Вие сте тук

Прилагане на новия механизъм за корекция на допуснати грешки в ГДД по чл. 92 от ЗКПО

Прилагане на новия механизъм за корекция на допуснати грешки в ГДД по чл. 92 от ЗКПО

С промените в данъчното законодателство, влизащи в сила от началото на 2017 г. е предоставена възможност за коригиране по нов ред на открита през текущата година счетоводна грешка, свързана с данъчния финансов резултат и данъчното задължение за корпоративния данък за предходната година, за която е подадена ГДД по чл. 92 от ЗКПО и законоустановеният срок за подаването й е изтекъл.

Съгласно новият текст на чл. 75, ал. 3 от ЗКПО данъчно задълженото лице може еднократно в срок до 30 септември на текущата година да коригира данъчния финансов резултат и данъчното задължение чрез подаване на нова декларация. Тази разпоредба е приложима и за открити през 2017 г. счетоводни грешки, свързани с 2016 г. Еднократно - в срок до 30 септември 2017 г., може да се направи корекция чрез подаване на нова декларация за 2016 г.  

В наръчника по корпоративно подоходно облагане за 2017 г. от НАП обръщат внимание на следните три ключови момента при прилагането на новия механизъм за корекция на допуснати грешки в ГДД по чл. 92 от ЗКПО: 

  • могат да бъдат коригирани само грешки, свързани с предходната година, т.е грешки в ГДД по чл.92 от ЗКПО например за 2016 г., подадена до 31.03.2017 г.;
  • срокът, в който данъчно задълженото лице може да се възползва от възможността за подаване на коригиращата ГДД по чл. 92 от ЗКПО, е до 30 септември;
  • възможността за подаване на коригираща ГДД по чл. 92 от ЗКПО по този ред е еднократна.

Ако се налага да бъде коригирана грешка, свързана с ГДД по чл. 92 от ЗКПО за година преди предходната (за 2015 г., 2014 г., 2013 г. и т. н.), данъчно задълженото лице уведомява писмено компетентния орган по приходите, който в 30-дневен срок от получаване на уведомлението предприема действия за промяна на данъчния финансов резултат и на задължението за съответния данъчен период. По същия начин по досега действащия ред се процедира и в случаите, когато е пропуснат срокът до края на септември или вече веднъж е подадена коригираща ГДД по реда на чл. 75, ал. 3 от ЗКПО за предходната година.


Източник: Наръчник по ЗКПО 2017г.