Вие сте тук

Какъв е срокът за образуване на административно наказателно производство за данъчни нарушения

Какъв е срокът за образуване на административно наказателно производство за данъчни нарушения

За данъчни нарушения не се образува административно наказателно производство ако са изтекли две години от извършване на нарушението съгласно чл. 34 ЗАНН.

С ТЪЛКУВАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 27.02.2015 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2014 Г., ОСК НА НК НА ВКС I И II КОЛЕГИЯ НА ВАС се прие, че сроковете за съставяне на акт за установяване на нарушение, съответно за издаване на наказателно постановление по чл. 34 от ЗАНН са ДАВНОСТНИ.

Давността е период от време, определен в закон, с изтичането на който титулярят на едно право губи предоставената му от закона възможност да го осъществи. 

Давността е материалноправен институт с процесуални последици, тъй като погасява възможността за реализиране на отговорността.

В гражданското право са познати институтите на погасителната и придобивната давност, като общото между тях е, че те са юридически факти от рода на юридическите събития - периоди от време, с изтичането на които правната норма свързва определени правни последици.

В наказателното право давността е само погасителна и е свързана с два признака: позитивен - изтичане на установен от закона срок от време след довършване на деянието или влизане в сила на присъдата, и негативен - пасивност от страна на надлежните органи за изпълнение на наказанието. Давността се прилага служебно, като държавата губи своето материално право да наложи наказание на дееца и да изпълни вече наложено му наказание. Давността погасява наказателната отговорност, което на свой ред прави наказателното производство недопустимо.

Това означава, че  с изтичане на давностните срокове по чл. 34 от ЗАНН се погасява възможността да бъдат реализирани всички правомощия на наказващия орган по административнонаказателното правоотношение. 

Давността погасява възможността за реализирането на отговорността, следователно изключва възможността за реализиране на материалното санкционно правоотношение изобщо.

Този двугодишен срок по чл.34 от ЗАНН се отнася и за  административнонаказателно производство и за митнически, банкови, екологични и валутни нарушения, както и за други нарушения изчерпателно изброени в посочената разпоредба.


Автор: адв.Донка Цолова

ИНБАЛАНС - София