Вие сте тук

Данъчно облагане на изплатен наем от самоосигуряващо се лице, собственик на ЕООД

Данъчно облагане на изплатен наем от самоосигуряващо се лице, собственик на ЕООД

Когато самоосигуряващо се лице в качеството си на собственик на търговско дружество, е платец на доходи от наем, би могло да се сблъска с два ключови въпроса:

Следва ли да удържа, декларира и внася данък от посочения наем:

  • когато ползва наетия имот само за жилищни нужди, и
  • когато ползва наетия имот и за дейността, за която е регистриран като самоосигуряващо се лице.

На едно такова запитване от м.май 2017 г. от НАП дават становище, според което:

В чл. 44 от ЗДДФЛ се изисква авансовият данък за доходи от наем да се удържа и внася при изплащане на дохода от платеца, когато той е предприятие или самоосигуряващо се лице. Така механизмът за авансово облагане на тези доходи се доближава в максимална степен до възприетия за доходи от извънтрудови правоотношения. Когато платец  на дохода /наемател/ е предприятие или самоосигуряващо се лице, авансовият данък трябва да се определя и удържа от предприятието или самоосигуряващото се лице, а когато платецът на дохода е физическо лице – наемодателят ще има отново задължението да определя и внася авансовия си данък. В тази връзка определянето и удържането на авансовия данък от платеца на дохода – предприятие или самоосигуряващо се лице, следва да се извършва във всички случаи на изплащане на доходи от наем, без значение размер на дохода и начина на плащане на дохода.

Режимът за удържане и внасяне на авансов данък от платци на доходи от наем /наематели/, които са самоосигуряващи се лица, се отнася само за случаите, когато те изплащат доход от наем, в качеството си на такива. Тоест, ако самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия, плаща доход по договор за наем с физическо лице за имот, който ползва за жилищни нужди, лицето не следва да прилага чл. 44, ал. 4 и 5 от ЗДДФЛ, независимо че има статут на самоосигуряващо се лице. Задължението за удържане и внасяне на авансов данък за дохода от наем ще е налице, когато лицето плаща наем за имот, използван при упражняването на свободната професия /офис и др.подобни/.

Следователно в случай, че наетият имот се ползва като жилище, въпросното самоосигуряващо се лице,съдружник в ЕООД, не следва да удържа авансов данък, тъй като няма регистрация в регистър „Булстат“ като лице, упражняващо свободна професия и този наем не е свързан с такава дейност.

При условие, че наетият имот се ползва за дейността на ЕООД, то следва наемните отношения да се договорят между наемодателя и дружеството, тъй като дейността се извършва чрез дружеството. В този случай, съгласно чл. 44, ал. 4 от ЗДДФЛ, когато платецът на дохода от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество е предприятие, размерът на данъка ще се определя и данъкът ще се удържа от платеца на дохода /дружеството/ при изплащането му. В тези случаи размерът на дължимия авансов данък се определя, като облагаемият доход се умножи по данъчна ставка 10 на сто. 


Източник: НАП/Въпроси и отговори