Вие сте тук

Публикувани са функционалните изисквания към софтуера за връзка на осигурителите с НОИ

Публикувани са функционалните изисквания към софтуера за връзка на осигурителите с НОИ

Техническите и програмните изисквания към софтуера, който ще осигури електронния обмен на данни между осигурителите и НОИ за изплащане на парични обезщетения от ДОО, са утвърдени и публикувани днес в интернет страницата на институцията.

Информацията е важна за разработчиците на програмните продукти, чрез които от 1 януари 2016 г. осигурителите, самоосигуряващите се лица и осигурителните каси ще могат да обменят по електронен път данни за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност и майчинство.  Подробно са регламентирани техническите и функционалните изисквания към софтуера, както и описанието на WEB-услугите за контрол и/или подаване на данните от удостоверения Приложения № 9, № 10 и № 11 от Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. 

По-долу е цитиран текстът на утвърдените със Заповед № 1016-40-160 от 07.08.2015 г. на управителя на НОИ "Функционални изисквания, структура и формат на данните, поддържани от програмните продукти за въвеждане, контрол, съхраняване, представяне/корекция/заличаване на данните от осигурителите и самоосигуряващите се за изплащане на паричните обезщетения от ДОО"


I. Функционални изисквания към програмните продукти.

 1. Поддържа локална база данни за изготвяните документи;
 2. Поддържа работа с принтер за отпечатване на необходими документи;
 3. Осигурява инициализация на задълженото лице и начин на представяне на данните – осигурител/ самоосигуряващ се/ дружество/ осигурителна каса – включва възможност за въвеждане/промяна еднократно на идентификационните данни – ЕИК/ БУЛСТАТ, наименование, контактни данни;
 4. Осигурява инициализация на потребителя – длъжностното лице, което изготвя документите (попълва данните);
 5. Осигурява съхраняване и използване на еднократно въведена регистрационна информация при работата по документите;
 6. Поддържа ясни и удобни потребителски екрани, менюта и навигация за използване на включената функционалност;
 7. Осигурява въвеждане чрез подходящи форми на данни от документите по Наредбата за паричните обезщетения и помощите от ДОО (НПОПДОО), които се представят в НОИ по електронен път или на място в ТП на НОИ в електронен вид: 
  • Удостоверение Приложение № 9 от НПОПДОО към болничен лист от осигурител/ самоосигуряващ се;
  • Удостоверение с информацията от подадените при осигурителя заявления- декларации от осигурено лице за изплащане и промяна в обстоятелствата за изплащане на обезщетенията, извън тези по болничен лист – Приложение № 10 от НПОПДОО;
  • Удостоверение за изплащане и промяна в обстоятелствата за изплащане на обезщетенията, извън тези по болничен лист от самоосигуряващо се лице – Приложение № 11 от НПОПДОО;
 8. Осигурява формален и логически контрол на данните от удостоверенията, съгласно изискванията в Раздел II;
 9. Изследване наличието на Интернет връзка;
 10. Изследване наличието на валиден КЕП и възможност за подписване с него;
 11. Обръщение към WEB-услуга на НОИ за контрол на въведените данни в утвърдени XML-схеми, при наличие на Интернет връзка и валиден КЕП. Визуализиране на получените в XML-формат резултати от работата на услугата;
 12. Съхраняване на коректно въведените данни в локалната база данни на продукта; Поддържане в актуално състояние и архивиране;
 13. Обръщение към WEB-услуга на НОИ, реализираща подаване на данните в утвърдени XML-схеми, при наличие на Интернет връзка и валиден КЕП. Визуализиране на получената в XML-формат информация в резултат от работата на услугата, в документ Справка за приети/върнати данни – Приложение № 14 от НПОПДОО;
 14. При липса на връзка или друг проблем при работата на WEB-услугите, да се генерира ясно предупреждение, че данните не са записани в НОИ;
 15. Маркиране на успешно подадените данни в локалната база;
 16. Осигурена възможност за отстраняване на установени при подаването несъответствия и повторно представяне на неприети данни;
 17. Осигурена възможност за въвеждане на данни с код корекция или код заличаване на подадени данни;
 18. Осигурена възможност за експорт на неподадени данни в утвърдени XML-схеми и запис във файлове за отложено подаване/представяне в НОИ с уникални наименования, съдържащи и точното време на експорта – 3 вида схеми/файла за данните от Приложения № 9, № 10 и № 11. Маркиране на експортираните данни в локалната база;
 19. Възможност за въвеждане или автоматично попълване на необходимите данни, генериране и отпечатването на документ придружително писмо – Приложение № 12 от НПОПДОО за представяне в ТП на НОИ на файлове с данни от документите на електронен носител;
 20. Възможност за обръщение към WEB-приложение на НОИ за тест и/или отложено подаване на данни от предварително изготвен файл, при наличие на Интернет връзка и валиден КЕП;
 21. Осигурена потребителска информация чрез подходящи справки от локалната база данни за състоянието на въведената и съхранена информация по различни критерии - не/приети, не/експортирани данни, по видове документи, по лица, по период от време и т.н.

II. Структура и формат на подаваните данни от удостоверения Приложения № 9, № 10 и № 11 от НПОПДОО чрез WEB-услуги или чрез предварително изготвени файлове с WEB-приложение, XML-схеми, изисквания към контрола на въвежданите данни, който следва да бъде извършен преди съхраняване на документите и подаването на данните, използвани задължителни и помощни номенклатури, съгласно Приложение № 1.

III. Описанието на WEB-услугите на НОИ за контрол и/или подаване на данните от удостоверения Приложения № 9, № 10 и № 11 от НПОПДОО се публикуват на Интернет страницата на НОИ и съдържат: 1. Адреси, наименования и параметри за обръщение към WEB-услугите; 2. Структури, формат и XML-схеми на получаваните резултати от изпълнението на WEB-услугите на НОИ.


Утвърдените изисквания и Приложение № 1 – Структура, формат, използвани номенклатури и изисквания към контрола на подаваните данни от удостоверения Приложения № 9, № 10 и № 11 от НПОПДОО могат да бъдат намерени в рубриката Е-услуги ⇒ За разработчици на софтуер ⇒ Електронен обмен на данни за изплащане на парични обезщетения от ДОО в интернет страницата на НОИ.


Източник: НОИ