Вие сте тук

Данъчни облекчения и преференции по ЗДДС

Данъчни облекчения и преференции по ЗДДС

В Закона за  данък върху добавената стойност са регламентирани две основни данъчни преференции - специален ред за начисляване на ДДС и съкратен 30-дневен срок за възстановяване на ДДС при реализиране на инвестиционен проект и намалена данъчна ставка в размер 9% за настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения.

В изложението по-долу са представени същността, целта и законовата регламентация на преференциите, както и условията за тяхното прилагане. Информацията е извлечение от публикувания в интернет страницата на Министерство на финансите бюлетин Данъчни преференции и преференциални данъчни режими в България - Преглед 2015.

Данъчни преференции и облекчения, регламентирани в ЗДДС

Специален ред за начисляване на данък върху добавената стойност при внос и съкратен 30-дневен срок за възстановяване на ДДС при реализиране на инвестиционен проект

По своята същност тази данъчна преференция е схема за минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013. Регламентирана е в чл. 57 (Начисляване от вносителя на данъка при внос), чл. 164 - чл. 167 (Специален ред за начисляване на данък при внос, Съкратен 30-дневен срок за възстановяване на данък, Издаване на разрешение и Отказ за издаване и отнемане на разрешението) от ЗДДС и дава право на данъчно задълженото лице да начисли самостоятелно данъка при внос на стоки вместо митническите органи за данъчния период, през който е възникнало данъчното събитие, ако има разрешение, издадено от министъра на финансите. При тези условия митническите органи допускат вдигане на стоките, без данъкът да е ефективно внесен или обезпечен, като за същия данъчен период вносителят има право на данъчен кредит за начисления данък. 

Чрез мярката се насърчават предприятия, които инвестират в страната, като се позволява на тези компании ефективно да не плащат ДДС при внос. С цел избягване на дискриминацията в потреблението на стоки при внос и доставки на територията на страната е въведено ускорено възстановяване на платения ДДС от същите компании за доставки на територията на страната. Срокът за възстановяване е 30 дни

За да се възползват от данъчната преференция е необходимо данъчно задължените лица да отговарят на следните изисквания:

1. Реализация на инвестиционен проект, одобрен от министъра на финансите. Одобряване на инвестиционния проект е допустимо при наличие едновременно на следните обстоятелства (Чл. 166., ал.2 от ЗДДС):

 • срокът на изпълнение на проекта е до 2 години;
 • размерът на инвестициите е над 5 млн. лева, за период не по-дълъг от 2 години;
 • създават се повече от 20 нови работни места;
 • лицето има възможности за финансиране на проекта, както и за изграждане и поддържане на обекти, осигуряващи изпълнението му.

За получаване на разрешение за прилагане на преферeнцията лицето трябва да подаде искане, придружено със съответните документи, доказващи същността на проекта, икономическата му целесъобразност и рентабилност, финансовото състояние на данъчно задълженото лице, възможността му за финансиране и изпълнение на проекта, потвърдени от регистриран одитор. Министърът на финансите издава разрешение в едномесечен срок от постъпване на искането, ако са налице съответните условия. Когато съгласно Закона за държавните помощи и правилника за прилагането му се изисква уведомяване на Европейската комисия, разрешението се издава в едномесечен срок от датата на решението на Европейската комисия, с което се разрешава предоставянето на помощта.

2. Регистрация по закона - кандидатстващите за прилагане на специалния ред за начисляване на данък върху добавената стойност при внос и съкратен 30-дневен срок за възстановяване на данък върху добавената стойност, следва да бъдат регистрирани лица по смисъла на ЗДДС.

3. Липса на изискуеми и неизплатени данъчни и осигурителни задължения, доказана с удостоверения, издадени от НАП.

Не могат да ползват преференцията данъчно задължени лица, които:

 • осъществяват дейности в сектора „рибарство и аквакултури“, обхванати от Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета;
 • осъществяват дейност по първично производство на селскостопански продукти;
 • осъществяват дейност по преработка и търговия със селскостопански продукти в следните случаи:
  - когато размерът на помощта е определен въз основа на цените или количествата на този вид продукти, изкупувани от първичните производители или предлагани на пазара от съответните предприятия;
  - когато помощта е свързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители;
 • получават помощи, подчинени на преференциалното използване на национални продукти, спрямо вносни такива.

Получените минимални помощи по чл. 166, ал. 3, т. 6 и 7 , независимо от тяхната форма и източник, за последните три данъчни години, включително текущата, не трябва да надхвърлят праг от левовата равностойност на 200 000 евро. За предприятията, които осъществяват автомобилни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение прагът е левовата равностойност на 100 000 евро, като в помощта не се включват разходи за придобиване на товарни автомобили за сухопътен транспорт. Тези прагове се прилагат, независимо от това дали помощта се финансира изцяло или частично с ресурси на Европейския съюз ( ал.4 (Нова - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.)) .

Според ал. 5 на същия член от Закона за данък върху добавената стойност минималната помощ за одобрения инвестиционен проект се натрупва:

 1. до праговете, определени в ал. 4 с:
  а) друга минимална помощ, предоставена съгласно Регламент (ЕО) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, и
  б) минимална помощ, предоставена съгласно Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес, до прага, установен в посочения регламент, и
  в) минимална помощ, предоставяна съгласно други регламенти за помощ de minimis, както и
 2. с друга държавна помощ, получена за същия инвестиционен проект, одобрена с решение на Европейската комисия или получила разрешение по чл. 9 от Закона за държавните помощи за тези активи за определяне на максимално допустимия интензитет.
  Данъчно задълженото лице трябва да представи декларация за размера на получените от него минимални помощи, независимо от тяхната форма и източник, за последните три данъчни години, включително текущата.
  В случаите, когато е налице "едно и също предприятие" по смисъла на чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 освен упоменатата по-горе декларация се подава отделно за всяко лице и декларация за размера на получените от това лице минимални помощи. Помощта de minimis включва всички предходни помощи на преобразуващите се предприятия, в случаите на преобразуване или прехвърляне на предприятия.

Срокове

Лицата, получили разрешение от Министерството на финансите за прилагане на специалния ред по ЗДДС преди 1 януари 2015 г., следва да подават в министерството информация относно изпълнението на инвестиционния проект за годината на издаване на разрешението и за следващата календарна година – в срок до 20-ти януари на годината, следваща годината, за която се отнася информацията. За остатъка от периода на изпълнение на инвестиционния проект – в срок до 20-то число на месеца, следващ месеца на изтичане на срока на решението.

Намалена данъчна ставка в размер 9% за настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения

Намалената данъчна ставка се прилага за доставки на услуги по настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани. Целта на преференцията е стимулиране развитието на туризма в България като стратегически отрасъл.

За ползване на тази данъчна преференция достъвчикът на услугата трябва да отговаря на следните условия:

 • предлага настаняване в туристически обекти, които са категоризирани по Закона за туризма;
 • предмет на доставката е “настаняване”. 

Намалената данъчна ставка по чл. 66, ал. 2 от ЗДДС е приложима по отношение на всеки получател на услугата ”настаняване”- туроператори, туристически агенти и други юридически и физически лица.

За да бъдат третирана като “настаняване”, доставката на услуга следва да бъде предоставена на свой риск и за своя сметка, без тази услуга да бъде предоставена към доставчика от трети лица.


Източник: Министерство на финансите