Вие сте тук

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел - 07.10.2015 г.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел - 07.10.2015 г.

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Дата на постъпване: 07.10.2015 г.

Вносители: Министерски съвет

Проектът на нормативния акт беше одобрен от Министерски съвет в края на септември и следва да бъде разгледан и приет от НС. Законодателната инициатива предвижда прехвърляне на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел от окръжните съдилища към Агенцията по вписванията, с което се цели по-бърза процедура по регистрация на ЮЛНЦ, намаляване на държавните такси, създаване на възможност за електронно подаване на документи и освобождаване на съдилищата от дела с ниска правна сложност. Мотивите на вносителите на законопроекта са цитирани по-долу.


М  О  Т  И  В  И

 към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Развитието на активно гражданско общество е основна характеристика на конституционната правова държава. Подобряването на правната рамка, гарантираща упражняване на конституционната свобода на сдружаване и създаване на благоприятни условия за функционирането на юридическите лица с нестопанска цел, е основна цел на предлагания законопроект. Със законопроекта се изпълняват конкретни мерки, заложени в приети от Министерския съвет стратегически документи - Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България за периода 2012–2015г. и Стратегията за развитие на държавната администрация 2015-2020. 

Преминаване на регистрацията на юридически лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието, подобряване на прозрачността и отчетността на организациите, намаляване на административната тежест.

Анализът и оценката на прилагането на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) през последните 14 години разкрива редица несъвършенства в нормативната уредба на процедурата по регистрация и отчетност на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ). 

На първо място, системно се наблюдава противоречива съдебна практика при регистрацията на ЮЛНЦ в различните окръжни съдилища, което създава правна несигурност, води до увеличаване на административната тежест за организациите и сроковете за регистрация и създава предпоставки за засягане на конституционното право на сдружаване. 

На второ място, съществуващата към този момент процедура по регистрация на ЮЛНЦ в окръжните съдилища не гарантира в достатъчна степен публичността и отчетността на организациите. Този режим затруднява институционалния и гражданския мониторинг относно дейността на определени организации, както и предприемането на превантивни мерки по отношение на негативните практики в дейността им. 

На трето място, анализът показва, че съдебната регистрация на ЮЛНЦ е по-бавна и по-скъпа от регистрацията на търговско дружество в Агенцията по вписванията. Това положение не съответства на съществуващото положение, при което търговските дружества са активен и значим участник в гражданския оборот, докато при ЮЛНЦ материалният интерес обикновено е нисък или почти отсъства при повечето организации. От тази перспектива по-високата административна тежест за ЮЛНЦ е неоправдана.

Предлаганото прехвърляне на регистрацията на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията се очаква да има следните позитивни ефекти:

  • намаляване на административната тежест в процеса на регистрация на ЮЛНЦ – по-бърза процедура по регистрация, по-ниски държавни такси, електронно подаване на документи;
  • повишаване на прозрачността и отчетността на ЮЛНЦ – публикуване на всички финансови отчети и отчети за дейността на организациите;
  • освобождаване на съда от дела с ниска правна сложност, което ще позволи насочване на ресурси на съдилищата към разглеждане на исковите производства и ще има положителен ефект върху регулирането на натовареността;
  • пълноценно използване на организационния и техническия ресурс на Агенцията по вписванията.

Прехвърлянето на регистрацията реализира важен етап от регистърната реформа и съответства на заложените цели в Актуализираната стратегия за продължаване на съдебната реформа относно регулиране на натовареността на съдилищата. 

Предлага се процесът по прехвърлянето на регистрацията на ЮЛНЦ да следва модела на пререгистрация на търговските дружества, като се отчитат спецификите на правно-организационната форма на ЮЛНЦ. 

Изменителните разпоредби в ЗЮЛНЦ отразяват приоритетите за повишаване на прозрачността и отчетността на ЮЛНЦ и за намаляване на административната тежест в процеса по регистрация и отчитане. 

Предвиждат се промени по отношение на статута на организациите в обществена полза – този статут да възниква от момента на регистрацията в регистъра на ЮЛНЦ към търговския регистър, като по този начин отпада необходимостта от поддържането на втори специален Централен регистър на ЮЛНЦ в обществена полза към Министерството на правосъдието. Така се преодолява съществуващият до този момент дуализъм в режима за регистрация – част от ЮЛНЦ в обществена полза да са регистрирани като такива в съда, но да не са регистрирани в Централния регистър и да не спазват изискванията за прозрачност и отчетност.

Изменителните разпоредби в Закона за търговския регистър създават регистъра на ЮЛНЦ като част от търговския регистър, определен като обща електронна база  данни. Предложеният подход на въвеждане на регистъра на ЮЛНЦ избягва свръхрегулацията и се ограничава само до необходимите промени, които отразяват спецификите на регистрацията на ЮЛНЦ.   

Въвеждането на възможност за ползването на електронни услуги в процеса на регистрация и отчитане на ЮЛНЦ отговаря на изискванията на Закона за електронното управление и съдейства за намаляване на административната тежест и за спестяване на значителен организационен и финансов ресурс при изпълнение на законовите процедури.

Предвиденият едномесечен срок за заявяване за вписване на обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на ЮЛНЦ, съществено ще повиши прозрачността на организациите и правната сигурност. По действащата уредба такъв срок изобщо не е предвиден, което води до това месеци след възникването на обстоятелствата, подлежащи на вписване (промени в устава/устройствения акт, избор на нови управителни органи), те да не бъдат отразени по партидата на юридическото лице. В този смисъл, предложеният едномесечен срок за заявяване за вписване на обстоятелствата, течащ от деня на възникването им, съответно на промяната им, ще има съществена дисциплинираща роля.

В резултат от прилагането на предлаганите изменения ще се подобри качеството на нормативната уредба, ще се улеснят заявителите, ще се повиши прозрачността, ефективността и достъпността на регистъра на ЮЛНЦ.

В своята цялост измененията съответстват на отправената препоръка от Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма (MONEYVAL) към Съвета на Европа в рамките на Четвъртия кръг за оценка Република България да предвиди задължение за съхраняване на информация за лицата, които притежават, осъществяват контрол или ръководят дейността на ЮЛНЦ. 

Предложената нормативна регламентация е в съответствие с Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно услугите на вътрешния пазар, където в чл. 8 е предвидено задължението за държавите членки да осигурят възможност всички процедури и действия по предоставянето на услуги да могат да бъдат лесно изпълнени от разстояние и по електронен път.  

Предлаганите изменения са в съответствие с посочения акт от  правото на ЕС, но не предвиждат имплементирането на европейско законодателство, поради което не е изготвена таблица за съответствието.

Предлаганият законопроект оказва въздействие върху държавния бюджет, поради което се прилага финансова обосновка.


*Форматиранията в цитирания текст са на редактора на материала и не присъстват в оригиналния документ.

Пълният текст на законопроекта може да бъде видян в интернет страницата на НС, както и да бъде изтеглен от прикачения по-долу файл. 

Източник: НС