Вие сте тук

Промени в Кодекса за социално осигуряване и в Закона за здравното осигуряване за 2016 г.

Промени в Кодекса за социално осигуряване и в Закона за здравното осигуряване за 2016 г.

Промените в осигурителното законодателство, влизащи в сила от началото на 2016 г., са обобщени в публикацията на НАП, резюме на новостите за настоящата година в областта на данъчното облагане и осигуряването. 

По-долу са цитирани важните изменения в Кодекса за социално осигуряване и в Закона за здравното осигуряване за 2016 година.

Промени в Кодекса за социално осигуряване 

  • към лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 от кодекса са включени държавните служители по Закона за Държавна агенция "Разузнаване" и офицерите и сержантите по Закона за Националната служба за охрана (в сила от 01.11.2015 г.), както и резервистите на активна служба по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (в сила от 01.01.2016 г.);
  • от 01.01.2016 г. осигурените в професионален пенсионен фонд лица имат право еднократно да променят осигуряването си от професионален пенсионен фонд във фонд "Пенсии" на ДОО. Изборът е уреден с Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация;
  • променена е разпоредбата, свързана с определяне на годишния осигурителен доход на самоосигуряващите се лица (чл. 6, ал. 9 от КСО).

Промени в Закона за здравното осигуряване 

  • от 01.01.2016 г. е ограничена възрастта до която, лицата които, ако учат редовно, до завършване на средно образование са здравно осигурени за сметка на държавния бюджет (чл. 40, ал.3, т. 1 от ЗЗО);
  • променен е размерът на осигурителния доход, върху който се внасят здравноосигурителни вноски за лицата, които се  осигуряват за сметка на държавния бюджет (чл. 40, ал. 4а от ЗЗО);
  • въведена е изрична правна регламентация относно формирането на здравноосигурителния статус на лицата, които са задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса (чл. 39, нова ал. 6 от ЗЗО);
  • от 28.12.2015 г. е променен от 36 на 60 месеца периодът, за който следва да се внесат дължимите здравноосигурителни вноски, с оглед възстановяване здравноосигурителните права на лицата, които са длъжни да внасят здравни вноски за своя сметка (чл. 109, ал. 2 от ЗЗО).
  • Към лицата по чл. 40, ал. 3, т. 9 от ЗЗО които се осигуряват за сметка на държавния бюджет (родителите, осиновителите, съпрузите, които полагат грижи за лице с увреждане със загубена работоспособност над 90 на сто и постоянно се нуждаят от чужда помощ) са добавени „или един от родителите на майката или бащата“. Допълнението е в сила от 15.08.2015 г.

Със Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г. е определен размера на здравноосигурителната вноска - 8 % (чл. 2 от ЗБНЗОК).


Източник: НАП