Вие сте тук

Автоматичен обмен на корпоративна данъчна информация предлага Европейската комисия

Автоматичен обмен на корпоративна данъчна информация предлага Европейската комисия

Европейският парламент одобри вчера предложението за автоматичен обмен на корпоративна данъчна информация между националните данъчни органи

Като „положителна стъпка в борбата срещу агресивното корпоративно данъчно планиране“ е определена инициативата на Европейската комисия, която ще задължи мултинационални фирми с общи консолидирани приходи, възлизащи на най-малко 750 млн. евро, да подават отчет по държави в държавата членка, в която предприятието майка на фирмата е местно лице за данъчни цели. Предложението предвижда компетентният орган на държавата членка, която е получила отчета, съгласно автоматичния обмен да предостави този отчет на всяка друга държава членка, в която една или повече съставни единици на съответната многонационална група от предприятия извършват дейност. Ще бъдат докладвани размерът на приходите, печалбата преди облагането с данък върху доходите, платеният и начисленият данък върху доходите, обявеният капитал, неразпределената печалба, материалните активи и броят на служителите.

В съобщението за пресата по повод плана за международно споделяне на информация е цитиран докладчикът Дариуш Росати, по думите на който: „Първото законодателно предложение в пакета за борба с избягването на данъци на Комисията е важна стъпка срещу нелоялните данъчни практики в ЕС. С него трябва да се повиши прозрачността и да се намали вредната данъчна конкуренция. Това не може да бъде постигнато самостоятелно от отделните държави членки; изисква се общо действие. За да е ефективно, Комисията трябва да бъде включена в обмена на доклада по държави

Евродепутатите препоръчват към текста да се добавят допълнителни защитни мерки, които да гарантират, че конкуренцията в рамките на единния пазар не се нарушава от изгодни национални данъчни сделки с мултинационални корпорации.  

Част от исканията са пълен достап на Комисията до обменената между националните данъчни власти информация, за да може да оцени дали данъчните практики на държавите членки са в съответствие с правилата за държавна помощ на ЕС. В текста на доклада, приет с 567 гласа „за“, 30 „против“ и 53 „въздържал се“, е посочено, че малките и средни предприятия, които оперират само в една страна, обикновено плащат ефективна данъчна ставка, която се доближава много повече до законоустановените ставки. "Местните компании не би трябвало да бъдат поставени в неравностойно положение само заради техния размер или липса на трансгранична търговия“, се казва още в документа.

Директивата ще определи крайни срокове от 12 месеца след края на фискалната година за подаване на данъчни декларации, и допълнителни три месеца за автоматичен обмен. С цел да се гарантира, че задължението за докладване е изпълнено, евродепутатите искат държавите членки да въведат санкции, които се налагат на мултинационалните корпорации, които не подадат отчет по държави.    


Източник: ЕП