Вие сте тук

Кои доходи са необлагаеми според ЗДДФЛ

Кои доходи са необлагаеми според ЗДДФЛ

Част от доходите, които получаваме, не подлежат на данъчно облагане според разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

В чл.13 от ЗДДФЛ са регламентирани необлагаемите доходи на физическите лица, местни и чуждестранни, установени за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз, както и в друга държава - членка на Европейското икономическо пространство. 

В ал.1 на цитирания по-горе чл.13 от ЗДДФЛ са включени 27 точки, в които са изброени като необлагаеми следните доходи:

 • Доходи, придобити  през данъчната година от продажбата на:

- един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години;

- до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години.  (чл. 13, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ)

 • Доходи от продажбата или замяната на движимо имущество.

Изключение са приходите от:

- пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, ако периодът между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната е по-малък от една година;

- произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети;

- акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи (когато не попадат в обхвата на т. 3), както и доходите от търговия с чуждестранна валута;

- движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците. (чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ)

В Допълнителните разпоредби на ЗДДС са дадени определения за "Произведения на изкуството", "Предмети за колекции", "Антикварни предмети" (§ 1, т. 20, 21, 22 от ДР на ЗДДС). Фрмулировките за "Отпадък" са направени в Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците, а "Пътно превозно средство" е дефинирано в § 6, т. 10 от ДР на Закона за движението по пътищата.

 • Доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби. (чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ)
 • Разпределени под формата на нови дялове и акции печалба или друг източник на собствен капитал в търговски дружества, както и разпределените печалба или друг източник на собствен капитал под формата на увеличаване на номиналната стойност на съществуващите дялове и акции. (чл. 13, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ)
 • Доходи на обезщетените по реда на нормативен акт лица от продажба или замяна на получените като обезщетение компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове. (чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ)
 • Доходи от задължително осигуряване в България или в чужбина. (чл. 13, ал. 1, т. 6 от ЗДДФЛ)
 • Доходи от допълнително доброволно осигуряване, получени след придобиване право на допълнителна пенсия; доходите от инвестиции на техническите резерви, получени по застрахователни договори; доходите от инвестиции на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, разпределени по индивидуалните партиди на осигурените лица. (чл. 13, ал. 1, т. 7 от ЗДДФЛ)
 • Лихвите и отстъпките от български държавни, общински и корпоративни облигации, както и от подобни облигации, емитирани съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. (чл. 13, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ)
 • Лихвите по съдебно установени вземания, които не подлежат на облагане, и присъдени обезщетения за разноски по съдебни дела. (чл. 13, ал. 1, т. 10 от ЗДДФЛ)
 • Присъдени обезщетения и други плащания при средна и тежка телесна повреда, професионална болест или смърт. (чл. 13, ал. 1, т. 11 от ЗДДФЛ)
 • Обезщетения за принудително отчуждаване на имущество за държавни и общински нужди. (чл. 13, ал. 1, т. 12 от ЗДДФЛ)
 • Обезщетения за имуществени и неимуществени вреди, с изключение на обезщетенията за пропуснати ползи. (чл. 13, ал. 1, т. 13 от ЗДДФЛ)
 • Застрахователни обезщетения, когато е настъпило застрахователно събитие. (чл. 13, ал. 1, т. 14 от ЗДДФЛ)

Понятията "Лихва", "Депозитни сметки" и "Застрахователно обезщетение" са дефинирани в § 1, т. 7, 58 и 16 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ.

 • Помощи и добавки от социално подпомагане, получени на основание на Закона за интеграция на хората с увреждания, Закона за закрила на детето, Закона за семейни помощи за деца или на друг нормативен акт, както и обезщетенията и помощите при безработица, получени на основание на нормативен акт. (чл. 13, ал. 1, т. 15 от ЗДДФЛ)
 • Помощи от организации със социална дейност, създадени със закон, и от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност. (чл. 13, ал. 1, т. 16 от ЗДДФЛ)
 • Суми, получени на основание на Закона за семейни помощи за деца, както и суми за издръжка, получени от правоимащи лица съгласно разпоредбите на Семейния кодекс. (чл. 13, ал. 1, т. 17 от ЗДДФЛ)
 • Стипендии, получени от физически лица за обучението им в страната и в чужбина. (чл. 13, ал. 1, т. 18 от ЗДДФЛ)
 • Парични суми и подаръци, получени на основание на нормативен акт от донори на кръв, кръвни съставки и биопродукти за хуманни цели. (чл. 13, ал. 1, т. 19 от ЗДДФЛ)
 • Парични и предметни печалби, получени от участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта. (чл. 13, ал. 1, т. 20 от ЗДДФЛ)
 • Паричните и предметните печалби, получени от участие в игри, различни от тези по предходната т. 20, при които печалбата се определя на случаен принцип. (чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗДДФЛ)
 • Предоставени държавни и национални награди на творци в областта на културата и на спортисти, наградите на лауреати на конкурси по проекти и програми, финансирани изцяло или частично от Национален фонд "Култура", както и предоставените държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията. (чл. 13, ал. 1, т. 22 от ЗДДФЛ)
 • Получените суми за командировъчни пътни и квартирни пари по правоотношения, които не са трудови, когато са за сметка на възложителя и са доказани документално по реда на действащото законодателство, както и дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, определен за лицата по трудови правоотношения. (чл. 13, ал. 1, т. 23 от ЗДДФЛ)
 • Доходи, получени от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя. (чл. 13, ал. 1, т. 24 от ЗДДФЛ)
 • Възнаграждения на: 
  - членовете на персонала на дипломатическите представителства съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения;
  - членовете на консулствата съгласно Виенската конвенция за консулските отношения; 
  - служителите на междудържавни и междуправителствени организации съгласно международния договор, сключен със съответната организация, и членовете на семействата на изброените лица, доколкото това е предвидено в съответния международен договор. (чл. 13, ал. 1, т. 25 от ЗДДФЛ)
 • Доходи от продажба или замяна на имущество, придобито по наследство и завет, както и на имущество, реституирано по реда на нормативен акт. (чл. 13, ал. 1, т. 26 от ЗДДФЛ)
 • Потребителски дивиденти от кооперации, създадени по Закона за кооперациите. (чл. 13, ал. 1, т. 27 от ЗДДФЛ)

В Наръчник за данъците върху доходите на физическите лица за 2015 г. от НАП обръщат внимание на това, че в някои случаи доходи, определени като необлагаеми в разпоредбите на чл.13 от ЗДДФЛ, подлежат на облагане с данък. Като пример е посочен доходът, получен във връзка с предоставяне на имущество по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху имуществото. Той според чл. 33, ал. 9 от ЗДДФЛ е облагаем, независимо, че доходът от продажбата на същото имущество в годината на подписване на договора може да е необлагаем. 

Към чл.13 на ЗДДФЛ има още няколко алинеи, които допълват регламентирането на необлагаемите доходи на физическите лица. Ал.2 гласи: Не се смята за доход полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт. Според текста на ал.4 не се определя данък към датата на придобиване на акции и дялове, които са получени срещу направени непарични вноски в търговски дружества.

Важно: Разпоредбите на ал. 1, 2 и 4 не се прилагат за доходите от стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон, включително като едноличен търговец, както и за физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, които определят облагаем доход по чл. 26. (чл. 13, ал. 5 от ЗДДФЛ).

Важно! От 1 януари 2016 г. има промени в обхвата на необлагаемите доходи (чл. 13, ал. 1, т. 28 и чл. 38, ал. 9 от ЗДДФЛ). С приетата нова разпоредба на чл. 13, ал. 1, т. 28 от ЗДДФЛ не са облагаеми средствата, получени по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. С промяната в чл. 38, ал. 9 от ЗДДФЛ окончателен данък за доходите от доброволно осигуряване и застраховане, в случаите по чл. 38, ал. 8 от ЗДДФЛ, не се дължи в частта, съответстваща на частта от вноските/премиите, за които не е ползвано данъчно облекчение по реда на чл. 19 от закона или по чл. 24, ал. 2, т. 12 от закона.


Източник: НАП