Закон за статистиката - тема

Годишна отчетност за дейността на бюджетните предприятия и банките за 2014 г.

Всички бюджетни предприятия (министерства, агенции, общини и др.) и банките предоставят статистически справки на основание чл. 20 от Закона за статистиката и Закона за корпоративното...

Годишен отчет за дейността през 2014 г. на пенсионноосигурителните дружества и пенсионните фондове

Пенсионноосигурителните дружества и пенсионните фондове трябва да подадат годишния отчет за дейността си до 31 март 2015 г. съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за...

Годишен отчет за дейността на специализираните инвестиционни предприятия през 2014 година

Годишният отчет за дейността на специализираните инвестиционни предприятия през 2014 година трябва да бъде представен до края на март съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (...

Годишен отчет за дейността на застрахователите през 2014 година

Застрахователите ще могат за първи път през 2015 г. да подават годишните си отчети за дейността по електронен път чрез въвеждане в Информационна система “Бизнес статистика”. Представянето...

Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2014 година

Предприятията с нестопанска цел подават годишен отчет за дейността си през 2014 г. до 31 март 2015 г. Сдружения и фондации, включително политически партии, църкви, читалища и др. могат да...

Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност

Предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2014 г. е необходимо да изготвят и подадат годишния си отчет за дейността до 31 март 2015 г. Годишният отчет се попълва и от всички...

Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2014 година

Всички нефинансови предприятия, съставящи баланс, с изключение на банките, застрахователите, специализираните инвестиционни предприятия, пенсионните фондове и пенсионноосигурителните...

Законът за статистиката урежда обществените отношения, свързани с осъществяването на статистическа дейност от Националната статистическа система. ЗАКОН ЗА СТАТИСТИКАТА Отразена...