Вие сте тук

ЕП: Данъчната конкуренция трябва да бъде справедлива и прозрачна

ЕП: Данъчната конкуренция трябва да бъде справедлива и прозрачна

Борбата с данъчните измами трябва да бъде основен приоритет на ЕС. Това е официалната позиция, публикувана в интернет страницата на Европейския парламент, по въпросите на данъчното облагане.

В гласуваното вчера в ЕП становище по Годишния доклад относно данъчното облагане е подчертана водещата роля на Европейската комисия и страните - членки на ЕС в обсъждането на мерките за борба с данъчните измами и агресивното данъчно планиране. Резолюцията е прита с 444 гласа "За" срещу 110 "Против" и 41 въздържали се и ще бъде в основата на по-нататъшната работа на Европарламента и специалната комисия на ЕП по данъчни постановления и други мерки, сходни по естество или въздействие

В текста на становището е изказана положителна оценка относно пакета от мерки за "данъчна прозрачност", приет от ЕК на 18 март, но се изисква през следващите няколко месеца да бъдат внесени по-нататъшни ефективни предложения за ограничаване укриването на данъци и избягването на данъчно облагане чрез офшорни данъчни убежища. Другият акцент, който поставя становището на ЕП, е предприемането на незабавни действия за гарантиране на социалносправедливо данъчно облагане, както и на данъчна политика, която да гарантира растежа на бизнеса.

Критики са отправени към страните - членки на ЕС, които позволяват на своите данъчни администрации да нарушават свободната конкуренция като облекчават данъчната тежест на отделни корпорации, като им позволяват да платят по-ниски данъци (например, в полза на мултинационални компании, но не и на местни фирми). 

В становището на евродепутатите са направени и редица препоръки във връзка с данъчната политика на страните в Евросъюза:

 • опростяване на националните данъчни системи, така че да се намали административната и данъчната тежест върху гражданите и фирмите;
 • да се премахнат пречките, които възпрепятстват трансграничната дейност;
 • все повече държави-членки на ЕС трябва да се присъединят към единадесетте държави за данъчно облагане на финансовия сектор, по-специално чрез въвеждане на данък върху финансовите операции;
 • въвеждането на обща консолидирана корпоративна данъчна основа (Common Consolidated Corporate Tax Base - CCCTB) за компании от ЕС и, като втора стъпка, за всички останали дружества;
 • предприемане на действия и задължителни мерки за противодействие на отрицателните аспекти на данъчните стимули, предлагани върху доходите от интелектуална собственост или „патентни кутии“;
 • подобряване на прозрачността около данъчни решения, тъй като те създават възможности за избягване на данъчното облагане и данъчна конкуренция;
 • подобряване на достъпа на националните парламенти към съдържанието на данъчни постановления;
 • мерки срещу селективни данъчни облекчения за определени фирми;
 • Европейската комисия трябва да изготви черен списък преди юли 2015 г. на данъчните убежища и страни, чиито данъчни практики наруши конкуренцията;
 • отнемане на консултантски лицензи за счетоводители, адвокатски кантори или финансови консултанти, осъдени за данъчни измами;
 • подобряване на събираемостта на ДДС.

В текста на Резолюция на Европейския парламент от 25 март 2015 г. относно Годишния доклад в областта на данъчното облагане е подчертана необходимостта от координирани действия на равнище ЕС, включително в контекста на Кодекса за поведение при данъчното облагане на предприятията, с цел да се прилагат стандартите за прозрачност по отношение на трети държави и е отправен призив към Комисията и държавите членки да включат тези стандарти в бъдещи търговски споразумения.

Текстът на резолюцията в нейния неокончателен вариант, публикуван в сайта на ЕП с дата 26 март, може да бъде изтегелен от тук.


Източник: Европейски парламент