Вие сте тук

Ограничаване до 50 на сто правото на приспадане на данъчен кредит за някои пътни превозни средства ще иска България от ЕК

Ограничаване до 50 на сто правото на приспадане на данъчен кредит за някои пътни превозни средства ще иска България от ЕК

Финансовият министър е упълномощен днес да подаде искане за дерогация от ДДС-директивата за ограничаване до 50 на сто правото на приспадане на данъчен кредит при придобиване и внос на определени видове превозни средства.

Решението за изготвяне на такова искане беше оповестено от МФ в средата на февруари след среща между председателя на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова, министъра на финансите Владислав Горанов, изпълнителния директор на НАП Бойко Атанасов, изпълнителния директор на КРИБ Евгений Иванов и експерти. 

От днешното съобщение на правителствената информационна служба става ясно, че страната ни ще подаде искане за дерогация от разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност за ограничаване до 50 % правото на приспадане на данъчен кредит за начислен данък при наемане, придобиване и внос на определени видове превозни средства, които не попадат в обхвата на клаузата „standstill” (заварено положение), когато същите не се използват изцяло за стопански цели. Изключението от правилата за облагане с ДДС по отношение на пътните превозни средства, което ще бъде поискано от ЕК, ще бъде аналогично на договорените изключения от Великобритания, Естония, Латвия, Полша и Румъния. Направено е уточнение, че по-конкретно искането за дерогация се отнася за:

  • наети мотоциклети или леки автомобили, включително предоставени за ползване по договор за лизинг, в който изрично не е предвидено прехвърляне на правото на собственост, както и когато в договора за лизинг е уговорена само опция за прехвърляне на собствеността върху стоката и сборът от дължимите вноски по договора за лизинг, с изключение на лихвата, не е идентичен с пазарната цена на стоката към датата на предоставянето (оперативен лизинг);
  • придобити и внесени леки автомобили с места за сядане без мястото на водача от 6 до 8 включително; 
  • стоки или услуги, предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на посочените мотоциклети и леки автомобили, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали.

Извън обхвата на дерогацията е правото на приспадане на данъчен кредит при придобиване или внос на мотоциклет или лек автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5, както и стоките и услугите, предназначени за поддръжката и експлоатацията им. За тях правото на данъчен кредит и в момента е ограничено в българското  законодателство, в съответствие с клаузата „standstill” по втора алинея на чл. 176 от евродирективата.

Очаква се в съответствие със заложената цел за опростяване на процедурата по събирането на данъка във връзка с личната употреба дерогацията да окаже потенциално положително въздействие едновременно върху стопанските субекти и върху приходната администрация. 

В съобщението за решението на кабинета се уточнява още, че прилагането на ограничението няма да бъде задължително за данъчно задължените лица, регистрирани за целите на облагането с ДДС. За тези обаче, които са решили да го прилагат, отпада изискването за водене на допълнителна счетоводна отчетност във връзка с личното потребление. Останалите ще приспадат данъчен кредит и ще начисляват ДДС във връзка с личното потребление по общите правила на директивата, съответно ЗДДС. Дерогацията ще е приложима само за доставки с място на изпълнение на територията на страната и няма да засяга икономическите субекти от другите държави-членки, освен когато за тях възниква задължение за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност в България, поясняват още от институцията. 


Източник: Агенция "Фокус"