Вие сте тук

Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2014 година

Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2014 година

Предприятията с нестопанска цел подават годишен отчет за дейността си през 2014 г. до 31 март 2015 г.

Сдружения и фондации, включително политически партии, църкви, читалища и др. могат да представят годишния си отчет съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за статистиката и Националната статистическа програма за 2015 година по един от следните начини:

  • По електронен път - през ИС "Бизнес статистика". 

За работа с  Информационна система "Бизнес статистика", е задължително ползването, съгласно действащата нормативна уредба, на валиден цифров сертификат (Квалифициран електронен подпис). Подаването на годишния отчет за дейността по електронен път следва да е приключило преди подаване на годишната данъчна декларация, в която задължително се отбелязва входящият номер на успешно обработения отчет.

  • Чрез формуляри на хартиен носител

Попълнени хартиени формуляри се подават само в съответните териториални структури на НАП, по пощата с обратна разписка или в пощенската станция заедно с годишната данъчна декларация на хартиен носител. Входящият номер на годишната данъчна декларация задължително се записва като входящ номер и на Годишния отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел за 2014 година.

Важно е да се отбележи, че всички предприятия с нестопанска цел, които нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация за 2014 година, са длъжни да представят годишен отчет за дейността за 2014 година само в съответното Териториално статистическо бюро.

Формуляр за годишния отчет за дейността можете да изтеглите и разпечатате в PDF формат от интернет страницата на НСИ, както и от прикачения файл по-долу.


Източник: НСИ