Вие сте тук

Какво се променя при ползване на данъчните облекчения за физическите лица от 2017 г.

Какво се променя при ползване на данъчните облекчения за физическите лица от 2017 г.

Пакетът от промени в данъчното законодателство за 2017 г. включва и някои нови регламенти относно данъчните облекчения, които могат да ползват физическите лица при деклариране на доходите си за предходната година.

Ето какво предвиждат разпоредбите на ЗДДФЛ в сила от 1 януари 2017 г.  относно възможностите за пестене от дължимия данък върху доходите от предходната година:

  • Ново данъчно облекчение за извършени безкасови плащания 

Физическите лица могат да ползват данъчно облекчение за извършени през годината безкасови плащания, когато едновременно са налице следните условия:

  1. лицето е придобило през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа;
  2. 100 % от паричните доходи по т. 1 са получени по банков път;
  3. извършените безкасови плащания от лицето са в размер 80 или над 80 на сто от доходите по т. 1.

Данъчното облекчение е в размер 1 на сто от дължимия за годината данък върху общата годишна данъчна основа, но не повече от 500 лв. Облекчението може да се ползва само годишно като обстоятелствата и условията се декларират от лицето в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

  • Промени, свързани с данъчно облекчение за деца с увреждания

В чл.22г ал. 2 е добавено, че данъчното облекчение се ползва и когато към 1 януари на данъчната година детето не е навършило пълнолетие. Промените се прилагат и за доходи, придобити от физическите лица през 2016 г. (§ 54. преходни и заключителни разпоредби)

  • Нови разпоредби относно реда за ползване на данъчните облекчения

Документите, които се прилагат към годишната данъчна декларация по чл.50, с подаването на която се ползват данъчните облекчения, са описани в текста на чл. 23, ал. 1, точки от 1 до 9. Според новосъздадената ал.3 на същия член обаче част от тези документи не е необходимо да бъдат приложени към ГДД в случай, че са представени пред работодателя по основното трудово правоотношение и облекченията по чл. 18, 20, 22, 22в и 22г са ползвани в пълен размер по реда на чл. 49, ал. 3 и 4. 

За да се възползват от предвидените в ЗДДФЛ данъчни облекчения, към датата на подаване на годишната данъчна декларация лицата не трябва да имат непогасени задължения към хазната, които подлежат на принудително изпълнение. Това е регламентирано в текста на новата ал.2 от чл.23. 

В чл. 49, ал. 4, т. 8 от ЗДДФЛ пък е разписано изискването, че за да бъде намалена годишната данъчна основа по чл. 25, ал. 1 и 3 със съответните данъчни облекчения,  работникът писмено трябва да декларира пред работодателя си, че към момента на подаването няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация.

След като от пакета с промени в данъчното законодателство отпадна предложението физическите лица да декларират данъчните си задължения само онлайн, при подаване по електронен път до 31 март 2017 г. на годишната данъчна декларация за облагане на доходите от предходната година, задължените лица могат да ползват и 5% отстъпка върху данъка за довнасяне, но не повече от 1000 лв. Допълнително условие е освен да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и да внесат целия дължим данък в срок до 2 май 2017 г.