чл. 42, ал.3 за доходи от трудови правоотношения, същата се намалява с размера на минималната работна заплата, установена за страната за съответната данъчна година или за съответния период от нея.

(2) Годишната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения по чл.25 се определя като сборът на всички доходи, получени от трудови правоотношения през годината, се намали със сбора на минималните месечни работни заплати, определени за страната за съответната данъчна година или за съответния период от нея, през който данъчно задълженото лице е получавало трудовидоходи."

Това облекчение ще се ползва допълнително и независимо от ползването на други данъчни облекчения, предвижда законопроектът. 

Друго предложение на вносителите е въвеждането на необлагаем минимум до размера на минималната месечна работна заплата, който се завишава с 15 % за първо дете и с още 10 на сто за второ и трето дете до навършване на пълнолетието им. Това завишаване на необлагаемия минимум ще може да се ползва от единия родител по избор.

В законопроекта се предвижда новите разпоредби да влязат в сила от 1 януари 2017 г. 

Източник: НС